Jesteś tutaj: Strona główna > Materiały> Polecamy

Polecamy

Kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Fundacja Dialog-Pheniben zapraszają nauczycieli i nauczycielki ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na wyjątkowy kurs dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole. Dostępne jest tylko 20 miejsc! Więcej informacji oraz ankieta rekrutacyjna online na http://ajcf.pl/akademia/.

Projekt "Tworzenie programów nauczania"
Lista plików:
ORE zaprasza - Kontrola zarządcza w praktyce - baza pytań i odpowiedzi

Szanowni Państwo, 

  
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek ORE rozpoczął realizację zadania - Kontrola zarządcza w praktyce - baza najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, którego celem jest wsparcie kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych w budowaniu i wdrażaniu systemów kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie jednostkach. 
W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana baza najczęściej zadawanych pytań, dotycząca praktycznych aspektów sprawowania kontroli zarządczej. 
  
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych mają możliwość zadawania pytań poprzez zamieszczony na stronach ORE formularz. 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostaną opublikowane. 
  
Informacji o projekcie wraz z linkiem do formularza „Zadaj pytanie" dostępne są pod adresem: 
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=section&lavout=blog&id=32<e%20mid=1610 
  
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie ORE w zakładce Wydziału Rozwoju Szkół i Placówek. 

W razie pytań prosimy kontaktować się z Panią Bogusławą Kalinowską, e-mail: boquslawa.kalinowska@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 31 

Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie zaprasza!
Lista plików:
Bezpłatna możliwość wykorzystania produktów wytworzonych w ramach projektu „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY”


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizująca projekt „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY” zaprasza do bezpłatnego korzystania z produktów wytworzonych w ramach projektu. 

Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu powstały: 2 gry symulacyjne do wykorzystania na przedmiotach podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce, 10 kursów e-learning pokrywających całość nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz 150 scenariuszy lekcji. Innowacyjny program nauczania jest wdrażany 
w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. 

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych innowacyjnymi produktami zapraszamy do udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania. Chętnych prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres: atomaka@wsiz.rzeszow.pl 

Projekt jest realizowany na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, numer umowy UDA.POKL.03.03.04-00-079/10-00. 

Szczegóły na stronie : www.przedsiebiorczeszkoly.pl 

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze Szkoły” 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 243 
tel. 17 866 11 21 e-mail: mlatocha@wsiz.rzeszow.pl Małgorzata Latocha, Sekretarz

NIE ODWRACAJ WZROKU! - ZJAWISKO HANDLU LUDŹMI

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi - 8747 połączeń telefonicznych, średnio 24 rozmowy dziennie z osobami potrzebującymi pomocy bądź pragnącymi uzyskać informacje i porady, 2637 konsultacji, 207 osób, korzystających z całodobowego telefonu zaufania oraz schroniska dla pokrzywdzonych, pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej, 2/3 beneficjentów - kobiety (dane za 2014 r.)


istotna grupa ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi - młodzież szkolna i akademicka


handel ludźmi - werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów.
instytucje prowadzące działania zapobiegające i zwalczające handel ludźmi, świadczące pomoc ofiarom (Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 przyjęty przez Radę Ministrów)

  • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - główny koordynator polityki państwowej wobec handlu ludźmi
  • Policja, Prokuratura, Straż Graniczna
  • Wojewódzkie Zespoły do Walki z Handlem Ludźmi
  • Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi
  • organizacje pozarządowe

działania w woj. śląskim

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:

  • strona internetowa poświęcona problematyce handlu ludźmi w ramach serwisu internetowego ŚUW –handelludzmi.slask.eu
  • zakładka „Bezpieczne wyjazdy”
  • przyjmowanie interwencji (całodobowo), przekazywanie spraw interwencyjnych do właściwych podmiotów
  • organizacja spotkań informacyjnych, poświęconych problematyce handlu ludźmi

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - prelekcje dla młodzieży w szkołach na terenie województwa śląskiego
Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja konferencji, kampanii, publikacje na stronie internetowej
publikacje krajowe: http://www.handelludzmi.eu
infolinia dla ofiar handlu ludźmi - policyjna tel. 664 974 934, Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi tel. 22 628 01 20 (całodobowo)

Lista plików: