Jesteś tutaj: Strona główna > Materiały> Prawo oświatowe

Prawo oświatowe

 

 

Regulamin pracy zdalnej do 7 kwietnia 2023 r.

W Dzienniku Ustaw ogłoszono właśnie nowelizację Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. 

Zmiany w zakresie pracy zdalnej mają obowiązywać po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. To oznacza, że wejdą one w życie 7 kwietnia 2023 r. Do tego dnia szkoła powinna wprowadzić regulamin pracy zdalnej.

Przypomnijmy, że regulamin ten jest ustalany w porozumieniu z organizacjami związkowymi (w przepisach został on nazwany właśnie mianem „porozumienia”). W razie niezawarcia takiego porozumienia regulamin wprowadzany będzie samodzielnie przez dyrektora.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nnauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawiera m.in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2022 poz. 116). Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały opisane w komunikacie MEiN z 13 kwietnia br.  Są to obowiązujące wytyczne w zakresie limitów zatrudniania specjalistów, które nie zmieniły się od czasu opublikowania informacji. 

Przy planowaniu liczby etatów nauczycieli specjalistów na nowy rok szkolny należy zwrócić też uwagę na brzmienie przepisu art. 2 ust. 2 pkt 13 wskazanej ustawy. Przepis ten w praktyce oznacza, że jeżeli liczba dzieci/uczniów nie zmniejszyła się w organie prowadzącym w stosunku do średniej z poprzednich dwóch lat, nie ma możliwości zmniejszania liczby etatów nauczycieli specjalistów

Do MEiN docierają informacje o zmniejszaniu liczby etatów specjalistów w przypadku wyższych limitów niż przewidziane w przepisach ustawy.

W ciągu najbliższych dni do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych zostanie przekazany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie poddziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 określający wysokość środków finansowych na limity zatrudniania specjalistów w organach prowadzących przedszkola i szkoły.

Przypominamy, że środki na ten cel są zapewnione w budżecie państwa od września do grudnia tego roku i na następne lata.       

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana! Będą zmiany w egzaminach i zatrudnianiu specjalistów

17 maja br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje szereg zmian dla szkół i przedszkoli. Dotyczą one m.in. przyszłorocznych egzaminów, nauki zdalnej czy nowego stanowiska pedagoga specjalnego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian!

Jakie przepisy zmienią się w związku z nowelizacją

Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw poza ustawą o systemie oświaty zmienia:

 • ustawę z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • ustawę z  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 • ustawę z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

LINK

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

LINK

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

 LINK:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/795#xd_co_f=Y2NiMGU2MzAtZmE2Zi00YTU4LWI0NTMtY2Y0NzBhYzVkMjkz~


Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy

LINK

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

24 sierpnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dokument wprowadza nowy wzór Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

LINK

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

LINK

Nowe przepisy w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, turniejów oraz terminów zaliczania praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

LINK

Zmiany w kanonie lektur – rozporządzenie podpisane

W piątek, 13 sierpnia Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie:

 1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 2. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
 3. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

LINK

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

LINK DO MATERIAŁÓW

 

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii – działania MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Szczegóły - link 

Zajęcia wspomagające dla uczniów – mamy gotowe przepisy

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie dotyczące prowadzenia w szkołach zajęć wspomagających. Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

Zajęcia będą organizowane: 

 • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; 
 • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów). 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie MEiN (link poniżej)

MATERIAŁY

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19

LINK DO INFORMACJI