Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> Oferta pracy dla nauczyciela konsultanta

Oferta pracy dla nauczyciela konsultanta

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje pracę na stanowisku  nauczyciela-konsultanta:

ds. edukacji zawodowej

 

Rodzaj umowy/wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu/ 35 godzin tygodniowo.

Miejsce pracy: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 w Katowicach

 1.       Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie:

edukacji zawodowej - nauczyciel konsultant ds.. edukacji zawodowej,

b) przygotowanie pedagogiczne,

d) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

e) conajmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

2.       Ponadto od kandydata oczekujemy:

a)      doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych,

b)      doświadczenia w pracy edukatorskiej lub/i pracy z dorosłymi lub/i pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce oświatowej,

c)       zdolności analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole

d)      bardzo dobrej organizacji pracy,

e)      gotowości do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji,

f)        systematyczności i operatywności,

g)       kreatywności, samodzielności, umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres.

3.       Do obowiązkowych zadań nauczyciela konsultanta m.in. należy:

a)       diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego;

b)      udzielanie konsultacji;

c)       organizowanie i prowadzenie form doskonalenia: warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia, szkoleń zespołów nauczycieli, w tym wspomagania szkół (również na terenie szkoły lub placówki)

d)      inne zadania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

4.       Dokumenty wymagane od kandydata:

        W ramach prowadzonej rekrutacji prosimy o przesłanie na adres sekr@womkat.edu.pl
         listu motywacyjnego i Curriculum vitae – życiorysu zawodowego oraz oświadczenia o zgodzie na
        przetwarzanie danych osobowych.

        Kandydaci spełniający wymagania i wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną
        o rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

5.       Administratorem danych osobowych kandydatów jest:

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji. Udostępnienie danych nie jest przewidywane.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do treści tych danych i ich poprawa.