Jesteś tutaj: Strona główna > Materiały> Materiały do wykorzystania

Materiały do wykorzystania

„Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” – specjalne szkolenie internetowe dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

Link do materiałów..

W jaki sposób można (trzeba) wykorzystać dodatkowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021?

Link do artykułu...

Prace nad zmianą statusu zawodu nauczyciela 

LINK

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek. Zawierają one rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek, opis działań skierowanych do uczniów, zalecenia dotyczące współpracy z rodzicami, wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ustalenia dla kuratorów oświaty. Celem wytycznych jest wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej po długotrwałym okresie kształcenia na odległość.

LINK DO INFORMACJI

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

Link:

 

Praca zdalna, nauczanie zdalne, gotowość do pracy… 

Opracowanie: dr Jerzy Grad, dyrektor RODN „WOM” w Katowicach

W obrocie prawnym pojawiły się pojęcia , które do tej pory w oświacie nie funkcjonowały, takie jak: zdalna praca, zdalne nauczanie czy gotowość do wykonywania pracy. Nie są to pojęcia tożsame i każde wynika z innych przepisów prawa. Szkoda, że na samym początku jasno nie zdefiniowano tych pojęć w odniesieniu do szkoły, a przede wszystkim nie wyjaśniono różnic. Z rozmów z nauczycielami czy wpisów na portalach społecznościowych wynika, że większość nauczycieli utożsamiało naukę zdalną z pracą zdalną nauczycieli. I stąd dzisiaj tak dużo nieporozumień zwłaszcza po wprowadzeniu do przepisów MEN nowego pojęcia: konsultacje.

Czytaj więcej...

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

Jaka informacja zwrotna (feedback)w czasach zarazy?

W tych trudnych dniach bardzo ważne są prawidłowe relacje w zespołach nauczycieli, w radach pedagogicznych i wśród wszystkich pracowników szkoły. Udzielanie podwładnym w przemyślany sposób konstruktywnej informacji zwrotnej będzie w tym bardzo pomocne. Proponujemy przejrzenie i przemyślenie naszej propozycji. LINK DO PREZENTACJI

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

JAK KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW  ZINTEGROWANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Instrukcje dot. pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. 

Super pomoc opracowana przez Grzegorza Papalskiego Naczelnika Wydziału Edykacji w Częstochowie z rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

§ 8. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia jednostkom systemu oświaty Zintegrowaną Platformę  Edukacyjną,  o której  mowa  w § 2 pkt 1 lit. a,  umożliwiającą  wsparcie  realizacji  zadań  przez  te  jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 Z cyklu jakie to łatwe

 1. Rejestracja i logowanie – film 1’03 - https://www.youtube.com/watch?v=aMotCJJGD3Q&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH
 2. Udostępnianie materiałów – 3’59 - https://www.youtube.com/watch?v=_V4v6chmLdo&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=2
 3. Lekcja z e-materiałem – 4’15 - https://www.youtube.com/watch?v=V_kmmsoY01o&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=3
 4. Tworzenie testów – 5’51 - https://www.youtube.com/watch?v=d2Y990Q1uNA
 5. Tworzenie własnego materiału w Edytorze – 5’54 - https://www.youtube.com/watch?v=GKq4ulAuDHQ
 6. Korzyści korzystania z platformy epodreczniki pl – 2’04 - https://www.youtube.com/watch?v=yaov0EHjtTs
 7. Funkcjonalności panelu nauczyciela – 1’52 -  https://www.youtube.com/watch?v=-HMP_UD_LCU
 8. Przenieś lekcje na Google Classroom – tutorial – https://www.youtube.com/watch?v=MyEaMs8pWHE
 9. Microsoft Teams dla Nauczycieli - https://www.youtube.com/watch?v=MZLBhXHkSeY
 10. Teams dla Uczniów  - https://www.youtube.com/watch?v=0Wo5o7RZkkQ
 11. https://gsuite.google.com/signup/edu/welcome#0?fbclid=IwAR2G2lneyRlazCQg8mOh3o1FQPn8PDwU03DSECBonvgmIFG_gXRfWvHAxjc

MATERIAŁ POMOCNICZY - do pobrania

Informacje

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

Zagraniczna praktyka zawodowa to nie wycieczka!!!

Zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) dyrektor szkoły przesyła Kuratorowi Oświaty informację o praktycznej nauce zawodu organizowanej za granicą, która powinna zawierać:

 1. Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu.
 2. Podmiot, z którym została zawarta umowa.
 3. Liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy.
 4. Terminy, w jakich będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.

(Karta informacyjna nr 62 KO)

NIE MA OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA KART WYCIECZKI w rozumieniu rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055) ale należy pamiętać, że dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Zatem należy w regulaminie organizacji praktyk szczegółowo opisać dokumentację szkolną wymaganą przez dyrektora przy wyjeździe na praktykę, z której jasno będą wynikały obowiązki wszystkich uczestników – opiekunów i młodzieży.

(opracował Jerzy Grad)