Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
WOM
Prowadzący szkolenie: Konsultanci RODN

Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach

Terminy konsultacji mogą ulegać zmianie. W miarę możliwości, konsultanci dostosowują ich czas do zgłaszanych potrzeb nauczycieli.

Tematy konsultacji

 

Imię  i Nazwisko konsultanta

Obszar konsultacji

Terminy konsultacji

Pracownia Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej

Aldona Ferdyn

 • Biblioteki szkolne
 • Podstawy programowe a biblioteka szkolna
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane do promocji czytelnictwa i w pracy pedagogicznej
 • Zasoby cyfrowe - biblioteki cyfrowe, portale i serwisy dla bibliotekarzy
 • Działania rozwijające wrazliwość kulturową i społeczną uczniów

poniedziałek, godz. 11.00 - 13.00

Aleksandra Gorzelik

 • podstawa programowa z plastyki i historii sztuki, egzamin maturalny z historii sztuki,
 • edukacja interdyscyplinarna, teksty kultury  na przedmiotach humanistycznych
 • edukacja regionalna i międzykulturowa, dziedzictwo kulturowe w rozwijaniu kompetencji kluczowych
 • współpraca nauczycieli z instytucjami kultury - lekcje muzealne
 • projekty edukacyjne i debaty oksfordzkie 

 

Andrzej Musiał

 • technika,
 • Podstawa programowa z techniki,
 • Prawo autorskie i ochrona wizerunku w praktyce szkolnej,
 • Rozpowszechnianie i ochrona wizerunku osób i obiektów w praktyce szkolnej,
 • cyberhigiena

poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00

Mirella Zajega

 • podstawa programowa z j. polskiego i filozofii, egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty z j. polskiego,
 • autoprezentacja (dress code, mowa ciała),
 • emisja głosu, dieta a praca głosem, komunikacja nauczyciel – uczeń,

poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00

Marta Cichoń - Sendor

 • Informatyka
 • Podstawy programowania z informatyki
 • Pakiet MS OFFICE
 • Narzędzia w edukacji zdalnej
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji
 • Programowanie w języku C++

poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00

Pracownia Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Barbara Czwartos

 • Metodyka nauczania języków obcych,
 • Nauczanie strategiczne, strategie i ich zastosowanie na lekcji języka obcego,
 • Aktywizowanie i motywowanie  uczniów na lekcji języka obcego,
 • Zastosowanie aplikacji w nauczaniu języków obcych
 • Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny z języków obcych
 • Praca  z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego
 • Praca z uczniem uzdolnionym na lekcji języka obcego

wtorek, godz. 12.00-14.00

Anna Czarlińska-Wężyk

 • Metodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych
 • Aktywizowanie i motywowanie uczniów
 • Kompetencje kluczowe w szkole
 • Biznes i zarządzanie - metodyka i realizacja
 • Kompetencje coachingowe nauczyciela, dyrektora
 • Kompetencje miękkie w tym komunikacja interpersonalna, relacje i współpraca
 • Doradztwo zawodowe w szkołach każdego typu
 • Metoda projektu edukacyjnego
 • Działalność innowacyjna szkoły

czwartek, godz. 12.00-14.00

Joanna Drążek

 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Aktywizowanie i motywowanie uczniów na lekcji języka obcego,
 • Efektywność procesu nauczania języka obcego,
 • Kwalifikacje do nauczania języka obcego w różnych typach szkół.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego - język obcy nowożytny

poniedziałek, godz. 12.00-14.00 

Maria Kaczmarek

 • Doradztwo zawodowe w świetle zmian organizacyjno− edukacyjnych od 1.09.2019,
 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego od
 • 1.09.2019,
 • Zintegrowany System Kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji
 • – Sektorowa Rama Kwalifikacji, Kwalifikacje pełne,
 • Kwalifikacje cząstkowe, Kwalifikacje uregulowane,
 • Kwalifikacje rynkowe),
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – zmiany od 1.09.2019,
 • Dokumentacja pedagogiczna w kształceniu zawodowym, Konstruowanie programów nauczania zawodu, Szkolenia nauczycieli pnz i instruktorów pnz.

