Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Obszary konsultacji w poszczególnych Pracowniach na rok szkolny 2019/2020

Obszary konsultacji w poszczególnych Pracowniach na rok szkolny 2019/2020

 

Pracownia Wychowania,Kształcenia Ogólnego i Zawodowego -  2019/2020

Imię i Nazwisko konsultanta

Obszar konsultacji

Anna Czarlińska-Wężyk

 • Edukacja globalna,
 • Doradztwo edukacyjno -zawodowe na różnych etapach edukacyjnych,
 • Nowe narzędzia w pracy nauczyciela − elementy coachingu,
 • Działalność innowacyjna szkoły,
 • Realizacja programu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów,
 • Program Ekonomia na co dzień oraz Moje Finanse w praktyce szkolnej.

Maria Kaczmarek

 • Doradztwo zawodowe w świetle zmian organizacyjno - edukacyjnych od 1.09.2019,
 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego od 1.09.2019,
 • Zintegrowany System Kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji – Sektorowa Rama Kwalifikacji, Kwalifikacje pełne, Kwalifikacje cząstkowe, Kwalifikacje uregulowane, Kwalifikacje rynkowe),
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – zmiany od 1.09.2019,
 • Dokumentacja pedagogiczna w kształceniu zawodowym,
 • Konstruowanie programów nauczania zawodu,
 • Szkolenia nauczycieli pnz i instruktorów pnz.

Mariola Lux

 • Nauczanie geografii we wszystkich typach szkół oraz nauczanie przyrody w szkole podstawowej,
 • Podstawy programowe z geografii i przyrody,
 • Awans zawodowy nauczyciela,
 • Ocena pracy nauczyciela,
 • Organizacja wycieczek szkolnych,
 • Uprawnienia kierownika wypoczynku,
 • Uprawnienia wychowawcy kolonii,
 • Kompetencje kluczowe.

Małgorzata Łukaszewska

 • Orientacja zawodowa w klasach I−VI,
 • Szkolne plany nauczania w kształceniu zawodowym,
 • Modyfikowanie programów nauczania zawodu,
 • Dodatkowe kwalifikacje w kształceniu zawodowym.

Maria Syta

 • Nauczanie matematyki w różnych typach szkół,
 • Podstawa programowa z matematyki –wszystkie etapy,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Awans zawodowy nauczycieli,
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • Ocena pracy nauczycieli,
 • Przepisy prawa oświatowego,
 • Uprawnienia wychowawcy kolonii.

Barbara Ziółkowska

 

 • Przedmioty przyrodnicze,
 • Neurofizjologia dla pedagogów i psychologów,
 • Autyzm, zespół Aspergera – podłoże neurofizjologiczne,
 • Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia,
 • Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela,
 • Rozwijanie kompetencji kluczowej uczniów: Umiejętność uczenia się.

Marianna Kłyk

 

 

 • Wychowanie i profilaktyka:  Szkolny Program Wychowania i Profilaktyki,
 • Wychowanie do życia w rodzinie: podstawy prawne, podstawa programowa, budowa i struktura programu, struktura formalna lekcji, treści merytoryczne wychowania do życia w rodzinie bloku tematycznego  A oraz bloku tematycznego B  w szkole podstawowej, w szkole ponadpodstawowej, trudności w prowadzeniu zajęć,
 • Problematyka zachowań agresywnych w szkole. Profilaktyka nękania i dręczenia w szkole. Rola wychowawcy w doraźnym postępowaniu w czasie zachowań agresywnych,
 • Rozwiązywanie konfliktów. Rozwiązywanie problemów wychowawczych,
 • Profilaktyka uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych.  Profilaktyka HIV/AIDS,
 •  Program wychowawcy klasowego,
 • Promocja zdrowia w szkole.

Tomasz Grad

 

 • Edukacja zdrowotna,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • I pomoc przedmedyczna,
 • Prawo oświatowe w praktyce,
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli,
 • Organizacja obozów, wycieczek, zawodów sportowych,
 • Negocjacje, mediacje i arbitraż  szkolny.

