Jesteś tutaj: Strona główna > Publikacje

Publikacje

Z przyjemnością polecamy Państwu Forum Nauczycieli, kwartalnik Regionalnego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach ukazujący się od 2001 roku.

 

„Forum Nauczycieli”, kwartalnik Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, jest to czasopismo integrujące i wspierające nauczycieli, otwarte na zmiany zachodzące w rzeczywistości oświatowej. Jego łamy udostępniamy wszystkim twórczym nauczycielom i pracownikom systemu oświaty. Publikowane są w nim artykuły prezentujące:

 • prawo w pracy dyrektorów szkół i przedszkoli, problematykę włączania do pracy kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,
 • zagadnienia związane z nowatorskimi rozwiązaniami metodycznymi,
 • wykorzystanie metod aktywizujących, projektów, TIK,
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • doskonalenie kompetencji kluczowych,
 • pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zagadnienia edukacji włączającej, edukacji zdrowotnej,
 • rozwiązania pedagogiki alternatywnej,
 • włączanie zagadnień ekologicznych do różnorodnych zajęć w szkole i przedszkolu,
 • metody upowszechniania czytelnictwa, wprowadzania edukacji medialnej, kontekstów kulturalnych,
 • przykłady dobrych praktyk, w tym scenariusze sprawdzonych zajęć, opisy zrealizowanych projektów wraz opisem metodyki, przykładami zadań i ewaluacją pracy. Zamieszczane są opracowania wskazujące, jak optymalnie wykorzystać dany pomysł edukacyjny, dostarczające przykładów i zachęt do eksperymentowania, przedstawiające różne sposoby dochodzenia do wiedzy.

Terminy nadsyłania materiałów do poszczególnych numerów ukazują się każdorazowo na stronie www.womkat.edu.pl. W roku 2023 są to daty: 8 maja (numer ukaże się w lipcu) i 2 października (numer ukaże się w grudniu).

Inspiracje tematyczne w nadchodzącym roku, stanowiące priorytety wydawnicze:

 • nowa matura 2023,
 • wprowadzanie kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023,
 • praca z uczniami z doświadczeniem uchodźczym,
 • patroni roku 2023 wybrani przez Sejm RP i ich obecność w działaniach szkoły; są to: Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski,
 • patroni roku 2023 wybrani przez Senat RP i ich obecność w działaniach szkoły; są to: Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Wisława Szymborska, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypadający na 2 kwietnia. 

Kontakt
Redakcja „Forum Nauczycieli”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
40-132 Katowice, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 7
tel. (32) 258-13-97 wew. 120, e-mail: forumnauczycieli@gmail.com

Jak pisać do kwartalnika? Wskazówki dla Autorów:

 

 • O przyjęciu do druku nadesłanej pracy decyduje Zespół Redakcyjny, który po uzyskaniu pozytywnej recenzji przekazuje artykuł do redakcji. Artykuły i wszelkie inne materiały przeznaczone do publikacji należy dostarczyć do redakcji pod adresem: forumnauczycieli@gmail.com. Przyjmujemy tylko materiały nigdy wcześniej nie publikowane. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i wprowadzania niezbędnych zmian redakcyjnych. Za nadesłane materiały redakcja nie wypłaca honorariów.
  Zamieszczenie artykułu w konkretnym numerze jest też uwarunkowane zawartością tematyczną numeru.

 • W publikacji obowiązuje jasny, prosty, poprawny język i styl. Słownictwo powinno być starannie dobrane, poprawne pod względem językowym, jednoznacznie określające dane pojęcie, ujednolicone w całej pracy. W przypadku użycia skrótu po raz pierwszy, prosimy o jego rozwinięcie.

 • Przyjmujemy artykuły o objętości 2-10 stron formatu A4. Tekst powinien być napisany czcionką 12 punktów, z zachowaniem marginesów i podwójnego odstępu między wierszami. Tabele powinny być przygotowane w tym samym edytorze, co tekst zasadniczy. Należy unikać zbytniego formatowania tekstu – dużej liczby ozdobników, różnych czcionek itp.

 • Materiał ilustracyjny powinien być bardzo starannie dobrany przez Autora, ponieważ jakość reprodukcji zależy od oryginału. Ilustracje powinny mieć też odpowiednią wartość merytoryczną i uregulowaną kwestię praw autorskich. W przypadku zdjęć uczniów konieczna jest zgoda rodziców na publikację.

 • Nie przyjmujemy artykułów stanowiących kompilację innych tekstów oraz materiałów mających wyłącznie wartość encyklopedyczną. Teoria powinna być poparta praktyką.

 • Nie przyjmujemy artykułów mających wartość jedynie sprawozdawczą – relacji z konkursów, imprez szkolnych itp.

 • W wykazie literatury należy podać te pozycje, z których Autor korzystał, opracowując publikację, a więc książki, czasopisma, informatory itp. Konieczne jest również zamieszczenie źródeł elektronicznych, w tym daty dostępu do materiału. W przypadku cytowania konkretnego fragmenty, prosimy o informację bibliograficzna w przypisie dolnym.

 • Notka biograficzna o autorze powinna zawierać najistotniejsze w kontekście artykułu informacje: stopień naukowy, miejsce pracy, pełnioną funkcję, szczególne osiągnięcia. Informacja nie powinna przekraczać 2 zdań.

 • Dostarczony materiał musi być opatrzony następującymi informacjami: imię i nazwisko Autora, adres zamieszkania (telefon, email) oraz oświadczenie, że załączony tekst nie był nigdy i nigdzie publikowany.

 

                Przypominamy!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r., poz. 1914)
 
§  7
1.
Zakres wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego, o których mowa w art. 9b ust. 1a pkt 4 ustawy, obejmuje:
4) realizowanie co najmniej jednego z następujących zadań: [...]
c) opracowanie podręcznika lub autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

 

POBIERZ "FORUM NAUCZYCIELI"W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Numer 2 (88-89) 2023

Numer 2 (88-89) 2023 - okładka

Numer 1 (87) 2023

Numer 1 (87) 2023 - okładka

Numer 3 (86) 2022

Numer 3 (86) 2022 - okładka

 

Numer 2 (84 - 85) 2022

Numer 2 (84 - 85) 2022 - okładka

Numer 1 (83) 2022

Numer 1 (83) 2022 - okładka

   

Numer 3 (82) 2021

Numer 3 (82) 2021 - okładka

Numer 2 (80) 2021

Numer 2 (80) 2021 - okładka

 

Numer 1 (79) 2021

Numer 1 (79) 2021 - okładka

  

 

Numer 3 (78) 2020

Numer 3 (78) 2020 - okładka

 

  

Numer 2 (76-77) 2020

Numer 2 (76-77) 2020 - okładka

 

 

Numer 1 (75) 2020

Numer 1 (75) 2020 - okładka

 

Numer 3 (74) 2019

Numer 3 (74) 2019 - okładka

 

Numer 2 (72-73) 2019

Numer 2 (72-73) 2019 - okładka

 

Numer 1 (71) 2019

Numer 1 (71) 2019 - okładka

 

Numer 3 (70) 2018  

Numer 3 (70) 2018 - okładka  

 

Numer 2 (68-69) 2018  

Numer 2 (68-69) 2018 - okładka  

 

Numer 1 (67) 2018  

Numer 1 (67) 2018 - okładka  

 

Numer 3 (66) 2017  

Numer 3 (66) 2017 - okładka  

 

Numer 2 (64-65) 2017 

Numer 2 (64-65) 2017 - okładka 

 

Numer 1 (63) 2017 

Numer 1 (63) 2017 - okładka 

  Numer 2 (62) 2016 

Numer 1 (60-61) 2016 - okładka  

Numer 1 (60-61) 2016 

Numer 3 (59) 2015 - okładka  

Numer 3 (59) 2015 

Numer 2 (57-58) 2015 - okładka  

Numer 2 (57-58) 2015 

Numer 1 (56) 2015 - okładka  

Numer 1 (56) 2015 

Numer 3 (55) 2014 - okładka  

Numer 3 (55) 2014 

Numer 2 (53-54) 2014 - okładka  

Numer 2 (53-54) 2014 

Numer 1 (52) 2014 - okładka

Numer 1 (52) 2014 

Numer 3 (51) 2013 - okładka  

Numer 3 (51) 2013 

Numer 2 (49-50) 2013 
 Numer 1 (48) 2013 
Numer 3 (47) 2012 
Numer 2 (45-46) 2012 
Numer 1 (44) 2012 
Pracownia Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej

 

Pracownia Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej w RODN „WOM” w Katowicach zaprasza do współpracy twórczych nauczycieli. Jesteśmy po to, by pomóc Państwu w dzieleniu się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Publikacje przez nas wydawane są wpisane do rejestru Biblioteki Narodowej i opatrzone numerem ISBN. . Materiał zgłoszony przez Państwa podlega profesjonalnym procesom wydawniczym: recenzji, pracy redakcyjnej, korekcie. Z autorem zakwalifikowanych do wydania pozycji jest podpisywana umowa wydawnicza. Honorarium autora stanowią egzemplarze autorskie.

Autorzy są zobowiązani dołączyć do pracy oświadczenie, że praca nie była dotąd nigdy i nigdzie publikowana.

Informacje: tel. 32 258 22 09, e-mail: istoly@womkat.edu.pl

 Publikacje z oferty wydawniczej ośrodka są dostępne w siedzibie ośrodka. 


Informujemy Państwa, że w bieżącym roku szkolnym publikacje są do pobrania w siedzibie RODN WOM w Katowicach
Od dnia 21.04.2023r.  wszystkie publikacje wydawane są nieodpłatnie.

Przedmioty ogólne

 
Baw się. Myśl. Wygrywaj. Matematyka w kształceniu zintegrowanym

 Autor: Praca zbiorowa pod red. U. Strzelczyk

Treść: Publikacja zawiera propozycje gier matematycznych, zabaw ruchowych, zadań z wyobraźnią, zagadek liczbowych i łamigłówek przydatnych w uczeniu matematyki w niekonwencjonalny sposób.

Profilaktyczno - terapeutyczne

   

Uniwersytet dla rodziców uczniów klas I. Jak pomóc własnemu dziecku w osiąganiu sukcesów

Autor: Praca zbiorowa pod red. J. Tarnowskiej

Treść: Publikacja zawiera pięć propozycji pracy z rodzicami uczniów klas I i dwie, które mogą być także wykorzystane na spotkaniach z rodzicami dzieci nieco starszych.
 

 

1. Seria: Podróże po świecie. W sportowym kalejdoskopie. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: B. Kotulska, M. Polasińska, J. Wosianek

Treść: Przewodniki Podróże po świecie adresowane są do nauczycieli klas I – III, ale mogą z nich korzystać również nauczyciele klas IV – VI. Zawarte w nich gry i zabawy mają różne stopnie trudności i pomogą nauczycielom uatrakcyjniać zajęcia.
   

2. Seria: Podróże po świecie. Kulinarna wyprawa. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: B. Kotulska, M. Polasińska, J. Wosianek

Treść: Publikacja ta jest przewodnikiem kulinarnym „po stołach świata”. Dzieci „odwiedzają” różne kraje i poznają charakterystyczne dla nich potrawy. Prezentowane gry i zabawy łączą ze sobą funkcje dydaktyczne i wychowawcze. Publikacja składa się z dwóch części: dla uczniów i dla nauczycieli.
  3. Seria: Podróże po świecie. Budowle świata. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: Anna Dryszel, Anna Kołodziej


Treść: Dzieci poznają znane budowle na świecie. Zapoznają się z pracą budowniczych i architektów. Mogą także zdobyć sprawność „Przewodnik”, prezentując swoje wiadomości i umiejętności poprzez wykonanie określonych zadań.

 

Wychowanie przedszkolne

 
Teatralne szlaki Europy. Program edukacji teatralnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Autor: Barbara Kwas 

Treść: Program edukacji teatralnej Teatralne szlaki Europy jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cykl warsztatów składający się na program obejmuje interaktywną wędrówkę po wybranych krajach europejskich: Grecji, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach, Portugalii i Polsce.

Inne

Talizmany Twardowskiego. Analiza i interpretacja utworów poetyckich 

Autor: Urszula Wykurz

Treść:

Publikacja adresowana do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach VII – VIII szkoły podstawowej. Zawiera propozycje metodyczne, które służą doskonaleniu umiejętności analizy i interpretacji utworów poetyckich. Poradnik składa się z sześciu części. Każda z nich opracowana została według przyjętego wzoru: opis zadań, ćwiczenia, komentarz. Uczeń rozwiązuje karty pracy, diagramy i szarady anagramowe, tworzy mapy myśli, zwiedza Półwysep Przenośni, analizuje apostrofy, jest badaczem, detektywem, redaktorem i mówcą.

 

Ziemia naszym wspólnym domem

Autor: Praca zbiorowa pod red. L. Soidy

Treść: Publikacja jest zbiorem pytań z konkursu dla uczniów szkół podstawowych z zakresu nauk przyrodniczych Ziemia naszym wspólnym domem. Zbiór ten może być bogatym źródłem pomysłów i inspiracji w pracy dydaktycznej, zwłaszcza na zajęciach dodatkowych, takich jak praca z uczniem zdolnym czy na kółku przyrodniczym lub ekologicznym.

  III Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione. Szkoły podstawowe

Autorzy: Praca zbiorowa

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
  III Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Autorzy: Praca zbiorowa

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
 

IV Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz lekcji języka polskiego – szkoły podstawowe

Autor: Praca zbiorowa

Treść: Prezentowany zbiór zawiera scenariusze nagrodzone w IV Wojewódzkim Konkursie na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.

 

Pierwsza pomoc i podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Autor: Adrian Uciński

Treść: Publikacja zawiera m.in.: prawne aspekty niesienia pomocy; podstawowe techniki ratownicze; postępowanie w szczególnych sytuacjach.

Edukacja prozdrowotna

Opracowanie: dr Tomasz Grad, konsultant RODN “WOM” w Katowicach.

Jak zachować sprawność fizyczną w dobie totalnego bezruchu? LINK>>

Opracowanie: Praca zbiorowa pod redakcją dr Tomasza Grada, konsultanta RODN “WOM” w Katowicach Poradnik dla nauczycieli.

Jak zachować sprawność fizyczną w dobie pandemii. Przykłady dobrych praktyk. LINK>> LINK2>>

Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli