Jesteś tutaj: Strona główna > Materiały> Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

 

 


Propozycje planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023

Przedstawiamy propozycje planu nadzoru pedagogiczngo...

 LINK: Plan nadzoru pedagogiczngo dla przedszkola 

 LINK: Plan nadzoru pedagogiczngo dla szkoły podstawowej

 LINK: Plan nadzoru pedagogiczngo dla szkoły ponadpodstawowej

 

Przedstawiamy propozycję kontroli siódmego i ósmego kierunku polityki oświatowej państwa.

Ósmy kierunek _ Przeszkole

Ósmy kierunek _ Szkoła

Siódmy kierunek _ Szkoła

Zmiany w nadzorze pedagogicznym – rozporządzenie podpisane

Zniesienie ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego, które generują biurokrację szkolną, to główne założenia rozporządzenia podpisanego 1 wrzesnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniemi.

LINK

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Oto one:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Link do materiałów.

 

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) 

W podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 w punkcie szóstym przywołana została Zintegrowana Strategia Umiejętności. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Zintegrowana Strategia Umiejętności -link

 

OCENIANIE W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zaleca dyrektorom szkół wprowadzenie zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. Problemem jest sposób wprowadzenia zmian. Cytowane Rozporządzenie w § 1. Wskazuje, że W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”. Ten zapis upoważnia dyrektora do podjęcia decyzji (uwzględniając konsultacje z nauczycielami) w zakresie dostosowania oceniania do tych szczególnych warunków. Trafnym sposobem wydaje się zastosowanie Zarządzenia Dyrektora.

W przygotowanych dla Państwa materiałach proponujemy przykład ramówki takiego zarządzenia (załącznik 1) oraz przykład zarządzenia wprowadzającego zmiany w ocenianiu w szkole (załącznik 2). Trzeci dokument to rozważania na temat zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, pytania które mają na celu pobudzić refleksję nad zmianami w ocenianiu w szkole.

Zachęcamy do lektury.

Link do materiałów

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY I NAUCZYCIELE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2019 poz. 1625) określa sposób dokonywania oceny pracy nauczycieli. Rozporządzenie to „powróciło” do poprzedniego sposobu oceny pracy nauczyciela odchodząc od konieczności opracowywania kryteriów i wskaźników. Pomimo tego w ramach sieci dyrektorów sosnowieckich szkół prowadzonej przy RODN „WOM” w Katowicach uczestniczący w pracach tej sieci dyrektorzy zastanawiali się w jaki sposób zobiektywizować ocenę pracy nauczyciela. W wyniku dyskusji postanowili uznać wymagania wynikające z przepisów prawa oświatowego (Art. 6. KN, Art. 42.2.2 KN, Art. 5. UPO) jako kryteria oceny, a ponieważ obiektywizm domaga się porównywalności stad propozycja wskaźników spełnienia kryteriów. Prezentowane Państwu aplikacje są efektem pracy nauczycieli i dyrektorów szkoły podstawowej nr 3, 10, 15, 35, ZSO 5 i 11,  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Aplikacje te mają na celu wspomożenie dyrektorów przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela a nauczycieli zachęcić do samooceny. Za spełnienie wskaźnika przyznajemy jeden (0-1) punkt. Suma wszystkich punków pozwala na określenie stopnia spełnienia wskaźników/kryteriów i w konsekwencji określenia oceny pracy zawodowej. Prezentowane aplikacje są oczywiście przykładem do wykorzystania. Zachęcamy więc do samooceny.

  • Ocena pracy nauczyciela szkoły. APLIKACJA  do pobrania
  • Ocena pracy nauczyciela przedszkola. APLIKACJA  do pobrania