Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Języki obce

Języki obce

SZKOLENIA BEZPŁATNE 

 

 ***

 

"Film na lekcji języka obcego"

Celem warsztatu jest przedstawienie technik pracy z filmem na lekcji języka obcego. Dodatkowo pokażemy, w jaki sposób wykorzystać krótkie fimy do rozwijania sprawności językowych oraz kształcenia kompetencji leksykalnej
Miejsce: RODN "WOM" Katowice
Termin: 28.02.2018, godz. 16.30- 18.30
Kontakt: bczwartos@womkat.edu.pl, tel. 032 258 38 01 wew. 122
Zapisy online

 

Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce

Celem warsztatu jest omówienie struktury egzaminu po ósmej klasie szkoły podstwowej. Przedstwione zostaną zmiany w porównaniu do egzaminu gimnazjlanego. Jednocześnie pokażemy, w jaki sposób przygotować uczniów do tego egzaminu.

Warsztat poprowadzi p. Daniel Muszyński z wydawnictwa Oxford University Press

Termin 8.03.2018, godz. 16.00 -17.30

Kontakt: bczwartos@womkat.edu.pl, tel. 032 258 38 01, wew. 122

Zapisy online

 

SZKOLENIA PŁATNE 

  

Cena warsztatu i kursów może ulec zmianie w zależności od liczebności grupy.

Jeśli grupa na dany kurs zbierze się wcześniej, może się on odbyć we wcześniejszym terminie. Wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane o rozpoczęciu kursu drogą mailową

Kierownik kursów – Joanna Drążek

KONTAKT: jdrazek@womkat.edu.pl,  Tel. 032 258 38 01 wew. 122

KURSY JĘZYKOWE 

               Uwaga: opłaty poszę uiścić po otrzymaniu informacji                    mailowej, że  grupa  powstanie 

KURSY KWALIFIKACYJNE

kontakt: Joanna Drążek, jdrazek@womkat.edu.pl 
dr Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl

Tel. 032 258 38 01 wew. 122                     

PROJEKTY

Wkrótce podsumowanie projektu 2016/2017

W wyniku realizacji projektu powstaje nowa, efektywna metoda nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej, ktora pozwala na nauczenie jezyka oraz przygotowanie do egzaminów zewnetrznych - jak pokazują badania, bardzo atrakcyjna i skuteczna

Informacja o metodzie i nabór do nowej edycji projektu od września/października 2017

 Podsumowanie realizacji projektu 2015/2016

„Nowatorskie planowanie i realizacja podstawy programowej języka obcego z wykorzystaniem elementów diagnostyki edukacyjnej w kontekście zmian w ustawie o systemie oświaty”

Projekt polegał na specyficznym układzie planowania i realizacji podstawy programowej języka obcego.

Celem projektu było sprawdzenie czy taka organizacja procesu nauczania/uczenia się języka obcego ułatwia ten proces i przynosi lepsze efekty nauczania mierzone, na tym etapie badań, nie wyznacznikami liczbowymi, ale zwiększoną satysfakcją uczniów i nauczycieli, ich subiektywnym poczuciem osiągania postępów w nauce, większej łatwości uczenia się i zwiększonej motywacji do nauki. Nie zakładamy uzyskania danych wymiernych np lepszych ocen uczniów, ze względu na krótki czas trwania projektu oraz ze względu na fakt, że obejmuje on realizację co najwyżej dwóch zakresów tematycznych podstawy programowej.
A zatem założyliśmy, że:

Proponowana organizacja procesu nauczania (realizacji podstawy programowej) jest efektywniejsza od tradycyjnej ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomości planowanych i realizowanych treści podstawy programowej
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność

Zakładanym efektem realizacji całego projektu jest zarówno nauczenie się posługiwania językiem obcym, jak i optymalne przygotowanie do zdawania egzaminów przewidzianych na danym etapie kształcenia.

W celu sprawdzenia prawdziwości założonej tezy zorganizowana została sieć współpracy nauczycieli języków obcych. Nauczyciele mieli za zadanie

 • zorganizować nauczanie jednego działu podstawy programowej według nowatorskiego schematu – wyciągnąć wnioski,
 • zastosować wnioski w realizacji następnego działu podstawy programowej
 • zaplanować pracę według nowego schematu na cały rok
 • zaplanować realizację podstawy programowej według nowego schematu dla całego etapu kształcenia.

Założeniem projektu było, że poszczególne lekcje realizowano z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. Szczególna uwaga została zwrócona  na nauczanie umiejętności mówienia i aktywizację uczniów w tym zakresie. Proces realizacji zakresu tematycznego został poprzedzony odpowiednim przygotowaniem obejmującym planowanie kierunkowe i wynikowe.
Nauczyciele zostali przeszkoleni na serii warsztatów i szkoleń oraz zdobyli umiejętności potrzebne do realizacji zarówno planowania jak i prowadzenia zajęć. W trakcie trwania projektu odbyły się konsultacje indywidualne
i grupowe pozwalające na monitorowanie postępów realizacji projektu
i ewentualne korekty. Pani Joanna Kostoń, nauczycielka zaangażowana
w projekt przeprowadziła lekcję otwartą, gdzie mogliśmy zaobserwować zastosowanie wszystkich elementów nowatorskiego nauczania w praktyce.

Po zakończeniu projektu powstały następujące wnioski potwierdzające zakładane tezy:
Proponowana organizacja procesu nauczania (realizacji podstawy programowej) jest efektywniejsza od tradycyjnej ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomości planowanychi realizowanych treści podstawy programowej
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego i uwzględnienie tej wiedzy w prowadzeniu zajęć jak i w planowaniu sekwencji realizacji materiału
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność
 • wprowadza porządek i klarowność podejmowanych działań nauczyciela, co jest szczególnie ważne dla uczniów i przyczynia się do rozwoju ich autonomii, czyli min. podjęcia odpowiedzialności za uczenie się – uczniowie więcej się uczą
 • taki nowatorski sposób uczenia daje lepsze wyniki na teście, ponieważ materiał jest wielokrotnie powtarzany i utrwalany, a uczniowie aktywnie i świadomie ćwiczą słownictwo i inne umiejętności
 • wzrasta zatem u uczniów świadomość tego czego się uczą, wiedzą do czego są im potrzebne ćwiczone umiejętności, czyli mają świadomość celu podejmowanych aktywności, co zwiększa ich motywacje i aktywność na lekcji
 • do wzrostu owej świadomości ucznia, oprócz logiki procesu uczenia się i świadomego dostosowania przez nauczyciela wiedzy o przyswajaniu języka w planowaniu procesu uczenia się, w znacznym stopniu przyczynia się stosowanie elementów oceniania kształtującego na każdej lekcji i indywidualne podejście nauczyciela do każdego ucznia. Uczniowie np. potrafią samodzielnie ocenić swoje postępy w nauce i to czego się nauczyli
 • Położenie większego nacisku na rozwój umiejętności mówieniai komunikacji w języku obcym ma bardzo znaczący, pozytywny wpływ na przyswajanie wszystkich umiejętności językowych, ponieważ angażuje wszystkie inne sprawności niejako całościowo. I na odwrót, rozwinięcie sprawności mówienia rozwija umiejętność słuchania, pisania i czytania – uczeń musi wykorzystywać swoją wiedzę w sposób kreatywnyi świadomy („żonglowanie” wszystkimi sprawnościami).

Należy przyznać, że tak pojęty i zorganizowany proces nauczania języka obcego wymaga większego nakładu pracy od nauczyciela, szczególnie w poszukiwaniu i adaptacji materiałów, ale jest bardzo satysfakcjonujący, daje poczucie sukcesu, pomaga lepiej uczyć, jak twierdzą nauczyciele biorący udział w projekcie.

Projekt będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym z większą grupą nauczycieli. Jest wiele jeszcze elementów, które powinny być przetestowane
i udoskonalone.

Dziękuję nauczycielom realizującym projekt i dyrektorom szkół, którzy umożliwili realizację zajęć i założeń projektu. Dziękuję za wszelkie wsparcie
i pomoc:

 • Pani Małgorzacie Filipkowskiej – Świeca, nauczycielce języka angielskiego w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach i Pani Dyrektor Renacie Matla-Kocot.
 • Pani Joannie Kostoń nauczycielce języka niemieckiego w zespole Szkół nr 10 w Zabrzu i Panu Dyrektorowi Mirosławowi Mendeckiemu,
 • Pani Magdalenie Kotowskiej, nauczycielce języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Hutkach i Pani Dyrektor Tamarze Gwóźdź.

Joanna Drążek
Konsultant ds. języków obcych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach