Jesteś tutaj: Strona główna > Publikacje> Kwartalnik FORUM Nauczycieli

Kwartalnik FORUM Nauczycieli

Z przyjemnością polecamy Państwu Forum Nauczycieli, kwartalnik Regionalnego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach ukazujący się od 2001 roku.

Jest to czasopismo integrujące i wspierające nauczycieli, otwarte na zmiany zachodzące w rzeczywistości oświatowej. Łamy naszego kwartalnika udostępniamy wszystkim twórczym nauczycielom. Publikowane są w nim prace prezentujące zagadnienia związane z nowatorskim prowadzeniem lekcji, metodami aktywizującymi, ocenianiem, diagnozowaniem, organizacją lekcji i szkoły, systemami szkolno-wychowawczymi, doradztwem metodycznym itp. Zamieszczane są opracowania wskazujące, jak optymalnie wykorzystać dany pomysł edukacyjny, dostarczające przykładów i zachęt do eksperymentowania, przedstawiające różne sposoby dochodzenia do wiedzy. Jest to też miejsce wymiany myśli, doświadczeń, przemyśleń. Znajdują się w nim również przydatne informacje, np. o kursach doskonalących, studiach podyplomowych, nowościach wydawniczych, najnowszych przepisach prawnych itp. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w redagowaniu kwartalnika. Będziemy wdzięczni za każdą nadesłaną do Redakcji uwagę, sugestię, konstruktywną krytykę, a także za każdy temat, który koresponduje z profilem i charakterem naszego pisma i jest według Państwa opinii wart omówienia.

Terminy nadsyłania materiałów do poszczególnych numerów ukazują się każdorazowo na stronie www.womkat.edu.pl.

Kontakt

Redakcja Forum Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
40-132 Katowice, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 7
tel. (32) 258-13-97 wew. 201 lub 124, (32) 203-59-67, fax (32) 258-18-52
e-mail: forumnauczycieli@gmail.com

Jak pisać do kwartalnika? Wskazówki dla Autorów:

 

 • O przyjęciu do druku nadesłanej pracy decyduje Zespół Redakcyjny, który po uzyskaniu pozytywnej recenzji przekazuje artykuł do redakcji. Artykuły i wszelkie inne materiały przeznaczone do publikacji należy dostarczyć do redakcji pod adresem: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", ul. Kardynała Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, p. 74, mail: forumnauczycieli@gmail.com. Przyjmujemy tylko materiały nigdy wcześniej nie publikowane. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i wprowadzania niezbędnych zmian. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Za nadesłane materiały redakcja nie wypłaca honorariów.
 • W publikacji obowiązuje jasny, prosty, poprawny język i styl. Słownictwo powinno być starannie dobrane, poprawne pod względem językowym, jednoznacznie określające dane pojęcie, ujednolicone w całej pracy. Wymagamy też używania ogólnie przyjętych skrótów, oznaczeń i symboli.
 • Artykuły powinny być dostarczone jako załącznik do poczty e-mail bądź w postaci elektronicznej. Objętość artykułu nie powinna być większa niż 2-8 stron formatu A4. Maszynopis powinien być napisany jednostronnie, czcionką 12 punktów, z zachowaniem marginesów i podwójnego odstępu między wierszami. Tabele powinny być przygotowane w tym samym edytorze, co tekst zasadniczy.
 • Materiał ilustracyjny powinien być bardzo starannie dobrany przez Autora, ponieważ jakość reprodukcji zależy od oryginału – należy pamiętać, że w druku ilustracje będą mieć postać czarno-białą. Ilustracje powinny mieć też wartość merytoryczną i uregulowaną kwestię praw autorskich.
 • Literaturę, której wykaz podaje Autor na końcu artykułu, cytuje się w następujący sposób:
  • - dla książek: Bowkett J.: Wyobraź sobie, że... : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. WSiP, Warszawa 2000.
  • - dla czasopism: Bortnowski St.: Edukacja: teraz jakość. "Forum Nauczycieli" nr 1 (36) 2010, s. 3-6.
 • W wykazie literatury należy podać te pozycje, z których Autor korzystał opracowując publikację, a więc książki, czasopisma, dokumentacje, katalogi itp.
 • Notka biograficzna o autorze powinna zawierać: stopień naukowy, miejsce pracy, pełnioną funkcję, szczególne osiągnięcia, ew. publikacje wiążące się z tematem artykułu itp.
 • Materiał musi być opatrzony następującymi informacjami o Autorze: imię i nazwisko, adres zamieszkania (telefon, email) oraz oświadczenie, że załączony tekst nie był nigdy i nigdzie publikowany.

 

 

POBIERZ "FORUM NAUCZYCIELI"W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
 

Numer 2 (84 - 85) 2022

Numer 2 (84 - 85) 2022 - okładka

Numer 1 (83) 2022

Numer 1 (83) 2022 - okładka

   

Numer 3 (82) 2021

Numer 3 (82) 2021 - okładka

Numer 2 (80) 2021

Numer 2 (80) 2021 - okładka

 

Numer 1 (79) 2021

Numer 1 (79) 2021 - okładka

  

 

Numer 3 (78) 2020

Numer 3 (78) 2020 - okładka

 

  

Numer 2 (76-77) 2020

Numer 2 (76-77) 2020 - okładka

 

 

Numer 1 (75) 2020

Numer 1 (75) 2020 - okładka

 

Numer 3 (74) 2019

Numer 3 (74) 2019 - okładka

 

Numer 2 (72-73) 2019

Numer 2 (72-73) 2019 - okładka

 

Numer 1 (71) 2019

Numer 1 (71) 2019 - okładka

 

Numer 3 (70) 2018  

Numer 3 (70) 2018 - okładka  

 

Numer 2 (68-69) 2018  

Numer 2 (68-69) 2018 - okładka  

 

Numer 1 (67) 2018  

Numer 1 (67) 2018 - okładka  

 

Numer 3 (66) 2017  

Numer 3 (66) 2017 - okładka  

 

Numer 2 (64-65) 2017 

Numer 2 (64-65) 2017 - okładka 

 

Numer 1 (63) 2017 

Numer 1 (63) 2017 - okładka 

  Numer 2 (62) 2016 

Numer 1 (60-61) 2016 - okładka  

Numer 1 (60-61) 2016 

Numer 3 (59) 2015 - okładka  

Numer 3 (59) 2015 

Numer 2 (57-58) 2015 - okładka  

Numer 2 (57-58) 2015 

Numer 1 (56) 2015 - okładka  

Numer 1 (56) 2015 

Numer 3 (55) 2014 - okładka  

Numer 3 (55) 2014 

Numer 2 (53-54) 2014 - okładka  

Numer 2 (53-54) 2014 

Numer 1 (52) 2014 - okładka

Numer 1 (52) 2014 

Numer 3 (51) 2013 - okładka  

Numer 3 (51) 2013 

Numer 2 (49-50) 2013 
 Numer 1 (48) 2013 
Numer 3 (47) 2012 
Numer 2 (45-46) 2012 
Numer 1 (44) 2012 
Oferta RODN WOM 2022/2023