Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2021/2022

 

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56; 
32 203 66 40
albo mailowe: kursy@womkat.edu.pl  lub szkolenia@womkat.edu.pl

  

Kierunek 1

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym

 

Marianna Kłyk

Rodzina – społeczeństwo - państwo

 

Marianna Kłyk

Autorytet rodziców a autorytet nauczyciela

 

Marianna Kłyk

Wpływ środków masowego przekazu na relacje w rodzinie i poza rodziną

 

Marianna Kłyk

Kierunek 2

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Edukacja zdrowotna w szkole. Zadania dyrektorów i nauczycieli

dr Tomasz Grad

Pierwsza pomoc 

Ekspert zewnętrzny

Organizacja wycieczek szkolnych 

Mariola Lux

Kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

Marianna Kłyk

Nauczyciel świetnym wychowawcą – jak to zrobić?

Maria Syta

Jak być dobrym wychowawcą?

Maria Syta

Trudny rodzic jako klient szkoły

Maria Syta 

Komunikacja z rodzicami. Jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie? 

Maria Syta

Wychowanie do wartości we współczesnym świecie: edukacja międzykulturowa – Nowość

Barbara Czwartos, Aleksandra  Gorzelik

Dieta a praca głosem 

dr Mirella Zajega

Emisja głosu

dr Mirella Zajega

Kierunek 3

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Poznaj Polskę – propozycje wycieczek edukacyjnych – Nowość

Mariola Lux

Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – rozwijanie kompetencji międzykulturowej – Nowość

Barbara Czwartos, Aleksandra  Gorzelik

Instytucje kultury i ich rola w procesie edukacji i programie wychowawczym szkoły

Aleksandra Gorzelik

Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej 

Ewa Chorąży, Cezary Lempa

 

Kierunek 4

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Odpowiedzialność prawna (karna, cywilna, dyscyplinarna i porządkowa) nauczycieli

dr Jerzy Grad

Kształcenie kompetencji kluczowych

Barbara Czwartos, Aleksandra Gorzelik, Mariola Lux

Cyberhigiena – czy wraz z pandemią pojawiły się nowe zagrożenia? 

Andrzej Musiał

BHP w szkole i podczas szkolnych imprez. Odpowiedzialność dyrektorów i nauczycieli 

dr Tomasz Grad

Odpowiedzialność nauczycieli i rodziców za brak opieki nad dziećmi – Nowość 

dr Tomasz Grad

Kryzysowe emocje – kryzysowe  zachowania

Marianna Kłyk

Interwencja kryzysowa 

Marianna Kłyk

Bezpieczny TIK w pracy nauczyciela przedszkola 

Elżbieta Brol

Bezpieczny TIK w edukacji wczesnoszkolnej 

Elżbieta Brol

Mindfulness - ćwiczenia relaksacyjne w przedszkolu – Nowość 

Elżbieta Brol

Mindfulness – ćwiczenia  relaksacyjne w edukacji wczesnoszkolnej – Nowość 

Elżbieta Brol

Lodołamacze jako forma integracji grupy 

Barbara Czwartos

Praca z uczniem zdolnym

 

Barbara Czwartos, Aleksandra Gorzelik

 

Praca z uczniem z trudnościami w nauce 

Barbara Czwartos
Aleksandra Gorzelik
 

Wykorzystanie multimedialnych zasobów w procesie edukacyjnym 

Barbara Czwartos

Narzędzia cyfrowe wspierające procesy edukacyjne – Nowość 

Aldona Ferdyn 

Nowoczesny Nauczyciel - wykorzystanie darmowych narzędzi wspomagających realizację podstawy programowej

Marta Cichoń-Sendor 

Wykorzystanie nowoczesnego myślenia projektowego (Design Thinking) w planowaniu i realizacji zadań szkoły

Aleksandra Gorzelik

Skuteczna komunikacja fundamentem dobrych relacji w szkole

Krzysztof Bednarek

Stres w pracy nauczyciela – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

Krzysztof Bednarek

Przemoc, agresja − aspekty prawne i praktyczne

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych 

Paweł Matyszkiewicz

Rodzic w rzeczywistości szkolnej w świetle nowej podstawy programowej

Jak komunikować się z roszczeniowym rodzicem? 

Paweł Matyszkiewicz

Zapobieganie i profilaktyka agresji

Paweł Matyszkiewicz 

Ocenianie jako ważny element procesu kształcenia 

Ewa Chorąży, Cezary Lempa

Metody i techniki skutecznego uczenia − nauczania

Nauka przyjemnością 

Paweł Matyszkiewicz

Semantyka zdrowego myślenia – nawyki językowe a dobra komunikacja w szkolnych realiach 

dr Mirella Zajega

Pozytywna komunikacja w relacjach szkolnych 

dr Mirella Zajega

Mowa ciała 

dr Mirella Zajega

Nauczycielski dress code. Techniki budowania autorytetu wizualnego 

dr Mirella Zajega

Kierunek 5

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Metody i narzędzia przydatne w diagnozowaniu umiejętności zawodowych uczniów kontynuujących edukację w szkołach branżowych 

Maria Kaczmarek

Motywowanie uczniów szkół branżowych do nauki 

Maria Kaczmarek

Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (słuchaczy) w kształceniu zawodowym 

Maria Kaczmarek

Działalność szkół branżowych w świetle aktów prawnych(wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU), dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ), kwalifikacje rynkowe (KR) – Nowość  

Maria Kaczmarek

Metody aktywizujące ucznia w czasie lekcji 

dr Mirella Zajega, dr Barbara Czwartos

Kierunek 6

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Ekoinspiracje, czyli edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej 

Elżbieta Brol

Ekoinspiracje, czyli edukacja ekologiczna
w  przedszkolu
 

Elżbieta Brol

Edukacja ekologiczna, odpowiedzialność za środowisko naturalne – aktywności  szkolne – Nowość   

Mariola Lux

Adam Pukocz