Joanna Drążek

Metodyka nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Nauczania poszczególnych sprawności (mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, pisanie) oraz kompetencji językowych (słownictwo, gramatyka),
 • Metod  aktywizujących na lekcjach języka obcego,
 • Pracy z uczniem słabym na lekcjach języka obcego,
 • Pracy z uczniem zdolnym na lekcjach języka obcego,
 • Nauczania  w klasie o zróżnicowanym poziomie kompetencji językowej (Mixed – Ability Class),
 • Podstawy programowej – języki obce.

Barbara Czwartos

 

 

Metodyka nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Nauczania strategicznego, strategii  i ich zastosowanie na lekcji języka obcego,
 • Aktywizowania uczniów na lekcji poprzez przygotowanie projektów, zastosowanie aplikacji itp.,
 • Podniesienia jakości nauczania w kontekście egzaminu ósmoklasisty ,
 • Procesu rozumienia tekstów pisanych – przygotowanie uczniów,
 • Psycholingwistyki ( strategie przetwarzania informacji). 

 

Pracownia  Zarządzania i Analiz Oświatowych  -  2019/2020

Imię i nazwisko konsultanta

Obszar konsultacji

Krzysztof Bednarek

 • Umiejętności interpersonalne,
 • Metody badań społecznych (w tym ewaluacji),
 • Diagnozowanie jakości pracy szkoły (także z wykorzystaniem EWD),
 • Problematyka przywództwa i zarządzania w pracy zespołowej,
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • Demokratyzacja życia szkoły i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz etyczne aspekty rozwoju szkoły i nauczycieli.

Ewa Chorąży

 • Kompetencje kluczowe,
 • Podstawa programowa z historii w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej,
 • Wykorzystanie KPA w pracy szkoły i placówki,
 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

Cezary Lempa

 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
 • Kompetencje kluczowe,
 • Ewaluacja wewnętrzna.

Paweł Matyszkiewicz

 • Podstawa programowa z historii i WOS,
 • Działania wychowawczo − profilaktyczne w szkole i placówce,
 • Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy na lekcji,
 • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach,
 • Wojewódzkie Konkursy Historyczne pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Adam Pukocz

 • Wykorzystanie prawa oświatowego i KPA w pracy szkoły i placówki,
 • Podstawa programowa z biologii.

Renata Stanek-Kozłowska

 • Zastosowanie coachingu w pracy wychowawczej z uczniem,
 • Współczesny rodzic w szkole,
 • Przygotowanie  do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
 • Umiejętności interpersonalne – jak rozmawiać z uczniami i rodzicami,
 • Motywacje ucznia i nauczyciela.

Marek Szafraniec

 • Projekty finansowane z EFS,
 • Innowacyjne metody nauczania w tym WebQuest,
 • Mobilne aplikacje edukacyjne.

 

 

Pracownia Informacji Pedagogicznej -   2019/2020

Imię i Nazwisko konsultanta

Obszar konsultacji

Aldona Ferdyn

 • Biblioteki szkolne,
 • Technologie informacyjno - komunikacyjne w edukacji oraz bibliotekach szkolnych,
 • Portale i serwisy bibliotekarskie,
 • Narzędzia cyfrowe wykorzystywane do promocji czytelnictwa.

Maria Wilk

 • Informatyka,
 • Podstawa programowa z informatyki,
 • Nauczanie na odległość − platforma Moodle,
 • Praca w chmurze – aplikacje Google,
 • Cyberprzemoc.

Andrzej Musiał

 • Technika,
 • Podstawa programowa z techniki,
 • Prawo autorskie w przygotowaniu materiałów dydaktycznych,
 • Rozpowszechnianie i ochrona wizerunku osób i obiektów w praktyce szkolnej.

Aleksandra  Gorzelik

 • Sposoby realizowania nowej podstawy programowej i kształtowanie kompetencji kluczowych na przedmiotach artystycznych ,
 • Realizacja programu edukacji regionalnej dla województwa śląskiego: Górny Śląsk jako dobro wspólne,
 • Teksty kultury na przedmiotach humanistycznych,
 • Projekty edukacyjne oparte na lokalnym dziedzictwie.

Mirella Zajega

 • Umiejętności interpersonalne – jak rozmawiać z uczniami i z rodzicami,
 • Mowa ciała, nauczycielski dress code,
 • Dieta a praca głosem,
 • Nauczanie j. polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
 • Podstawy programowe z j. polskiego i z filozofii