Jesteś tutaj: Strona główna > RODO

RODO

Klauzula informacyjna – na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7  www.womkat.edu.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:

a) adres email: iod@womkat.edu.pl

b) adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Jakub Musiał, ul. ks. kard. Stefana

Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a) organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej zgodnej z naszą działalnością na podstawie art.6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia,

b) prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

c) archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

d) przesłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,

e) marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych z naszą działalnością statutową i informacyjno-promocyjną. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie. Mówimy tutaj o danych osobowych wynikających z treści złożonego zgłoszenia – przedmiot nauczania, historii kontaktów z nami, w tym zakupionych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia

f)  ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym osób realizujących dzieło(nagranie/fotografia),  – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową zawartą przez administratora,

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

a) Będziemy przetwarzali dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodzie tj.:

i)  do czasu wycofania zgody;

ii) w braku wycofania zgody – przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.   (podstawa prawna art.6 ust. 1 RODO).

b) Będziemy przetwarzali dane do celów, o których mowa w punkcie 3 lit. f  niniejszej informacji przez okresy równe okresom przedawnienia roszczeń, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeślipodstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody.

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa.

a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).

b) Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 

c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
 • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

 • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
 • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
 • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
 • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
 • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
 • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:

 • za Państwa zgodą;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w celu ochrony praw innej osoby; lub
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego

e) Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie , jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

a) pisemnie na adres:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Jakub Musiał, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice

b) mailowo na adres: iod@womkat.edu.pl

8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla celów określonych w punkcie 3

jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązku odpowiedniej formy szkolenia, które to dane są wymogiem ustawowym i brak ich wskazania uniemożliwi wystawienie zaświadczenia.

11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a)       Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty);
 • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 • Organy nadzorcze oraz organy administracji państwowej i samorządowej.

b)       Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:

 • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
 • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;
 • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.
 • Organy nadzorcze oraz organy administracji państwowej i samorządowej.

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

12. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Słownik: Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).