czwartek, godz. 12.00-14.00

 Marianna Kłyk

 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie w szkole
 • Problematyka uzależnień w szkole
 • Problematyka agresji w szkole

czwartek, godz.13.00 - 15.00

 Mariola Lux

 • Nauczanie geografii we wszystkich typach szkół  oraz nauczanie przyrody w szkole podstawowej,
 • Podstawy programowe z geografii i przyrody,
 • Zajęcia terenowe
 • Organizacja wycieczek szkolnych,
 • Uprawnienia kierownika wypoczynku,
 • Wychowawca wypoczynku,

poniedziałek, godz. 11.00 - 13.00

 Maria Syta

 • Nauczanie matematyki w różnych typach szkół,  
 • Podstawa programowa z matematyki –wszystkie etapy,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Awans zawodowy nauczycieli,
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • Wychowawca wypoczynku
 • Współpraca z rodzicami

poniedziałek, godz. 11.00-13.00

Tomasz Grad

 • Edukacja zdrowotna,
 • Wychowanie fizyczne,
 • BHP w szkole

poniedziałek, godz.  11.00 -13.00

Agnieszka Twaróg-Kanus

 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Praca z dzieckiem z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 • Strategie Oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym
 • Komunikacja interpersonalna nauczyciel-uczeń-rodzic w procesie dydaktycznym i wychowawczym
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy wychowawczej
 • Coaching, tutoring, mentoring w pracy nauczyciela 

wtorek, godz. 11.00-13.00

Hanna Dąbrowska

 • Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie oraz przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego.
 • Doradztwo w sprawach egzaminu zawodowego.
 • Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
 • Doskonalenie kompetencji dydaktycznych w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Metodyka pracy w szkołach o charakterze zawodowym.
 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Środa, godzina: 11.00-13.00

Pracownia  Doradztwa Metodycznego 

 Adam Pukocz

 • Wykorzystanie przepisów dot.  oświaty  i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w pracy szkoły i placówki,
 • Podstawa programowa z biologii dla wszystkich typów szkół,
 • Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty z biologii.

 środa, godz. 11.00 - 13.00

Pracownia Zarządzania i Analiz Oświatowych

 Ewa Chorąży

 • Kompetencje kluczowe w edukacji,
 • Podstawa programowa i przygotowanie do egzaminów zewnętrznych z historii w szkole podstawowej
  i ponadpodstawowej,
 • Metody pracy w szkole (w tym: praca z wykorzystaniem materiałów źródłowych różnego typu),
 • Wykorzystanie KPA w pracy dyrektora szkoły i placówki,
 • Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora szkoły,
 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i  budowanie planu poprawy efektów kształcenia,
 • Ocenianie w edukacji szkolnej.

środa, godz. 11.00 - 13.00

 Krzysztof Bednarek

 • Umiejętności interpersonalne,
 • Metody badań społecznych (w tym ewaluacji),
 • Diagnozowanie jakości pracy szkoły, (także
  z wykorzystaniem EWD),
 • Problematyka przywództwa i zarządzania w pracy zespołowej,
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • Demokratyzacja życia szkoły i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz etyczne aspekty rozwoju szkoły
  i nauczycieli.

 środa, godz. 10.00 - 12.00

 Cezary Lempa

 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Ewaluacja wewnętrzna,
 • Nadzór pedagogiczny.

środa, godz. 9:00 – 11:00

 Paweł Matyszkiewicz

 • Podstawa programowa z historii i WOS,
 • Działania wychowawczo − profilaktyczne w szkole i placówce,
 • Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy na lekcji.

czwartek, godz. 12.00 -14.00