Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2022/2023

 

Kierunek 1

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej

dr Ewa Chorąży

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Cezary Lempa

Metodyka pracy wychowawcy klasowego

Marianna Kłyk

Wychowanie w szkole

Marianna Kłyk

Projekt edukacyjny − skuteczne planowanie, motywowanie i aktywizowanie uczniów 

 

Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się w projektach edukacyjnych

 

Cztery filary skutecznego działania w szkole i poza nią

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Wychowanie do wartości we współczesnym świecie: edukacja międzykulturowa

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Wykorzystanie nowoczesnego myślenia projektowego (Design Thinking) w planowaniu i realizacji zadań szkoły

 

 

Aleksandra Gorzelik

Zdrowy uczeń- edukacja zdrowotna w szkole

dr Tomasz Grad

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole

Jak wzorowo pełnić funkcję wychowawcy  -dobre rady

Współpraca  z rodzicami .Jak rozmawiać ,aby uzyskać porozumienie?

Maria Syta

 

Maria Syta

 

Maria Syta

 

Kierunek 2

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Prawne i organizacyjne podstawy realizacji zadań wychowawczych szkoły

Marianna Kłyk

Mariola Lux

Wychowanie do życia w rodzinie - współpraca z rodzicami: sposoby radzenia sobie z trudnościami okresu dojrzewania

Marianna Kłyk

Stany lękowe i depresja wśród dzieci i młodzieży Marianna Kłyk 

Marianna Kłyk

Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysowej 

Marianna Kłyk

Uzależnienia behawioralne 

Marianna Kłyk

Higiena zdrowia psychicznego w pracy nauczyciela 

Marianna Kłyk

Rozwiązywanie konfliktów w szkole 

Marianna Kłyk

 Profilaktyka uzależnień

Marianna Kłyk

 

Kierunek 3

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej

dr Ewa Chorąży

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Cezary Lempa

 

Kierunek 4

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej

dr Ewa Chorąży

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Cezary Lempa

Pozytywna komunikacja w relacjach szkolnych

dr Mirella Zajega

Mowa ciała

dr Mirella Zajega

Zasady i techniki komunikacji interpersonalnej

dr Mirella Zajega

Metody aktywizujące ucznia

dr Mirella Zajega

Język edukacji szkolnej – metody i techniki pracy. Podstawy prawne. Zasady i techniki komunikacji

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Cezary Lempa

dr Mirella Zajega

Działania innowacyjne czy program innowacji pedagogicznej w szkole?

 

Działalność innowacyjna szkoły. Zadania dyrektorów i nauczycieli

 

Anna Czarlińska-Wężyk

 

 

dr Tomasz Grad

Motywowanie uczniów i zarządzanie zespołem klasowym z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

 

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

 

O współpracy nauczycielskiej, czyli jak z ograniczeń wydobyć potencjał ?

 

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

Komunikacja interpersonalna jako podstawa skutecznej współpracy w zespole klasowym

 

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

 

Kierunek 5

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej

dr Ewa Chorąży

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Cezary Lempa

Jak zapewnić sukces na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym uczniowi, nauczycielowi i szkole?

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Konstruowanie testu i ocena przydatności testów sprawdzających stosowanych w szkole.

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 

Kierunek 6

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Zintegrowana Strategia Umiejętności - współpraca pracodawców z edukacją formalną i nieformalną

Maria Kaczmarek

Kształcenie zawodowe - nowe wyzwania na rok szkolny 2022/2023

Maria Kaczmarek

 

 

Kierunek 7

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego  i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Nowoczesny nauczyciel − wykorzystanie darmowych narzędzi wspomagających realizację podstawy programowej.

Marta Cichoń - Sendor

Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej

dr Ewa Chorąży

dr Barbara Czwartos, Aleksandra Gorzelik

Cezary Lempa

Metody aktywizujące ucznia

dr Mirella Zajega

Wykorzystanie aplikacji do tworzenia interaktywnych lekcji

dr Barbara Czwartos

TiK w nauczaniu przedmiotowym

Marta Cichoń-Sendor

dr Barbara Czwartos

Aldona Ferdyn

Narzędzia cyfrowe wspierające procesy edukacyjne

 

Marta Cichoń-Sendor

dr Barbara Czwartos

Aldona Ferdyn

Aplikacje chmurowe w dydaktyce – Padlet, Pinterest, Canva, Genially i inne programy do komunikacji oraz tworzenia zasobów dydaktycznych

Marta Cichoń-Sendor

dr Barbara Czwartos

Aldona Ferdyn

Cyberhigiena i cyberbezpieczeństwo

Andrzej Musiał

Prawo autorskie i ochrona wizerunku w praktyce szkolnej

Andrzej Musiał

Motywowanie uczniów i zarządzanie zespołem klasowym z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

 

Kierunek 8

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej

dr Ewa Chorąży

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Cezary Lempa

Alternatywne metody prowadzenia lekcji

Anna Czarlińska-Wężyk

Działania innowacyjne czy program innowacji pedagogicznej w szkole?

Anna Czarlińska-Wężyk

Uczniowie zdolni – jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować?

Anna Czarlińska-Wężyk

Motywowanie uczniów i zarządzanie zespołem klasowym z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

Komunikacja interpersonalna jako podstawa skutecznej współpracy w zespole klasowym

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

dr Mirella Zajega

 

Kierunek 9

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Zakres tematyczny

 

Prowadzący

 

Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej

dr Ewa Chorąży,

dr Barbara Czwartos, Aleksandra Gorzelik,

Cezary Lempa

Koncepcja egzaminu ósmoklasisty z dodatkowych, wybieranych przez uczniów przedmiotów (praca z informatorami)

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Mariola Lux

Adam Pukocz

Od wyniku egzaminu zewnętrznego do programu poprawy efektów kształcenia

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Ocenianie jako ważny element procesu kształcenia

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Działania innowacyjne w szkole, przedszkolu

Cezary Lempa

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

Pozytywny dialog z sobą. Nawyki językowe a dobra komunikacja

dr Mirella Zajega

Metody aktywizujące ucznia

Anna Czarlińska-Wężyk

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

dr Mirella Zajega

Mowa ciała

dr Mirella Zajega

Zasady i techniki komunikacji interpersonalnej

dr Mirella Zajega

Pozytywna komunikacja w relacjach szkolnych

dr Mirella Zajega

Dieta a praca głosem

dr Mirella Zajega

Nauczycielski dress code

dr Mirella Zajega

Przegląd internetowych źródeł poprawności językowej

dr Mirella Zajega

Emisja głosu

dr Mirella Zajega

Autoprezentacja

dr Mirella Zajega

Metody i techniki skutecznego uczenia − nauczania

Anna Czarlińska-Wężyk

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

dr Paweł Matyszkiewicz

Nauka przyjemnością

Anna Czarlińska-Wężyk

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

dr Paweł Matyszkiewicz

Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem XXI

wieku

Anna Czarlińska-Wężyk

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Kompetencje kluczowe czy kompetencje przyszłości?

Anna Czarlińska-Wężyk

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

dr Paweł Matyszkiewicz

Praca z uczniem z trudnościami w nauce

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Podnoszenie efektywności kształcenia – wykorzystanie zasad neurodydaktyki

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Pamięć i uwaga: dlaczego hipokampy nie chodzą do

szkoły?

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Projekt edukacyjny − skuteczne planowanie, motywowanie i aktywizowanie uczniów

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych oraz

umiejętności uczenia się w projektach edukacyjnych

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Cztery filary skutecznego działania w szkole i poza nią

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Memy i memetyka w szkole – kreowanie i zarządzanie wiedzą uczniów

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Szkoła memów. Czym są memy i co mają wspólnego ze szkołą?

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Nauczanie strategiczne – jak ułatwić uczniom przyswajanie i wykorzystywanie informacji

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Cztery strategie nauczania z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego − praktyczne rozwiązania

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach szkolnych

Anna Czarlińska-Wężyk

dr Barbara Czwartos

Mariola Lux

Maria Syta

Jak rozwijać kreatywność uczniów?

Krzysztof Bednarek

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Mariola Lux

Jak rozwijać twórcze myślenie?

Anna Czarlińska-Wężyk

Storytelling, czyli jak opowiadając, uczyć lepiej

Krzysztof Bednarek

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Alternatywne metody prowadzenia lekcji

Anna Czarlińska-Wężyk

Działania innowacyjne czy program innowacji pedagogicznej

w szkole?

Anna Czarlińska-Wężyk

Uczniowie zdolni – jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować?

Anna Czarlińska-Wężyk

Motywowanie uczniów i zarządzanie zespołem klasowym z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

 

O współpracy nauczycielskiej, czyli jak z ograniczeń wydobyć potencjał ?

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

Komunikacja interpersonalna jako podstawa skutecznej współpracy w zespole klasowym

 

Anna Czarlińska-Wężyk

Aldona Ferdyn

Metoda eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych

Program autorski a eksperyment pedagogiczny w szkole

Mariola Lux

dr Tomasz Grad