Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Edukacja zawodowa

Edukacja zawodowa

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Informacje

 

1. Dnia 05 sierpnia 2022 r. ukazał się Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025r.

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postepujaej cyfryzacji.

Zapraszamy do lektury tutaj >>>

***

PRAWO

Ukazały sie rozporządzenia MEN :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Opublikowane Dz. U. 2022 poz. 1594        

Rozporządzenie wprowadza zadania pedagoga specjanego, w tym jego działań w zakresie wspierania nauczycieli (...) Czytaj wiecej tutaj >>>

 

 ***

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2022 r.  w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodówych. Opublikowane Dz. U. 2022 poz. 1610         

Rozporządzenie wskazuje realizację zajęć między innymi przez doradców zawodowych. Czytaj wiecej tutaj <<<

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Staże uczniowskie zamiast praktyki zawodowej - czy istnieje taka możlowość?

Tak

Reguluje to:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 §  4. Realizacja praktyk zawodowych uczniów szkoły policealnej, techników i branżowej szkoły II stopnia

1a.  10
 Do dnia 31 sierpnia 2022 r. praktyki zawodowe uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń:
1)
posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
2)
zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
3)
zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

2. Czy w branżowych szkołach II stopnia, które rozpoczynają swoją działalność w roku szkolnym 2020/2021 można wprowadzić dodatkowe umiejętności w zakresie zawodów w których kształcą?

Tak.

Reguluje to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.                                                                                     

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: (…) Określa się dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.

 §  2.  Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:                                                                                                                                                  (...)

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

- a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

***

 

3. Poszukuję wzoru skierowania na staż, które wydaje nauczycielowi dyrektor szkoły oraz wzoru potwierdzającego odbycie stażu.

Nie ma takich wzorów.

Rozporzadzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli, szczególowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe w § 9.2. i § 10.2. Skierowanie na szkolenie branżowe zawiera: (...) wszystkie niezbędne treści, które muszą być uwzględnione w skierowaniu na staż i w potwierdzeniu odbycia stażu.

Czytaj więcej tutaj >>>

 

***

4. Czy nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z języka obcego zawodowego obowiązuje szkolenie branżowe?

Tak.

Reguluje to: Karta Nauczyciela art. 70c. oraz  Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r  w sprawie dofinansowania  zawodowego nauczycieli, szczególnych celów szkolnictwa branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe Dz. U. z 2019 r., poz. 1653

(...) § 7. Nauczyciele odbywają szkolenia branżowe w celu:

1) aktualizowania wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z nauczanym zawodem; (...)

Czytaj więcejtutaj >>>

 

***

5. Jaki wymiar godzin praktyki zawodowej obowiązuje w czteroletnim technikum od 1.09.2019 r.?

Reguluje to  Rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r zmieniajace rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. z 2019 r., poz. 1539

(...) § 3. Minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną, w odniesieniu do poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego, w podstawie programowej, o której mowa w § 1 ust. 1, w przypadku: (...)

2) klas dotychczasowego czteroletniego technikum, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, prowadzonych w pięcioletnim technikum – należy dostosować do wymiaru godzin określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251 i 1993), zachowując tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.”;

***

6. Na jakich warunkach należy zatrudnić młodocianych pracowników, którzy w roku kalendarzowym nie ukończą 15 lat?

Reguluje to Ustawa Kodeks Pracy - ostatnia zmiana: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 - art. 191

(...) Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą (...) jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  ***

WARTO PRZECZYTAĆ

 

Nowe publikacje z zakresu kształcenia zawodowego 

"Świat zbudowany na normach. Podręcznik dla studentów szkół wyższych" - tłumaczenie Z. Niechoda (2015)

Publikacja przeznaczona jest dla uczniów, nauczycieli, reanizujących efekty kształcenia: "Posługiwanie się normami i stosowanie procedur oceny zgodności" ( podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. ) 

Publikacja bezpłatna do pobrania na stronie:

https://www.pkn.pl/swiat-zbudowany-na-normach