Jesteś tutaj: Strona główna > Publikacje

Publikacje

Z przyjemnością polecamy Państwu Forum Nauczycieli, kwartalnik Regionalnego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach ukazujący się od 2001 roku.

Jest to czasopismo integrujące i wspierające nauczycieli, otwarte na zmiany zachodzące w rzeczywistości oświatowej. Łamy naszego kwartalnika udostępniamy wszystkim twórczym nauczycielom. Publikowane są w nim prace prezentujące zagadnienia związane z nowatorskim prowadzeniem lekcji, metodami aktywizującymi, ocenianiem, diagnozowaniem, organizacją lekcji i szkoły, systemami szkolno-wychowawczymi, doradztwem metodycznym itp. Zamieszczane są opracowania wskazujące, jak optymalnie wykorzystać dany pomysł edukacyjny, dostarczające przykładów i zachęt do eksperymentowania, przedstawiające różne sposoby dochodzenia do wiedzy. Jest to też miejsce wymiany myśli, doświadczeń, przemyśleń. Znajdują się w nim również przydatne informacje, np. o kursach doskonalących, studiach podyplomowych, nowościach wydawniczych, najnowszych przepisach prawnych itp. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w redagowaniu kwartalnika. Będziemy wdzięczni za każdą nadesłaną do Redakcji uwagę, sugestię, konstruktywną krytykę, a także za każdy temat, który koresponduje z profilem i charakterem naszego pisma i jest według Państwa opinii wart omówienia.

Terminy nadsyłania materiałów do poszczególnych numerów ukazują się każdorazowo na stronie www.womkat.edu.pl.

Kontakt

Redakcja Forum Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
40-132 Katowice, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 7
tel. (32) 258-13-97 wew. 201 lub 124, (32) 203-59-67, fax (32) 258-18-52
e-mail: forumnauczycieli@gmail.com

Jak pisać do kwartalnika? Wskazówki dla Autorów:

 

 • O przyjęciu do druku nadesłanej pracy decyduje Zespół Redakcyjny, który po uzyskaniu pozytywnej recenzji przekazuje artykuł do redakcji. Artykuły i wszelkie inne materiały przeznaczone do publikacji należy dostarczyć do redakcji pod adresem: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", ul. Kardynała Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, p. 74, mail: forumnauczycieli@gmail.com. Przyjmujemy tylko materiały nigdy wcześniej nie publikowane. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i wprowadzania niezbędnych zmian. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Za nadesłane materiały redakcja nie wypłaca honorariów.
 • W publikacji obowiązuje jasny, prosty, poprawny język i styl. Słownictwo powinno być starannie dobrane, poprawne pod względem językowym, jednoznacznie określające dane pojęcie, ujednolicone w całej pracy. Wymagamy też używania ogólnie przyjętych skrótów, oznaczeń i symboli.
 • Artykuły powinny być dostarczone jako załącznik do poczty e-mail bądź w postaci elektronicznej. Objętość artykułu nie powinna być większa niż 2-8 stron formatu A4. Maszynopis powinien być napisany jednostronnie, czcionką 12 punktów, z zachowaniem marginesów i podwójnego odstępu między wierszami. Tabele powinny być przygotowane w tym samym edytorze, co tekst zasadniczy.
 • Materiał ilustracyjny powinien być bardzo starannie dobrany przez Autora, ponieważ jakość reprodukcji zależy od oryginału – należy pamiętać, że w druku ilustracje będą mieć postać czarno-białą. Ilustracje powinny mieć też wartość merytoryczną i uregulowaną kwestię praw autorskich.
 • Literaturę, której wykaz podaje Autor na końcu artykułu, cytuje się w następujący sposób:
  • - dla książek: Bowkett J.: Wyobraź sobie, że... : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. WSiP, Warszawa 2000.
  • - dla czasopism: Bortnowski St.: Edukacja: teraz jakość. "Forum Nauczycieli" nr 1 (36) 2010, s. 3-6.
 • W wykazie literatury należy podać te pozycje, z których Autor korzystał opracowując publikację, a więc książki, czasopisma, dokumentacje, katalogi itp.
 • Notka biograficzna o autorze powinna zawierać: stopień naukowy, miejsce pracy, pełnioną funkcję, szczególne osiągnięcia, ew. publikacje wiążące się z tematem artykułu itp.
 • Materiał musi być opatrzony następującymi informacjami o Autorze: imię i nazwisko, adres zamieszkania (telefon, email) oraz oświadczenie, że załączony tekst nie był nigdy i nigdzie publikowany.

 

 

POBIERZ "FORUM NAUCZYCIELI"W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
 

Numer 2 (84 - 85) 2022

Numer 2 (84 - 85) 2022 - okładka

Numer 1 (83) 2022

Numer 1 (83) 2022 - okładka

   

Numer 3 (82) 2021

Numer 3 (82) 2021 - okładka

Numer 2 (80) 2021

Numer 2 (80) 2021 - okładka

 

Numer 1 (79) 2021

Numer 1 (79) 2021 - okładka

  

 

Numer 3 (78) 2020

Numer 3 (78) 2020 - okładka

 

  

Numer 2 (76-77) 2020

Numer 2 (76-77) 2020 - okładka

 

 

Numer 1 (75) 2020

Numer 1 (75) 2020 - okładka

 

Numer 3 (74) 2019

Numer 3 (74) 2019 - okładka

 

Numer 2 (72-73) 2019

Numer 2 (72-73) 2019 - okładka

 

Numer 1 (71) 2019

Numer 1 (71) 2019 - okładka

 

Numer 3 (70) 2018  

Numer 3 (70) 2018 - okładka  

 

Numer 2 (68-69) 2018  

Numer 2 (68-69) 2018 - okładka  

 

Numer 1 (67) 2018  

Numer 1 (67) 2018 - okładka  

 

Numer 3 (66) 2017  

Numer 3 (66) 2017 - okładka  

 

Numer 2 (64-65) 2017 

Numer 2 (64-65) 2017 - okładka 

 

Numer 1 (63) 2017 

Numer 1 (63) 2017 - okładka 

  Numer 2 (62) 2016 

Numer 1 (60-61) 2016 - okładka  

Numer 1 (60-61) 2016 

Numer 3 (59) 2015 - okładka  

Numer 3 (59) 2015 

Numer 2 (57-58) 2015 - okładka  

Numer 2 (57-58) 2015 

Numer 1 (56) 2015 - okładka  

Numer 1 (56) 2015 

Numer 3 (55) 2014 - okładka  

Numer 3 (55) 2014 

Numer 2 (53-54) 2014 - okładka  

Numer 2 (53-54) 2014 

Numer 1 (52) 2014 - okładka

Numer 1 (52) 2014 

Numer 3 (51) 2013 - okładka  

Numer 3 (51) 2013 

Numer 2 (49-50) 2013 
 Numer 1 (48) 2013 
Numer 3 (47) 2012 
Numer 2 (45-46) 2012 
Numer 1 (44) 2012 
Pracownia Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej

 

Pracownia Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej w RODN „WOM” w Katowicach zaprasza do współpracy twórczych nauczycieli. Jesteśmy po to, by pomóc Państwu w dzieleniu się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Publikacje przez nas wydawane są wpisane do rejestru Biblioteki Narodowej i opatrzone numerem ISBN. . Materiał zgłoszony przez Państwa podlega profesjonalnym procesom wydawniczym: recenzji, pracy redakcyjnej, korekcie. Z autorem zakwalifikowanych do wydania pozycji jest podpisywana umowa wydawnicza. Honorarium autora stanowią egzemplarze autorskie.

Autorzy są zobowiązani dołączyć do pracy oświadczenie, że praca nie była dotąd nigdy i nigdzie publikowana.

Informacje: tel. 32 258 22 09, e-mail: istoly@womkat.edu.pl

 Publikacje z oferty wydawniczej ośrodka są dostępne w siedzibie ośrodka. 


