Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 

Minister Edukacji i Nauki

 

Warszawa,  08 lipca 2022 r.

 

DKO-WNP.4092.75.2022.DB

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 

a)  w szkołach ponadpodstawowych:

-        Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie;

 

b)  w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego:

-        Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 

c)  w niepublicznych bursach:

-        Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy;

 

d)  w niepublicznych domach wczasów dziecięcych:

-        Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych;

 

e)  w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych:

-        Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

 

f)     w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (ogólnodostępnych i integracyjnych)

-        Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

 

g)  w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

-        Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

 

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli