Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> O nas> 30 Lat RODN WOM

30 Lat RODN WOM

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Katowicach to jedna z największych w Polsce publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Naszą misją jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli oraz pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu według standardów europejskich.

Nasz Ośrodek skupia grupę konsultantów i doradców metodycznych z zakresu m.in.: zarządzania oświatą, dydaktyki przedmiotowej, języków obcych, edukacji zawodowej i ustawicznej,  bibliotekoznawstwa, edukacji regionalnej i kulturowej, kompetencji społecznych, pedagogiki specjalnej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, wychowania, profilaktyki, edukacji zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kompleksowego wsparcia szkół w ich projakościowym rozwoju, edukacyjnej wartości dodanej, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkół.

Gwarantujemy to, co we współpracy jest najcenniejsze: osobiste zaangażowanie, czas i elastyczność.  Rzetelność i najwyższe standardy realizacji szkoleń potwierdzone mamy licznymi referencjami.

Doradzamy, szkolimy i inspirujemy do działania każdego nauczyciela.

Nasze szkolenia poprzedzamy diagnozą potrzeb.

Dostosowujemy szkolenia do wymagań poszczególnych szkół.

Zapraszamy!

Twórzmy razem dobrą szkołę!

ZAPRASZAMY m.in. na:

 

 • kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 • warsztaty dla nauczycieli różnych przedmiotów i różnych typów szkół,
 • konferencje, seminaria,
 • konsultacje zbiorowe i indywidualne dla nauczycieli,
 • spotkania Klubów Nauczyciela,
 • stałe, cykliczne wydarzenia o zakresie wojewódzkim i ogólnopolskim:

 

 >> Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” wraz z Giełdą Wydawców – największe wydarzenie oświatowe w ośrodku, organizowane we współpracy z wieloma podmiotami, których działalność sprzyja podnoszeniu jakości pracy szkół,

 >> Konferencja informatyczna – konferencja z ponad 20-letnią tradycją, będąca okazją do pogłębienia wiedzy i poznania nowoczesnego oprogramowania,

 >> Śląski Kongres Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego – wydarzenie będące okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji metodycznych,

 >> Konfrontacje Humanistyczne – twórcze spotkania nauczycieli różnych dziedzin humanistyki szkolnej,

 >> Kongres Prawa Oświatowego,

 >> Kongres Języków Obcych.

 

OFERUJEMY różne formy doskonalenia, w tym m.in. z zakresu:

 

 • bezpieczeństwo w placówkach oświatowych,
 • dydaktyki przedmiotowej i narzędzi informatycznych,
 • edukacji zawodowej i ustawicznej,
 • kompetencji społecznych i rozwoju osobistego nauczyciela,
 • organizacji, zarządzania i prawa o oświacie,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wychowania, profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
 • edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
 • języków obcych,
 • bibliotek szkolnych i edukacji twórczej,
 • kształcenia specjalnego,
 • edukacji artystycznej,
 • aktywizujących metod nauczania,
 • awansu zawodowego nauczyciela,
 • przedmiotów ogólnokształcących,
 • diagnozy edukacyjnej.

W ofercie również:

Kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Kursy nadające uprawnienia:

 • Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku
 • Kurs dla wychowawców wypoczynku
 • Pierwsza pomoc

 

„FORUM NAUCZYCIELI”

RODN „WOM” jest wydawcą kwartalnika „Forum Nauczycieli”. Jego łamy są otwarte dla wszystkich twórczych nauczycieli, pragnących dzielić się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami.

 

NASZE  SUKCESY:

 • otrzymanie Akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach
 • realizacja projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancja optymalnego rozwoju dziecka”
 • realizacja projektu „Belfer Online+” − przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych
 • realizacja projektu „Belfer on-line” − przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w ramach EFS
 • realizacja projektu „Klucz do uczenia się” − rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • zrealizowanie projektu „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce” w ramach EFS
 • wygranie grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Sokrates Comenius 2.1
 • udział w polsko-holenderskim projekcie SFA
 • udział w projekcie CEO „Szkoła Marzeń”, współfinansowanym przez UE w ramach EFS
 • udział w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych  w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach EFS
 • projekt „Akademia Początkującego Nauczyciela”

 

 

Historia Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

w latach 1989 2019

 

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach został powołany decyzją wojewody katowickiego z dnia 9 czerwca 1989 roku, a następnie 17 grudnia 2001 r. przemianowany na Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Naszymi poprzednikami były ważne dla doskonalenia nauczycieli placówki: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Instytut Kształcenia Nauczycieli – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Przez krótki czas pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku jednocześnie w naszym budynku działały WOM w Katowicach oraz CDN w Katowicach.

Dyrektorami RODN „WOM” w Katowicach w latach 1989 – 2019 byli:

 • mgr Władysław Dubieńczuk (1989 – 1991),
 • dr Danuta Elsner (1992 – 1998)  – wicedyrektorzy: mgr Bernard Horemski, mgr Andrzej Musiał, mgr Zofia Łuniewska,
 • p.o. mgr Zofia Łuniewska (VI 1998 – XI 1998) – wicedyrektor mgr Andrzej Musiał,
 • mgr Alina Chmielowska (1998 – 2003) – wicedyrektor dr inż. Jerzy Grad,
 • mgr Renata Stanek Kozłowska (2003 – 2008) – wicedyrektor dr Tomasz Grad, wicedyrektor dr Roman Miruk-Mirski
 • mgr Anna Zakrzewska Zamora (2008 – 2018) – wicedyrektor dr Tomasz Grad, zastępca dyrektora mgr Beata Żurowicz,
 • dr inż. Jerzy Grad (od 2018) – wicedyrektor mgr Iwona Kruszewska Stoły, zastępca dyrektora mgr Beata Żurowicz.

 

Obecnie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach jest jedną z największych w Polsce placówek doskonalenia nauczycieli, akredytowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Organem prowadzącym RODN „WOM” w Katowicach jest samorząd województwa śląskiego.

W swojej długoletniej historii wielokrotnie zmienialiśmy zakres działalności, dostosowując ją do potrzeb nauczycieli. Istotny wpływ na transformacje ośrodka  miały też reformy systemu oświaty.  Oferta uwzględnia zawsze podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, statut placówki, wyniki ewaluacji szkoleń oraz wszelkie przepisy prawne (UE i polskie) dotyczące oświaty (np. ustawy i rozporządzenia) i inne, mające wpływ na funkcjonowanie edukacji, a także dane zawarte w publikacjach i opracowaniach statystycznych.

Działalność WOM i RODN „WOM” w Katowicach to również udział w wielu programach i przedsięwzięciach krajowych oraz zagranicznych. Uczestniczyliśmy w realizacji programów:

 • TERM,
 • SIERRA,
 • SMART,
 • NOWA SZKOŁA,
 • polsko-holenderski projekt SFA,
 • Program „Szkoła Marzeń” – ogólnopolski projekt współfinansowany przez EFS,
 • „InterEOL” – edulacja interkulturowa OnLine – Upowszechnianie wytworów i procesów myślowych w ramach metody WebQuest,
 • „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka”,
 • „Belfer on-line – przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów               i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-lerningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”,
 • „Belfer Online+ – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”,
 • „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”,
 • „Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce”.

Inne programy i projekty, w których braliśmy udział: 

 • Program działań profilaktycznych „Czuję się bezpiecznie”,
 • „Czuję się bezpiecznie – czuje się dorosły”,
 • „Pomagamy innym – edukacja rozwojowa w szkole” – realizowany z środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polska Pomoc,
 • „Program Edukacji Medialnej”,
 • „Program Leonardo da Vinci” – obejmujący wykorzystanie funduszy unijnych w szkolnictwie zawodowym,
 • projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie Komputerowe dla Szkół” (przez 10 lat od roku 2002 do 2012),
 • cykl 5 trzydniowych konferencji administratorów szkolnych sieci komputerowych,
 • Program “Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w systemie edukacji i poprzez system edukacji” 1996/1997; 1997/1998 – z tego programu sfinansowano bardzo dużo szkoleń dla nauczycieli, realizatorami byli konsultanci i doradcy
 • I Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna Żyję bez ryzyka AIDS – 2000.
 • II Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna Żyję bez ryzyka AIDS –2001.
 • Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Środowisk Integracyjnych w Chorzowie – Festiwal Otwartych Serc, organizowany przez Chorzowskie Centrum Kultury oddział Starochorzowski Dom Kultury,
 • Coroczna organizacja wygranych grantów Kuratora Oświaty, a wcześniej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Prowadziliśmy szkolenia dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach programu „Gimnazjum 2002” oraz szkolenia dla Polonijnego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Centrum Doskonalenia Polskich Szkół w Czeskim Cieszynie, szkoląc grupy nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Czech i Rosji.

Organizowaliśmy kursy przygotowawcze do egzaminów państwowych dla British Council i Instytutu Goethego. Współpracowaliśmy z Narodowym Centrum Zarządzania Oświatą przy Uniwersytecie w Bristolu w Anglii – efektem tej współpracy był program „Samokształcenie  Kierowane”, z Europejską Siecią Doskonalenia Zarządzania Oświatą, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Spayer w Niemczech,  Europejską Akademią Północnej Europy w Lille we Francji, Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Tel Awiwie w Izraelu, ambasadą Austrii i USA.Gościli w naszym ośrodkupracownicy oświaty z wielu krajów – np. z Łotwy i Austrii. Utrzymujemy ścisłe kontakty z wielomapublicznymi i niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli oraz uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi w Polsce.  W latach ubiegłych działały punkty szkoleniowe ośrodka w Radlinie, Gliwicach i Zawierciu, a w Rybniku powstała jego filia, stając się później samodzielną placówką doskonalenia nauczycieli.

Współpracujmy z grupą ponad 60 nauczycieli doradców metodycznych, zatrudnianych przez samorządy (w minionych latach ich liczba dochodziła do 300), wspierających nauczycieli w szkołach swoich miast i gmin, prowadzących warsztaty metodyczne, organizujących konferencje oraz wykonujących wiele innych zadań oświatowych dla samorządów.

Nasz Ośrodek skupia grupę 25 nauczycieli konsultantów i specjalistów, będących autorami podręczników, wielu publikacji metodycznych i programów, w tym będących na liście ministerialnej (np. Program „Wychowanie do życia w rodzinie”).

Każdego roku szkolimy ponad 20 000 nauczycieli, oferując im kursy kwalifikacyjne z  organizacji i zarządzania oświatą oraz formy doskonalenia w zakresie metodyki, pedagogiki, edukacji medialnej, edukacji zawodowej i przedsiębiorczości, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wychowania, edukacji europejskiej, regionalnej, informatyki, wykorzystania multimediów, bibliotekoznawstwa, regionalizmu, kursy pedagogiczne, kursy związane z organizacją wycieczek szkolnych. W latach istotnych zmian systemu edukacji czy też zmian zasad awansu zawodowego odwiedzało nas znacznie ponad 30 000 nauczycieli rocznie. Razem w latach 1989 – 2019  uczestniczyło w ponad 25 000 form doskonalenia około milion osób.  

Przez 18 lat organizowaliśmy konkurs „Elektronika – to nie takie trudne” będący kontynuacją olimpiad technicznych, 9 edycji miał jak dotąd Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji z Języka Polskiego – 8 edycji objętych było patronatem Marszałka lub Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Uczestniczymy też w organizacji ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Od wielu lat jesteśmy organizatorami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Posiadamy własną platformę edukacyjną. Prowadzimy kompleksowe wspomaganie wielu szkół. Organizujemy także cykliczne imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń edukacyjnych; należą do nich:

 • po raz 22 – Festiwal edukacyjny „Nowe Inspiracje – WOM” (wcześniej Giełda Wydawców Podręczników),
 • Śląski Kongres Prawa Oświatowego,
 • Śląski Kongres Wychowania Przedszkolnego,
 • wiosenne i jesienne Konferencje Informatyczne,
 • Akademia Zawodowców,
 • Akademia Innowacyjnego Nauczyciela WF,
 • Forum Dydaktyki, czyli szkoła w praktyce,
 • Konfrontacje Humanistyczne,
 • Prawo w pracy dyrektora szkoły (placówki),
 • Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej,
 • Cztery pory roku w skansenie,
 • Dni Austrii,
 • Konferencje Diagnostyki Edukacyjnej

i wiele innych.

Organizujemy szkolenia dla rad pedagogicznych. Oferujemy program kompleksowego wspomagania szkół w ich projakościowym rozwoju, kompleksową diagnozę edukacyjną, opracowanie strategii oświatowej dla szkół i placówek prowadzonych przez JST, szkolenie zespołów przedmiotowych. Prowadzimy kluby nauczycieli oraz sieci samokształcenia i współpracy. Ważnym obszarem w 30-letnim okresie naszej działalności są różnego rodzaju publikacje. Wydajemy także własny kwartalnik „Forum Nauczycieli”, umożliwiający dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami twórczym nauczycielom wszystkich typów szkół i placówek. 

Na bieżąco unowocześniamy naszą bazę dydaktyczną, przeprowadzamy remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych i biurowych. Wszystkie nasze sale wykładowe oraz obie aule są w pełni multimedialne z dostępem do Internetu. Cały obiekt objęty jest siecią wi-fi. Ostatnio została wdrożona i uruchomiona nowa strona internetowa.  Działa również profil Ośrodka na portalu Facebook, obserwowany przez niemal 1,5 tys. użytkowników.

Najwyższą jakość świadczonych szkoleń, pełne zaangażowanie osobiste, elastyczność oraz rzetelność i najwyższe standardy realizacji szkoleń gwarantuje zespół doświadczonych nauczycieli konsultantów, specjalistów oraz pracowników administracyjnych i obsługowych, co potwierdzają liczne referencje. Pozytywnie piszą także o nas media. Doradzamy, szkolimy i inspirujemy do działania każdego nauczyciela.

Film archiwalny WOM nr 1

Film archiwalny WOM nr 2

Film archiwalny WOM nr 3

Film archiwalny WOM nr 4

Kwartalnik Forum Nauczycieli
Oferta RODN WOM 2022/2023