Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych dotyczących wytycznych MEiN

Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych dotyczących wytycznych MEiN

Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych  
dotyczących wytycznych MEiN

Szkolenia rad pedagogicznych są szkoleniami odpłatnymi.

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 /
32 203 66 40
 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl

Wytyczna

Temat

Zintensyfikowanie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie.

 

1)  Edukacja w szkole i poza
       szkołą, czyli, jak kształtować
       środowisko sprzyjające
       uczeniu się i wychowaniu

Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń m.in. przez:

a) częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań,

b) podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, np. obchody urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne,

c) organizowanie częstych wyjść klasowych.

Organizacja zajęć pozaszkolnych jako formy rozwijania relacji interpersonalnych, w świetle nowych przepisów

Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających
z programu profilaktyczno-wychowawczego
z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19
i promującymi zdrowie.

 

1)    Uzależnienia behawioralne  

2)    Uzależnienia od tytoniu, alkoholu, leków  

3)    Profilaktyka uzależnień  

4)    Uzależnienia od narkotyków oraz dopalaczy  

5)    Profilaktyka uzależnień od substancji oraz od zachowań

6)    Edukacja zdrowotna -nowe wyzwania

7)    W jaki sposób zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny?

8)    Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela - strategie postępowania

9)    Rozwiązywanie konfliktów w szkole

 10) Higiena zdrowia psychicznego

 

Ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy
i umiejętności.

 

1)  Ocenianie w szkole – od  wymagania do
      zadania egzaminacyjnego, gry
      dydaktyczne

2)   Ocenianie w edukacji zdalnej  – formy
       i metody

Zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed  porażką w grupie rówieśniczej.

1)    Jak wdrożyć uczniów do nauki języka obcego po okresie nauczania zdalnego?

2)    Radzenie sobie ze stresem

 

Zaprojektowanie cyklu działań integrujących
z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów
i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa, pedagoga, terapeutę.

 

1)    Emocje i ich znaczenie
w rozwoju społecznym małego dziecka

2)    Stany depresyjne, autoagresja i próby samobójcze. Interwencje kryzysowe oraz profilaktyka psychopedagogiczna w świetle odpowiedzialności prawnej

 

Ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych.

 

1)    Emocje i ich znaczenie
w rozwoju społecznym małego dziecka

Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z nowymi wyzwaniami
(w zakresie dydaktyki i wychowania).

 

1) Ocenianie w edukacji szkolnej: stacjonarnej i zdalnej - wzajemne korelacje

Stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego.

 

1)  Samorząd uczniowski jako
      obligatoryjny organ w strukturze
      szkoły – zadania, kompetencje –
      aspekty prawne

Wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacji samopomocy koleżeńskiej.

 

1)  Wolontariat w szkole – organizacja
      i realizacja  działań – aspekty prawne

 

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów
w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
oraz podjęcie adekwatnych działań do zdiagnozowanych potrzeb.

 

1)    Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela - strategie postępowania

 

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych
oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy
i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej.

 

1)    Ocenianie w szkole – od wymagania do zadania egzaminacyjnego, gry dydaktyczne

2)    Diagnoza dydaktyczna na wejściu – szkolenie przygotowujące do konstruowania narzędzi diagnozy dydaktycznej

 

Pozyskanie od rodziców informacji dotyczącej potrzeb, niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły.

1) Dobre relacje i owocna  współpraca
     z rodzicami