Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku

O ośrodku

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Katowicach to jedna z największych w Polsce publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Naszą misją jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli oraz pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu według standardów europejskich.

Nasz Ośrodek skupia grupę konsultantów i doradców metodycznych z zakresu m.in.: zarządzania oświatą, dydaktyki przedmiotowej, języków obcych, edukacji zawodowej i ustawicznej,  bibliotekoznawstwa, edukacji regionalnej i kulturowej, kompetencji społecznych, pedagogiki specjalnej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, wychowania, profilaktyki, edukacji zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kompleksowego wsparcia szkół w ich projakościowym rozwoju, edukacyjnej wartości dodanej, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkół.

Gwarantujemy to, co we współpracy jest najcenniejsze: osobiste zaangażowanie, czas i elastyczność.  Rzetelność i najwyższe standardy realizacji szkoleń potwierdzone mamy licznymi referencjami.

Doradzamy, szkolimy i inspirujemy do działania każdego nauczyciela.

Nasze szkolenia poprzedzamy diagnozą potrzeb.

Dostosowujemy szkolenia do wymagań poszczególnych szkół.

Zapraszamy!

Twórzmy razem dobrą szkołę!

ZAPRASZAMY m.in. na:

 

 • kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 • warsztaty dla nauczycieli różnych przedmiotów i różnych typów szkół,
 • konferencje, seminaria,
 • konsultacje zbiorowe i indywidualne dla nauczycieli,
 • spotkania Klubów Nauczyciela,
 • stałe, cykliczne wydarzenia o zakresie wojewódzkim i ogólnopolskim:

 

 >> Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” wraz z Giełdą Wydawców – największe wydarzenie oświatowe w ośrodku, organizowane we współpracy z wieloma podmiotami, których działalność sprzyja podnoszeniu jakości pracy szkół,

 >> Konferencja informatyczna – konferencja z ponad 20-letnią tradycją, będąca okazją do pogłębienia wiedzy i poznania nowoczesnego oprogramowania,

 >> Śląski Kongres Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego – wydarzenie będące okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji metodycznych,

 >> Konfrontacje Humanistyczne – twórcze spotkania nauczycieli różnych dziedzin humanistyki szkolnej,

 >> Kongres Prawa Oświatowego,

 >> Kongres Języków Obcych.

 

OFERUJEMY różne formy doskonalenia, w tym m.in. z zakresu:

 

 • bezpieczeństwo w placówkach oświatowych,
 • dydaktyki przedmiotowej i narzędzi informatycznych,
 • edukacji zawodowej i ustawicznej,
 • kompetencji społecznych i rozwoju osobistego nauczyciela,
 • organizacji, zarządzania i prawa o oświacie,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wychowania, profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
 • edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
 • języków obcych,
 • bibliotek szkolnych i edukacji twórczej,
 • kształcenia specjalnego,
 • edukacji artystycznej,
 • aktywizujących metod nauczania,
 • awansu zawodowego nauczyciela,
 • przedmiotów ogólnokształcących,
 • diagnozy edukacyjnej.

W ofercie również:

Kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Kursy nadające uprawnienia:

 • Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku
 • Kurs dla wychowawców wypoczynku
 • Pierwsza pomoc

 

„FORUM NAUCZYCIELI”

RODN „WOM” jest wydawcą kwartalnika „Forum Nauczycieli”. Jego łamy są otwarte dla wszystkich twórczych nauczycieli, pragnących dzielić się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami.

 

NASZE  SUKCESY:

 • otrzymanie Akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach
 • realizacja projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancja optymalnego rozwoju dziecka”
 • realizacja projektu „Belfer Online+” − przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych
 • realizacja projektu „Belfer on-line” − przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w ramach EFS
 • realizacja projektu „Klucz do uczenia się” − rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • zrealizowanie projektu „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce” w ramach EFS
 • wygranie grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Sokrates Comenius 2.1
 • udział w polsko-holenderskim projekcie SFA
 • udział w projekcie CEO „Szkoła Marzeń”, współfinansowanym przez UE w ramach EFS
 • udział w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych  w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach EFS
 • projekt „Akademia Początkującego Nauczyciela”

 

 

Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli