Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

 

 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO ÓSMOKLASISTY

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. Poz. 1611)  oraz z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. Poz. 1575 ) w załączniku nr 2 (II. Wymagania wobec szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego) zawiera wymaganie ósme, które brzmi:

8. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty , egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.            

W charakterystykach tego wymagania zapisano że:

W szkole lub placówce analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki.

Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych.

Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

Aby wesprzeć Państwa w realizacji tego wymagania przygotowaliśmy propozycje arkuszy analizy wyników (w Excelu) z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Pozwolą one na przygotowanie wyników do sformułowania mocnych stron  (najlepiej opanowanych czynności) i problemów (najsłabiej opanowanych czynności) uczniów.

Zachęcamy do podjęcia tego trudu - analizy wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty.

LINKI DO MATERIAŁÓW

Jak wypelnić arkusz danymi? - instrukcja
Arkusz analizy_JĘZYK POLSKI
Arkusz analizy_MATEMATYKA
Arkusz analizy_JĘZYK OBCY
PROGRAM POPRAWY EFEKTOW

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 r.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

https://www.gov.pl/web/edukacja/ograniczenia-w-funkcjonowaniu-placowek-i-poradni-psychologiczno-pedagogicznych

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcamy do spróbowania swoich sił.
Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych
https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/210-egzamin-maturalny/981-egzamin-maturalny-probny-2020

 

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

 

OCENIANIE W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zaleca dyrektorom szkół wprowadzenie zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. Problemem jest sposób wprowadzenia zmian. Cytowane Rozporządzenie w § 1. Wskazuje, że W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”. Ten zapis upoważnia dyrektora do podjęcia decyzji (uwzględniając konsultacje z nauczycielami) w zakresie dostosowania oceniania do tych szczególnych warunków. Trafnym sposobem wydaje się zastosowanie Zarządzenia Dyrektora.

W przygotowanych dla Państwa materiałach proponujemy przykład ramówki takiego zarządzenia (załącznik 1) oraz przykład zarządzenia wprowadzającego zmiany w ocenianiu w szkole (załącznik 2). Trzeci dokument to rozważania na temat zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, pytania które mają na celu pobudzić refleksję nad zmianami w ocenianiu w szkole.

Zachęcamy do lektury.

Link do materiałów

Zasady oceniania_refleksja

Zarządzenie (zał. 1)

Zarządzenie (zał. 2)

Jaka informacja zwrotna (feedback)w czasach zarazy?

W tych trudnych dniach bardzo ważne są prawidłowe relacje w zespołach nauczycieli, w radach pedagogicznych i wśród wszystkich pracowników szkoły. Udzielanie podwładnym w przemyślany sposób konstruktywnej informacji zwrotnej będzie w tym bardzo pomocne. Proponujemy przejrzenie i przemyślenie naszej propozycji.
 

LINK DO PREZENTACJI

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

LINK Materiały MEN

  

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO

LINK DO ARKUSZA I KART ODPOWIEDZI

LINK DO NAGRAŃ do zadań w formacie mp3

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

LINK DO ARKUSZA I KART ODPOWIEDZI

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

LINK DO ARKUSZA

 

LINK DO KARTY ODPOWIEDZI

 

LINK DO ZESZYTU ROZWIĄZAŃ 

 

 

„Szkoła z TVP” – nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Już dziś, 30 marca br. od godziny 8.00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy do oglądania!

LINK

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-z-tvp

 

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów
26.03.2020
Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.
  • ·      Doprecyzowanie sposobu realizacji zadań szkół i placówek
  • ·      Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom
  • ·      Rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie
  • ·      Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie
  • ·      Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów
  • ·      Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki 
Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

Informacja MEN - link

Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
rozporządzenie​_25​_marca​_2020​_COVID-19.pdf 0.27MB

 

Link do siekawych bezpłatnych materiałów Wolters Kluwer 

https://www.produkty.lex.pl/prawo-oswiatowe/wiedza/3864-zawieszenie-zajec-z-powodu-koronawirusa?utm_source=WKPL_PUB_ACQ_LPO-EBO-zawieszenie-zajec-koronawirus-03-20-TOFU_content-EML&utm_medium=email&utm_campaign=WKPL_PUB_ACQ_LPO-EBO-zawieszenie-zajec-koronawirus-03-20-TOFU_LED%2FWKC0120001_IEM052&utm_content=content-email&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000004014151

 

Koronawirus:
informacje i zalecenia
 MEN

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

Materiały - Rozporządzenia

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b
rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_–​_COViD-19​_(art​_30b).pdf 0.14MB

Uzasadnienie do rozporządzenia
uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_zmieniającego​_30b.pdf 0.11MB

Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c
Rozporządzenie​_​_MEN​_COViD-19​_art​_30c.pdf 0.33MB

Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_.pdf 0.36MB

 

WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE EGZAMINÓW PRÓBNYCH

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się informacje o egzaminach próbnych – ósmoklasisty i maturalnym. Zachecamy do zapoznania sie pod linkami:

https://cke.gov.pl/informacje-o-egzaminach-probnych-osmoklasisty-i-maturalnym/

 Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

 

 

CIEKAWE MATERIAŁY

Specjalny dodatek do miesięcznika "Dyrektor Szkoły" nt. epidemii

Zachęcamy do lektury - pobierz

 

 

Materiały MEN do kształcenia na odległość

Szanowni Państwo linki do ciekawej literatury. Zapraszamy:

 

 

JAK KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW  ZINTEGROWANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Instrukcje dot. pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. 

Super pomoc opracowana przez Grzegorza Papalskiego Naczelnika Wydziału Edykacji w Częstochowie

z rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

§ 8. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia jednostkom systemu oświaty Zintegrowaną Platformę  Edukacyjną,  o której  mowa  w § 2 pkt 1 lit. a,  umożliwiającą  wsparcie  realizacji  zadań  przez  te  jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 Z cyklu jakie to łatwe
1.      Rejestracja i logowanie – film 1’03 - https://www.youtube.com/watch?v=aMotCJJGD3Q&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH

2.      Udostępnianie materiałów – 3’59 - https://www.youtube.com/watch?v=_V4v6chmLdo&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=2

3.      Lekcja z e-materiałem – 4’15 - https://www.youtube.com/watch?v=V_kmmsoY01o&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=3

4.      Tworzenie testów – 5’51 - https://www.youtube.com/watch?v=d2Y990Q1uNA

5.      Tworzenie własnego materiału w Edytorze – 5’54 - https://www.youtube.com/watch?v=GKq4ulAuDHQ

6.      Korzyści korzystania z platformy epodreczniki pl – 2’04 - https://www.youtube.com/watch?v=yaov0EHjtTs

7.      Funkcjonalności panelu nauczyciela – 1’52 -  https://www.youtube.com/watch?v=-HMP_UD_LCU

8.      Przenieś lekcje na Google Classroom – tutorial – https://www.youtube.com/watch?v=MyEaMs8pWHE

9.      Microsoft Teams dla Nauczycieli - https://www.youtube.com/watch?v=MZLBhXHkSeY

10.   Teams dla Uczniów  - https://www.youtube.com/watch?v=0Wo5o7RZkkQ

11. https://gsuite.google.com/signup/edu/welcome#0?fbclid=IwAR2G2lneyRlazCQg8mOh3o1FQPn8PDwU03DSECBonvgmIFG_gXRfWvHAxjc

MATERIAŁ POMOCNICZY - do pobrania

MATERIAŁY DODATKOWE

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała uczniom klas ósmych zadania do powtórki przed egzaminem (E8).
Może warto przekazać ósmoklasistom link do tych materiałaów i zachęcić Ich aby znaleźli czas na powtórkę i ćwiczenie. 

 Informacja Dyrektora CKE z 16 marca 2020 r. dotycząca materiałów dla ósmoklasistów

Link do materiałów

 

 

CIEKAWE LINKI - DO POBRANIA
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa
https://www.premier.gov.pl/files/files/poradnik._nauka_zdalna_w_czasie_zawieszenia_zajec.pdf
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY I NAUCZYCIELE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2019 poz. 1625) określa sposób dokonywania oceny pracy nauczycieli. Rozporządzenie to „powróciło” do poprzedniego sposobu oceny pracy nauczyciela odchodząc od konieczności opracowywania kryteriów i wskaźników. Pomimo tego w ramach sieci dyrektorów sosnowieckich szkół prowadzonej przy RODN „WOM” w Katowicach uczestniczący w pracach tej sieci dyrektorzy zastanawiali się w jaki sposób zobiektywizować ocenę pracy nauczyciela. W wyniku dyskusji postanowili uznać wymagania wynikające z przepisów prawa oświatowego (Art. 6. KN, Art. 42.2.2 KN, Art. 5. UPO) jako kryteria oceny, a ponieważ obiektywizm domaga się porównywalności stad propozycja wskaźników spełnienia kryteriów. Prezentowane Państwu aplikacje są efektem pracy nauczycieli i dyrektorów szkoły podstawowej nr 3, 10, 15, 35, ZSO 5 i 11,  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Aplikacje te mają na celu wspomożenie dyrektorów przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela a nauczycieli zachęcić do samooceny. Za spełnienie wskaźnika przyznajemy jeden (0-1) punkt. Suma wszystkich punków pozwala na określenie stopnia spełnienia wskaźników/kryteriów i w konsekwencji określenia oceny pracy zawodowej. Prezentowane aplikacje są oczywiście przykładem do wykorzystania. Zachęcamy więc do samooceny.

 

Ocena pracy nauczyciela szkoły. APLIKACJA  do pobrania

Ocena pracy nauczyciela przedszkola. APLIKACJA  do pobrania

Informacje

 

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol?fbclid=IwAR0BHsIQCY-9BUQh9LJuZye5h8-gelcenygA0Qf4w-gf_OGcDOobWlVCx4k

 

 

 Zagraniczna praktyka zawodowa to nie wycieczka!!!

 

Zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) dyrektor szkoły przesyła Kuratorowi Oświaty informację o praktycznej nauce zawodu organizowanej za granicą, która powinna zawierać:

  1. Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu.
  2. Podmiot, z którym została zawarta umowa.
  3. Liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy.
  4. Terminy, w jakich będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.

(Karta informacyjna nr 62 KO)

NIE MA OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA KART WYCIECZKI w rozumieniu rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055) ale należy pamiętać, że dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Zatem należy w regulaminie organizacji praktyk szczegółowo opisać dokumentację szkolną wymaganą przez dyrektora przy wyjeździe na praktykę, z której jasno będą wynikały obowiązki wszystkich uczestników – opiekunów i młodzieży.

(opracował Jerzy Grad)

 ***

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/761/1

 ***

Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

26 lutego 2019  roku zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.   

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

treść rozporządzenia tutaj>>

***

 

Zmiana w ocenianiu nauczycieli !!!

Z dniem 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela. Co sie zmieniło ?

Niewiele, poza tym, że regulamin oceny pracy nauczycieli nie jest obligatoryjny. 

Dyrektor:

1. może, ale nie musi posiadać szkolny regulamin oceny pracy nauczycieli;

2. może, ale nie musi posiłkować się opracowanymi przez siebie wskaźnikami realizacji kryteriów;

3. może, ale nie musi oceniać nauczycieli co trzy lata (musi raz na 5 lat).

MEN narzucił jedynie sposób oceny poziomu spełnienia każdego z kryteriów: od 0 do 3 punktów.

Zatem, wszystko w rękach dyrektora.

***

Urlop dla poratowania zdrowia.

Stanowisko MEN


Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub  choroby, w której powstaniu istotna rolę mogą odgrywać czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.

Jak przypomina MEN, do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe.

Więcej informacji tutaj>>


***

 

Czy każde wyjście poza szkołę to wycieczka?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach rozwiązuje odwieczny problem:
§ 2a. l. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyłączeniem wycieczek, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz o systemie oświaty.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. l, zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.
Dyrektor szkoły powinien w regulaminie (procedurze) zdefiniować pojęcie "wyjścia grupowe".

Konsultacji udziela dr Jerzy Grad

 

***

 Ważne

 

Zmiana zasad organizacji wycieczek szkolnych !!!
Wszystkie szkoły muszą zmienić swoje regulaminy.

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jej zapisy dotyczą również oświaty, mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez MEN. 
Ustawa wprowadza wiele zmian w zasadach organizacji imprez turystycznych, do których zaliczają się m.in. wycieczki szkolne, niezależnie od zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Dla szkół i placówek oświatowych bardzo ważne zmiany w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych zapowiadane są również w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkole.

Informacji w tym zakresie udziela dr Jerzy Grad (jgrad@womkat.edu.pl).

 

***

Prezentujemy przykład Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019

 

Otwórz>>

***

 

Warto przeczytać

 

NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela

 

Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W założeniach miała sprzyjać rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, a także promować najlepszych pedagogów....

Czytaj>>

***

Urlop dla poratowania zdrowiaJedną z konsekwencji zmian w Karcie Nauczyciela jest nowe  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia:

Czytaj>>

***

 

 

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów

26.03.2020

Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.

 

Doprecyzowanie sposobu realizacji zadań szkół i placówek

Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania sposobu realizacji zadań szkół i placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom

Organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

Rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie

Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów

