Jesteś tutaj: Strona główna > Wspomaganie

Wspomaganie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach proponuje:

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Przez wspomaganie należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego)

 

Struktura programu

 • Zgłoszenie się szkoły do programu.
 • Podpisanie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły i dyrektorem RODN „WOM” w Katowicach.
 • Diagnoza wstępna – analiza czynników kontekstowych szkoły i określenie obszarów do rozwoju.
 • Opracowanie ogólnych założeń programu działań (RPW  ̶  Roczny plan wspomagania), dostosowanych do potrzeb szkoły.
 • Pomoc ośrodka w realizacji procesu kompleksowego wsparcia poprzez koordynację szkoleń, konsultacji i spotkań z ekspertami. Monitorowanie procesu.
 • Podsumowanie, wspólnie z nauczycielami, programu wsparcia poprzez określenie stopnia realizacji założonych celów.

 

Przykłady obszarów wymagających wsparcia

 • agresja w szkole,
 • konflikty w obrębie rady pedagogicznej,
 • współpraca z rodzicami i otoczeniem,
 • wdrażanie kompetencji kluczowych,
 • niższe od oczekiwanych wyniki na egzaminach zewnętrznych,
 • niedostosowanie metod pracy nauczycieli do potrzeb szkoły.

 

Korzyści dla szkoły: wymierne efekty pracy, całościowe spojrzenie ekspertów na szkołę, wsparcie wysokiej klasy specjalistów.

Zgłoszenia: Dział Szkoleń: kursy@womkat.edu.plszkolenia@womkat.edu.pl

PODSTAWY PRAWNE

Karta Nauczyciela: Art. 70a. 3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r.): §22. 1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: (…) 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) diagnozę pracy szkoły lub placówki, b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 4) monitoruje pracę szkoły lub placówki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1575 z 2019).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653)

Dotychczas wspomagaliśmy następujące szkoły i przedszkola:

 • Zespół Szkół nr 1 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu
 • Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 22 w Chorzowie
 • Gimnazjum nr 2 w Chorzowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie
 • II Liceum Ogólnokształcące  w Chorzowie
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
 • Szkoła Podstawowa n 41 w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Rudzie Śląskiej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rudzie Śląskiej
 • Gimnazjum nr 2 w Jaworznie
 • Gimnazjum nr 2 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 1 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 3 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 4 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 5 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 6 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 11 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 13 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 16 w Siemianowicach Śląskich
 • Szkołą Podstawową nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich
 • I Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich
 • II Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich
 • Zespołem Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
 • Zespołem Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich,
 • Zespołem Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich
 • Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” w Siemianowicach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
 • Zespół Szkół nr 6 w Żorach
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Świętochłowicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mysłowicach
 • Szkoły i Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie
 • Przedszkole w Koszęcinie
 • Przedszkola w Strzebiniu
 • Przedszkola w Sadowie
 • Przedszkola w Rusinowicach
 • Szkoła Podstawowa w Sadowie
 • Szkoła Podstawowa w Strzebiniu
 • Szkoła Podstawowa w Koszęcinie
 • Szkoła Podstawowa w Rusinowicach
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu
 • Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 • Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej
 • Zespół Szkół Technicznych  w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach
 • Szkoła Podstawowa w Kopienicy
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie
 • Przedszkole nr 3 w Miasteczku Śląskim

ZAPRASZAMY do współpracy!

 

 

 

INFORMATOR RODN WOM NA ROK 2023/2024