Informujemy Państwa, że w bieżącym roku szkolnym są do nabycia następujące publikacje RODN WOM

Języki Obce

Bajka, film i piosenka, czyli: Koniec z nudą na lekcji języka obcego!”

Autor: Praca zbiorowa

cena: 2,40 zł - przecena

Treść: Publikacja poświęcona jest nowoczesnym metodom nauczania języka francuskiego na poziomie podstawowym. Zawiera ciekawe przykłady lekcji z wykorzystaniem bajek, filmów, rysunków i piosenek. Liczne ćwiczenia ułatwią nauczycielom pracę z najmłodszymi uczniami.

„Testy i projekty w nauce języka niemieckiego. Propozycje nauczycieli polskich i niemieckich”

Autor: Rafał Otręba, Ludwig Schweig

cena: 2,40 zł - przecena

Treść: Test sprawdzający wiadomości i umiejętności w zakresie czasu przeszłego. Prace projektowe: karykatura na lekcji języka niemieckiego, rozumienie ze słuchu jako podstawowa sprawność w metodzie komunikatywnej, baśnie na lekcji niemieckiego, przepisy kulinarne.

Przedmioty ogólne

Próba syntezy szkolnego odbioru poezji Wisławy Szymborskiej”

Autor: Krystyna Filipczuk

cena: 2,40 zł - przecena

Treść: Próba diagnozy umiejętności odbioru poezji dokonana na podstawie badań ankietowych młodzieży wraz z wnioskami dla edukacji polonistycznej.

"Program zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie dla gimnazjum"

Cena: 6,46 zł

Autor: Marianna Kłyk

Program zatwierdzony decyzją MEN, dopuszczony do użytku szkolnego. Nr dopuszczenia: DKOS-5002-6/06

Ochrona środowiska w liczbach. Zbiór zadań dla kl. IV – VI szkoły podstawowej.”

Autor: Celina Kamińska, Beata Kuligowska

Cena: 1,50 zł - przecena

Treść: Zadania przeznaczone są dla uczniów kl. IV – VI, odpowiadają wymaganiom zreformowanego programu nauczania matematyki w szkole podstawowej.

   

 „PIKOMAT - zbiór zadań”

Autor: Praca zbiorowa pod red. J. Domaszewicza

Cena:  5,10 zł - przecena

Treść: Publikacja zawiera zadania dla szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z przykładowymi odpowiedziami uczniów.

   

"Scenariusze zajęć metodami stymulującymi aktywność myślową uczniów "

Cena: 2,25 zł - przecena

Autor: Praca zbiorowa pod red. M. Gaertner
 

Treść: W publikacji omówiono metodę projektu, tekstu przewodniego, ćwiczenia praktyczne. Przedstawiono scenariusze zajęć do stosowania w liceum o profilu ekonomiczno- administracyjnym 

 
Baw się. Myśl. Wygrywaj. Matematyka w kształceniu zintegrowanym

 Autor: Praca zbiorowa pod red. U. Strzelczyk

Treść: Publikacja zawiera propozycje gier matematycznych, zabaw ruchowych, zadań z wyobraźnią, zagadek liczbowych i łamigłówek przydatnych w uczeniu matematyki w niekonwencjonalny sposób.
Cena: 3,15 zł
 
Materiały pomocnicze dla uczniów z problemami w uczeniu się matematyki. Klasa I gimnazjum
Autor: Praca zbiorowa pod red. A. Tomaszewskiej

Treść: Publikacja stanowi uzupełnienie podręcznika do nauczania matematyki w klasie I gimnazjum. Jest zgodna z programem „Matematyka z plusem”. Ma ona umożliwić uczniowi z problemami w uczeniu się matematyki samodzielna pracę oraz zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do dalszej edukacji matematycznej.
Cena: 3,78 zł

Profilaktyczno - terapeutyczne

   

Uniwersytet dla rodziców uczniów klas I. Jak pomóc własnemu dziecku w osiąganiu sukcesów

Autor: Praca zbiorowa pod red. J. Tarnowskiej

Cena: 4,54 zł

Treść: Publikacja zawiera pięć propozycji pracy z rodzicami uczniów klas I i dwie, które mogą być także wykorzystane na spotkaniach z rodzicami dzieci nieco starszych.
 

 

1. Seria: Podróże po świecie. W sportowym kalejdoskopie. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: B. Kotulska, M. Polasińska, J. Wosianek

Cena: 4,75 zł

Treść: Przewodniki Podróże po świecie adresowane są do nauczycieli klas I – III, ale mogą z nich korzystać również nauczyciele klas IV – VI. Zawarte w nich gry i zabawy mają różne stopnie trudności i pomogą nauczycielom uatrakcyjniać zajęcia.
   

2. Seria: Podróże po świecie. Kulinarna wyprawa. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: B. Kotulska, M. Polasińska, J. Wosianek

Cena: 8,82 zł

Treść: Publikacja ta jest przewodnikiem kulinarnym „po stołach świata”. Dzieci „odwiedzają” różne kraje i poznają charakterystyczne dla nich potrawy. Prezentowane gry i zabawy łączą ze sobą funkcje dydaktyczne i wychowawcze. Publikacja składa się z dwóch części: dla uczniów i dla nauczycieli.
  3. Seria: Podróże po świecie. Budowle świata. Gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Autorzy: Anna Dryszel, Anna Kołodziej

Cena: 4,90 zł

Treść: Dzieci poznają znane budowle na świecie. Zapoznają się z pracą budowniczych i architektów. Mogą także zdobyć sprawność „Przewodnik”, prezentując swoje wiadomości i umiejętności poprzez wykonanie określonych zadań.

Szkoły specjalne

  „Propozycje programów autorskich z zakresu funkcjonowania w środowisku i kształcenia technicznego na etapie gimnazjum (dla uczniów autystycznych i upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

Autor: Ilona Kika-Ryszka, Joanna Lach

Cena: 1,80 zł - przecena

Treść: Publikacja zawiera dwie propozycje programów autorskich dla uczniów autystycznych i upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z konspektami zajęć.

Wychowanie przedszkolne

 
MAT-START czyli matematyka przedszkolaka


Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Strzelczyk, Leokadii Szymczyk i Grażyny Rutkowskiej

Treść: Publikacja zawiera różnorodne formy skutecznego nauczania matematyki w przedszkolu, m.in. działania matematyczne, gry matematyczne, fiszki oraz projekty edukacyjne zawierające treści matematyczne.
Cena: 3,40 zł - przecena
 
Teatralne szlaki Europy. Program edukacji teatralnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Autor: Barbara Kwas 

Cena: 2,85 zł

Treść: Program edukacji teatralnej Teatralne szlaki Europy jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cykl warsztatów składający się na program obejmuje interaktywną wędrówkę po wybranych krajach europejskich: Grecji, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach, Portugalii i Polsce.

Inne

Błękitny laptop Romea - WYPRZEDANE: planowany dodruk

Autor: Urszula Wykurz

cena: 4,50 zł

Treść: Błękitny laptop Romea. Mapa literackich osobliwości zawiera piętnaście ćwiczeń, których głównym celem jest stymulowanie aktywności twórczej uczniów. Każde zadanie zostało opracowane według przyjętego kryterium metodycznego: cele, pomoce, materiały dodatkowe, komentarz. Wielkim wyzwaniem, które stawia sobie niniejsza publikacja, jest włączenie szkolnych lektur w orbitę uczniowskiego zaangażowania i uzyskanie pogłębionej, refleksyjnej postawy wobec tekstów kultury oraz zachęcenie do dyskusji o literaturze.

Talizmany Twardowskiego. Analiza i interpretacja utworów poetyckich 

Autor: Urszula Wykurz

cena:  4,05 zł

Treść:

Publikacja adresowana do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach VII – VIII szkoły podstawowej. Zawiera propozycje metodyczne, które służą doskonaleniu umiejętności analizy i interpretacji utworów poetyckich. Poradnik składa się z sześciu części. Każda z nich opracowana została według przyjętego wzoru: opis zadań, ćwiczenia, komentarz. Uczeń rozwiązuje karty pracy, diagramy i szarady anagramowe, tworzy mapy myśli, zwiedza Półwysep Przenośni, analizuje apostrofy, jest badaczem, detektywem, redaktorem i mówcą.

Poradnik menedżera. Osobowość menedżera.”

Autor: Tomasz Grad

Cena: 1,57 zł

Treść: Autor omawia czynniki psychologiczne, percepcję, mechanizmy zmysłowe i abstrakcyjne, zdolności i inteligencję, komunikację interpersonalną, perswazję jako specyficzną formę komunikacji, stres organizacyjny.

 

 

Poradnik menedżera. Jak organizować imprezy sportowe. Jak skutecznie negocjować 

Autor: Tomasz Grad

Cena: 2,63 zł

Treść: Autor przedstawia zasady organizowania imprez sportowych, uwzględniając charakter imprez, obowiązki organizatora, fazy organizacji, sponsorowanie. W części drugiej autor przedstawia podstawowe zagadnienia związane z negocjacjami, w tym definicje, zasady, fazy, techniki, taktyki.

 

 

Ziemia naszym wspólnym domem

Autor: Praca zbiorowa pod red. L. Soidy

Cena: 6,70 zł

Treść: Publikacja jest zbiorem pytań z konkursu dla uczniów szkół podstawowych z zakresu nauk przyrodniczych Ziemia naszym wspólnym domem. Zbiór ten może być bogatym źródłem pomysłów i inspiracji w pracy dydaktycznej, zwłaszcza na zajęciach dodatkowych, takich jak praca z uczniem zdolnym czy na kółku przyrodniczym lub ekologicznym.

I Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione

Autorzy: Praca zbiorowa

Cena: 7,60 zł

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii (poza gimnazjum, gdzie II i III miejsca nie przyznano) oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.

 

  II Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione

Autorzy: Praca zbiorowa

Cena: 9,18 zł

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
  III Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione. Szkoły podstawowe

Autorzy: Praca zbiorowa

Cena: 3,40 zł

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
  III Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Prace wyróżnione. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Autorzy: Praca zbiorowa

Cena: 9,18 zł

Treść: Publikacja prezentuje prace, które uzyskały miejsca I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienie. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.
 

IV Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz lekcji języka polskiego – szkoły podstawowe

Autor: Praca zbiorowa

Cena: 2,40 zł

Treść: Prezentowany zbiór zawiera scenariusze nagrodzone w IV Wojewódzkim Konkursie na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.

  IV Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz lekcji języka polskiego – szkoły ponadgimnazjalne - WYPRZEDANE

 

Autor: Praca zbiorowa

Cena: 3,40 zł

Treść: Prezentowany zbiór zawiera scenariusze nagrodzone w IV Wojewódzkim Konkursie na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego. Celem konkursu było promowanie twórczych nauczycieli i zachęcenie ich do upowszechnienia własnych doświadczeń i osiągnięć.

 

Pierwsza pomoc i podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Autor: Adrian Uciński

cena: 7,12 zł

Treść: Publikacja zawiera m.in.: prawne aspekty niesienia pomocy; podstawowe techniki ratownicze; postępowanie w szczególnych sytuacjach.

Edukacja prozdrowotna

Opracowanie: dr Tomasz Grad, konsultant RODN “WOM” w Katowicach.

Jak zachować sprawność fizyczną w dobie totalnego bezruchu? LINK>>

Opracowanie: Praca zbiorowa pod redakcją dr Tomasza Grada, konsultanta RODN “WOM” w Katowicach Poradnik dla nauczycieli.

Jak zachować sprawność fizyczną w dobie pandemii. Przykłady dobrych praktyk. LINK>> LINK2>>

Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli