Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2023/2024

 

Kierunek 1

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Edukacja międzykulturowa we współczesnej szkole 

Aleksandra Gorzelik 

 

Kierunek 2

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Wychowanie jako kształtowanie osobowości w świetle prawdy, dobra, piękna 

Marianna Kłyk 

Kompetencje nauczyciela w zakresie profilaktyki 

Marianna Kłyk

Rola i miejsce wychowania do życia w rodzinie w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły 

Marianna Kłyk

Współpraca z rodzicami w profilaktyce oraz rozwiązywaniu konfliktów: nauczyciel-rodzic; nauczyciel-uczeń; uczeń - uczeń 

Marianna Kłyk

Współpraca z rodzicami w obszarze rozpoznawania i pomocy dziecku nękanemu w szkole 

Marianna Kłyk

Współpraca z rodzicami w profilaktyce uzależnień (behawioralnych oraz od substancji) 

Marianna Kłyk

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra 

Marianna Kłyk

Dziecko krzywdzone - jak je rozpoznać

Marianna Kłyk

 

Kierunek 3

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. 

Ewa Chorąży 
Ocenianie wewnątrzszkolne jako integralny element procesu kształcenia.  Ewa Chorąży 
Różne sposoby oceniania w świetle przepisów prawa oświatowego.  Ewa Chorąży 
Ocenianie kształtujące w szkole – pomoc uczniowi w uczeniu się, określenia kryteriów sukcesu ucznia.  Ewa Chorąży 
Ocenianie czy informowanie o postępach - istotny element w planowaniu strategii nauczania 

Anna Czarlińska-Wężyk 

dr Barbara Czwartos 
Doskonalenie kompetencji szkół w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego 

Anna Czarlińska Wężyk 

dr Barbara Czwartos 

Wybrane zagadnienia warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w zapisach statutów szkół ze szczególnym uwzględnieniem oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dorota Rembiasz-Gaborska

 

Kierunek 4

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Wychowanie do wartości we współczesnym świecie: edukacja międzykulturowa 

dr Barbara Czwartos, Aleksandra Gorzelik 

Język Edukacji Szkolnej (JES) - metody pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym w kontekście komunikacji, przekazu treści oraz zapamiętania informacji 

dr Barbara Czwartos,

dr Mirella Zajega,

Aleksandra Gorzelik 

 

Kierunek 5

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż 

 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Planowanie dydaktyczne dla specjalistów prowadzących kształcenie zawodowe

Maria Kaczmarek

Szkoła- zawód-praca: o współpracy między szkołami a pracodawcami

Hanna Dąbrowska

Kierunek 6

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

O współpracy nauczycielskiej, czyli jak z ograniczeń wydobyć potencjał. 

Anna Czarlińska-Wężyk,

Aldona Ferdyn 

Rola i zadania wychowawcy klasy-wykorzystanie wybranych technik coachingowych 

Anna Czarlińska-Wężyk 

Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej  Anna Czarlińska-Wężyk,
Mariola Lux 
Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem XXI wieku 

Anna Czarlińska-Wężyk
Barbara Czwartos 

Problemy zdrowotne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Marianna Kłyk 
Stany lękowe i depresja wśród dzieci i młodzieży  Marianna Kłyk 
Komunikacja interpersonalna – zasady i techniki  dr Mirella Zajega 

 

Kierunek 7

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Szkolne wycieczki turystyczno – krajoznawcze 

Mariola Lux 

Edukacja zdrowotna w szkole. Rola szkoły, dyrektorów i nauczycieli 

dr Tomasz Grad 

 

Kierunek 8

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Nowoczesny nauczyciel − wykorzystanie darmowych narzędzi wspomagających realizację podstawy programowej (szkolenie stacjonarne – sala komputerowe) 

Marta Cichoń - Sendor 

Praca z uczniem z trudnościami w nauce 

dr Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik 

Nauczanie strategiczne – jak ułatwić uczniom przyswajanie i wykorzystywanie informacji  

dr Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik 

Strategie nauczania, z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego- praktyczne rozwiązania 

dr Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik 

Memy i memetyka w szkole – kreowanie i zarządzanie wiedzą uczniów  

dr Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik 

Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem edukacji XXI wieku 

dr Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik,

Anna Czarlińska-Wężyk 

Kompetencje kluczowe czy kompetencje przyszłości?   dr Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik,

Anna Czarlińska-Wężyk 

Praca projektowa jako odpowiedź na wykorzystanie sztucznej inteligencji w rzeczywistości szkolnej  

dr Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik 

Rola wizualizacji w procesie uczenia się i nauczania – zastosowanie wybranych aplikacji   dr Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik 

Narzędzia cyfrowe wspierające procesy edukacyjne  dr Barbara Czwartos,
Aldona Ferdyn 
Rozwijanie kreatywności i innowacyjności z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych   Aleksandra Gorzelik 
Wykorzystanie nowoczesnego myślenia projektowego (Design Thinking) w planowaniu i realizacji zadań szkoły  Aleksandra Gorzelik 
Motywowanie uczniów i zarządzanie zespołem klasowym z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych  Anna Czarlińska-Wężyk,
Aldona Ferdyn 
Storytelling, czyli jak opowiadając uczyć lepiej 

Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik  
Jak rozwijać kreatywność uczniów? 

Barbara Czwartos,

Aleksandra Gorzelik,

Mariola Lux,

Anna Czarlińska - Wężyk 

Wykorzystanie aplikacji do tworzenia interaktywnych lekcji  Barbara Czwartos 
Eduaktywne lekcje – wykorzystanie aplikacji Nearpod i Wizer.me do tworzenia interaktywnych lekcji  Barbara Czwartos 
Aplikacje cyfrowe wspomagające pracę z uczniem specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Barbara Czwartos,

Aldona Ferdyn  
Cyberhigiena Andrzej Musiał 
Aspekty prawne i praktyczne zagrożeń w internecie  Andrzej Musiał 
Krytyczne podejście do informacji w sieci   Andrzej Musiał 
Szukanie odpowiedzi na wątpliwości językowe - przegląd ważniejszych słowników i stron internetowych  dr Mirella Zajega