Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Konferencja Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Sebastian Korecki

Ze względu na duże zainteresowanie tematem proponujemy powtórzenie Konferencji mającej na celu przypomnienie i przybliżenie aktualnych przepisów prawnych oraz opartych na nich procedur postępowania w przypadku zaistnienia charakterystycznych przejawów agresji szkolnej lub pozyskania informacji o występujących w środowisku życiowym ucznia faktów wskazujących na występowanie przemocy zarówno w rodzinie jak i w relacjach rówieśniczych. Główny nacisk położony jest na wyraźne wskazanie czynników determinujących zaistnienie przedmiotowych zjawisk, wskazanie ich roli w kształtowaniu się typowych oraz niespecyficznych zachowań agresywnych i przedstawienie ich w odniesieniu do norm prawnych oraz objawów świadczących o nasileniu psychopatii lub patologii społecznych. Powyższe treści podkreślą również szczególną rolę wieku wobec zasad szeroko rozumianej odpowiedzialności prawnej.

Zajecia prowadzi Pan Sebastian Korecki, prawnik, psycholog, pracujący w Policji.

Sebastian Korecki od 25 lat pełni służbę w różnych jednostkach garnizonu śląskiej policji. Posiada wieloletnie doświadczenie w nawiązywaniu współpracy z szkołami jako koordynator ds. nieletnich i patologii. Jako prawnik i dyplomowany wykładowca przez 5 lat był wykładowcą Szkoły Policji w Katowicach, a od 13 lat współpracuje z WOM w Katowicach dzieląc się swoimi doświadczeniami z nauczycielami w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości małoletnich. Ponadto jako psycholog interwencyjny pełni dyżury w zakresie sytuacji kryzysowych będąc do dyspozycji dla osób w kryzysie. W swojej pracy zawodowej dąży do zastosowania w praktyce realnych możliwości poszczególnych instytucji z proceduralnymi wymogami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, co porusza w swoich wystąpieniach.

Treści szkolenia:

1. Przedstawienie najważniejszych czynników determinujących agresję i przemoc u małoletnich w wieku szkolnym

2. W oparciu o przykłady jednoznacznych oraz niespecyficznych przejawów zachowań agresywnych i przemocowych przedstawienie typowych form reagowania opartych na procedurach określonych lub pośrednio interpretowanych z aktualnych przepisów norm prawa karnego, administracyjnego i cywilnego, w tym zasadniczych uregulowań konstytucyjnych.

3. Wskazanie istotnej roli kontaktów bezpośrednich relacji nauczyciel - rodzic - dziecko przy uwzględnieniu znaczenia wsparcia lokalnych środowisk społecznych.

Zarejestrowani uczestnicy po wpłaceniu 30 zł otrzymają link do wydarzenia (filmu) . Zaświadczenia zostaną przesłane e-mailem.

Serdecznie zapraszamy

Osoba do kontaktu: Andrzej Musiał
Nr tel: 32 203 78 46 wew: 120 Nr sali: 74 email: amusial@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 30 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.