Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
WOM
Prowadzący szkolenie: Konsultanci RODN

Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach

Terminy konsultacji mogą ulegać zmianie. W miarę możliwości, konsultanci dostosowują ich czas do zgłaszanych potrzeb nauczycieli.

Tematy konsultacji

 

Imię  i Nazwisko konsultanta Obszar konsultacji Terminy konsultacji

Pracownia Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej

Aldona Ferdyn
 • Biblioteki szkolne,
 • Technologie informacyjno - komunikacyjne w bibliotekach szkolnych i edukacji wykorzystywane w pracy zdalnej i stacjonarnej,
 • Portale i serwisy bibliotekarskie,
 • Narzędzia cyfrowe wykorzystywane do promocji czytelnictwa.
poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00
Aleksandra Gorzelik
 • podstawa programowa z plastyki i historii sztuki, egzamin maturalny z historii sztuki,
 • edukacja interdyscyplinarna, teksty kultury  na przedmiotach humanistycznych
 • edukacja regionalna i międzykulturowa, dziedzictwo kulturowe w rozwijaniu kompetencji kluczowych
 • współpraca nauczycieli z instytucjami kultury - lekcje muzealne
 • projekty edukacyjne i debaty oksfordzkie 
 
Andrzej Musiał
 • technika,
 • Podstawa programowa z techniki,
 • Prawo autorskie i ochrona wizerunku w praktyce szkolnej,
 • Rozpowszechnianie i ochrona wizerunku osób i obiektów w praktyce szkolnej,
 • cyberhigiena
poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00
Mirella Zajega
 • podstawa programowa z j. polskiego i filozofii, egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty z j. polskiego,
 • autoprezentacja (dress code, mowa ciała),
 • emisja głosu, dieta a praca głosem, komunikacja nauczyciel – uczeń,
poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00

Marta Cichoń - Sendor

 • Informatyka
 • Podstawy programowania z informatyki
 • Pakiet MS OFFICE
 • Narzędzia w edukacji zdalnej
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji
 • Programowanie w języku C++

poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00

Pracownia Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Barbara Czwartos
 • Metodyka nauczania języków obcych,
 • Nauczanie strategiczne, strategie i ich zastosowanie na lekcji języka obcego,
 • Aktywizowanie i motywowanie  uczniów na lekcji języka obcego,
 • Zastosowanie aplikacji w nauczaniu języków obcych
 • Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny z języków obcych

 

wtorek, godz. 12.00-14.00
Elżbieta Brol
 • podstawa programowa - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
 • metodyka pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym  aktywizujące i nowoczesne metody pracy w klasach I-III i przedszkolu
 • innowacje w pracy z uczniem i przedszkolakiem ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu 
poniedziałek, godz. 12.00-14.00 
Maria Kaczmarek
 • Doradztwo zawodowe w świetle zmian organizacyjno− edukacyjnych od 1.09.2019,
 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego od
 • 1.09.2019,
 • Zintegrowany System Kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji
 • – Sektorowa Rama Kwalifikacji, Kwalifikacje pełne,
 • Kwalifikacje cząstkowe, Kwalifikacje uregulowane,
 • Kwalifikacje rynkowe),
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – zmiany od 1.09.2019,
 • Dokumentacja pedagogiczna w kształceniu zawodowym, Konstruowanie programów nauczania zawodu, Szkolenia nauczycieli pnz i instruktorów pnz.
czwartek, godz. 12.00-14.00
 Marianna Kłyk
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej.
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
czwartek, godz.13.00 - 15.00
 Mariola Lux
 • Nauczanie geografii we wszystkich typach szkół  oraz nauczanie przyrody w szkole podstawowej,
 • Podstawy programowe z geografii i przyrody,
 • Awans zawodowy nauczyciela,
 • Egzamin ósmoklasisty z geografii,
 • Organizacja wycieczek szkolnych,
 • Uprawnienia kierownika wypoczynku,
 • Wychowawca wypoczynku,
poniedziałek, godz. 11.00 - 13.00
 Maria Syta
 • Nauczanie matematyki w różnych typach szkół,  
 • Podstawa programowa z matematyki –wszystkie etapy,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Awans zawodowy nauczycieli,
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • Wychowawca wypoczynku
 • Współpraca z rodzicami
poniedziałek, godz. 11.00-13.00
Tomasz Grad
 • Edukacja zdrowotna,
 • Wychowanie fizyczne,
 • BHP w szkole
poniedziałek, godz.  11.00 -13.00

Pracownia  Doradztwa Metodycznego 

 Adam Pukocz
 • Wykorzystanie przepisów dot.  oświaty  i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w pracy szkoły i placówki,
 • Podstawa programowa z biologii dla wszystkich typów szkół,
 • Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty z biologii.
 środa, godz. 11.00 - 13.00

Pracownia Zarządzania i Analiz Oświatowych

 Ewa Chorąży
 • Kompetencje kluczowe w edukacji,
 • Podstawa programowa i przygotowanie do egzaminów zewnętrznych z historii w szkole podstawowej
  i ponadpodstawowej,
 • Metody pracy w szkole (w tym: praca z wykorzystaniem materiałów źródłowych różnego typu),
 • Wykorzystanie KPA w pracy dyrektora szkoły i placówki,
 • Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora szkoły,
 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i  budowanie planu poprawy efektów kształcenia,
 • Ocenianie w edukacji szkolnej.
środa, godz. 11.00 - 13.00
 Krzysztof Bednarek
 • Umiejętności interpersonalne,
 • Metody badań społecznych (w tym ewaluacji),
 • Diagnozowanie jakości pracy szkoły, (także
  z wykorzystaniem EWD),
 • Problematyka przywództwa i zarządzania w pracy zespołowej,
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • Demokratyzacja życia szkoły i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz etyczne aspekty rozwoju szkoły
  i nauczycieli.
 środa, godz. 10.00 - 12.00
 Cezary Lempa
 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Ewaluacja wewnętrzna,
 • Nadzór pedagogiczny.
środa, godz. 9:00 – 11:00
 Paweł Matyszkiewicz
 • Podstawa programowa z historii i WOS,
 • Działania wychowawczo − profilaktyczne w szkole i placówce,
 • Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy na lekcji.
czwartek, godz. 12.00 -14.00
 Marek Szafraniec
 • Projekty finansowane z EFS,
 • Innowacyjne metody nauczania w tym WebQuest,
 • Mobilne aplikacje edukacyjne,
 • Scenariusze interaktywnych lekcji on-line na smartfony
  i tablety.
środa, godz. 11.00 - 13.00