Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii
WOM Clickmeeting
Termin: 18.05.2024 godz. 09:0015:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Wanda Matras-Mastalerz

Adresaci:

 • nauczyciele: języka polskiego, bibliotekarze, wychowawcy, pedagodzy oraz zainteresowani nauczyciele tematyką kursu.

Cele szkolenia wpisują się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

 • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Tematyka szkolenia:

 • Nauczanie wspierające. Wychowawcza, edukacyjna i terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci i młodzieży. Wpływ odpowiednio dobranych tekstów na rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dzieci i młodzieży. Książka narzędziem budowania i wspierania dobrostanu i zdrowia psychicznego uczniów.
 • Etapy i modele postępowania biblioterapeutycznego i bajkoterapeutycznego: przeciwdziałający zachowaniom agresywnym, wzmacniający poczucie własnej wartości, wspomagający proces adaptacji ucznia w grupie, wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem.
 • Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Prezentacja tekstów terapeutycznych i wychowawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w pracy z uczniem trudnym, mającym kłopoty w nauce, skupieniu się, zapamiętywaniu, z uczniem dyslektycznym, z ADHD oraz z uczniem zdolnym.  
 • W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Metody i formy  konstruowania scenariuszy i programów biblioterapeutycznych. Bank pomysłów.

O prowadzącej szkolenie:

dr Wanda Matras-Mastalerz, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu im. KEN w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami. Realizatorka projektów w ramach Centrum Leczenia Czytaniem powołanego w Krakowie przez Fundację Poemat. Słowa na wagę oraz prowadząca spotkania Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych dla Dzieci. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji literatury, animacji czytelnictwa, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik kilkunastu Uniwersytetów Dzieci i Rodziców. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

Liczba godzin

 • 28 godzin dydaktycznych (w tym 4 godziny pracy własnej uczestnika) - 3 spotkania online w soboty.

Terminy spotkań: 

 • 18.05.2024 (sobota), godz. 9.00 - 15.00
 • 25.05.2024 (sobota), godz. 9.00 - 15.00
 • 08.06.2024 (sobota), godz. 9.00 - 15.00

Platforma Clickmeeting

Zajęcia będą prowadzone na platformie Clickmeeting. Na jeden dzień przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają link do spotkania. 

Informacja dotycząca logowania się na platformie Clickmeeting znajduje się TUTAJ >>>

Informacje o zaświadczeniach 

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Osoba do kontaktu: Aldona Ferdyn
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 120 Nr sali: 74 email: aferdyn@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 220 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
 • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
 • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 18-23/24-AF /KDONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 15.05.2024 godz. 15:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.