Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań wobec przedszkoli - obowiązki nauczycieli
Teams
Termin: 12.06.2024 godz. 15:0018:20
Miejsce: MSTeams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Anna Czarlińska-Wężyk, Hanna Dąbrowska, Dorota Kozioł-Żurawska, Wioleta Mueller-Konieczny, dr Karina Stępkowska, dr Agnieszka Twaróg-Kanus

Konferencja Edukacyjna: Wymagania państwa wobec przedszkoli vs. kierunki polityki oświatowej państwa - obowiązki nauczycieli

 

Adresat:

nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz osoby zainteresowane tematyką

Program i tematyka konferencji: 

15.00 - 15.05  Rozpoczęcie konferencji przez Panią Iwonę Kruszewską- Stoły, wicedyrektor RODN "WOM" w Katowicach 

15.05 - 15.25 Anna Czarlińska-Wężyk: Wprowadzenie do Rozporządzenia w sprawie wymagań państwa wobec szkół i placówek z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa w roku 2023/24.

15.25 - 15.45 Wioleta Mueller-Konieczny: Wymaganie 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

15.45 - 15.55 Wioleta Mueller-Konieczny: Wymaganie 2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

15.55 - 16.15 dr Karina Stępkowska: Wymaganie 3. Dzieci są aktywne.

16.15 - 16.35 dr Karina Stępkowska: Wymaganie 4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

16.35 -17.05 Dorota Kozioł-Żurawska: Wymaganie 5. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

17.05 - 17.25 dr Agnieszka Twaróg-Kanus: Wymaganie 6. Rodzice są partnerami przedszkola.

17.25 - 17.40 Hanna Dąbrowska: Wymaganie 7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

17.40 - 17.55 Hanna Dąbrowska: Wymaganie 8. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

17.55-18.15 Dorota Kozioł-Żurawska: Wymaganie 9. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

O prowadzących:

Anna Czarlińska-Wężyk. Nauczycielka-konsultantka i kierowniczka Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ekspertka i edukatorka z listy MEN,absolwentka UE w Katowicach, nauczycielka dyplowana z doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych; certyfikowana COACH PRAKTYK BIZNESU Norman Benett Academy, kompetncje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, kompetencji miękkich, nauczania przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości.

Hanna Dąbrowska. Nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Czynny zawodowo nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na wielu etapach edukacji: od przedszkola po szkoły policealne. Od 2012 r. egzaminator OKE Jaworzno aktywnie uczestniczący w sesjach zawodowych. Absolwentka studiów z zakresu: Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Język angielski w edukacji; Organizacja i zarządzanie oświatą.

Dorota Kozioł-Żurawska. Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 22 w Katowicach. Absolwentka GWSP na kierunku „Zintegrowane kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z logopedią”. Ukończyła studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”, „Oligofrenopedagogika”, „Arteterapia”, „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Menedżer w oświacie”, „Wiedza o regionie”. Nauczycielka wychowania przedszkolnego, terapeutka i kynoterapeutka dzieci z wadami słuchu, wzroku, niepełnosprawnymi intelektualnie i/lub ruchowo oraz z dziećmi zdrowymi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, edukator regionalny. Posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, porażeniami oraz dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną ruchowo. Członek zarządu Fundacji „Spina” dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa, wykładowca GWSH na kierunku „Dogoterapia”;

Wioleta Mueller-Konieczny. Doradca metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Trenerka w oświacie i zarządzaniu. Absolwentka studiów magisterskich kierunku Pedagogika w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Śląskim oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie (Organizacja i zarządzanie w oświacie). Nauczycielka przedszkola, edukacji zintegrowanej, języka angielskiego z doświadczeniem i pasją uczenia. Inicjatorka wielu innowacyjnych rozwiązań w pracy z dzieckiem. Autorka własnych programów dydaktyczno-wychowawczych z zakresu edukacji zdrowotnej, językowej oraz wczesnego nauczania języka angielskiego. Współautorka Ogólnopolskich Projektów Artystyczno-Edukacyjnych ,,Zielony Zakątek", ,,Błękitny Zakątek". Zaangażowana w realizację Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności ,,Dwujęzyczne dzieci". Motto zawodowe ,,Podążaj, inspiruj i dziel się sztuką nauczania".

dr Karina Stępkowska. Doradca metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, opiekun praktyk studenckich wydziału pedagogicznego z przedmiotu „Metodyka edukacji wczesnoszkolnej–zajęcia praktyczne”. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w szkole w Katowicach. Autorka innowacji pedagogicznych z zakresu wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz opracowań dla nauczycieli z edukacji matematycznej, muzycznej i społecznej. Autorka publikacji naukowych o tematyce aksjologicznej, prelegentka na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Zawodowo i naukowo interesuje się problematyką wychowania we współczesnej szkole, edukacją aksjologiczną, optymalną współpracą z rodzicami, pedeutologią oraz rolą nauczyciela w tworzeniu „Edukacji jutra”.

dr Agnieszka Twaróg-Kanus. Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, praktyk, trenerka TUS, mediatorka, coach, tutor, mentor w edukacji, oligofrenopedagog, adiunkt badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Pracuje nurtem Terapii Skoncertowanej na Rozwiązaniach. Autorka i współredaktorka licznych publikacji i artykułów w tematyce kompetencji nauczycielskich oraz wspomagania procesu kształcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym, również uczniów ze SPE. Prowadzi badania w obszarze edukacji. Prelegentka na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

================================================================

Informacje:

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje o zaświadczeniach 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia z udziału w konferencji jest odnotowana w systemie obecność. Zaświadczenia w formie pdf zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

Aplikacja MSTeams

  • Konferencja będzie realizowane  z wykorzystaniem aplikacji MSTeams, która działa przez przeglądarkę internetową, zalecane: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • W dniu konferencji na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania. W przypadku braku takiego e-maila (max na 2 godz. przed szkoleniem) prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt z Dziełem szkoleń tel. 203 66 40 lub 538 189 858.
  • W dniu szkolenia prosimy o zalogowanie się na 5 min przed jego rozpoczęciem.
  • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu.
  • Kiedy pojawia się pytanie: Jak chcesz dołączyć do spotkania Teams? Klikamy: Kontynuuj w tej przeglądarce.
  • Koniecznie wpisujemy swoje imię i nazwisko (lista obecności), warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odnotowana w systemie obecność na zajęciach.

Link do konferencji wysyłamy dzień przed wydarzeniem.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twaróg-Kanus
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: atkanus@womkat.edu.pl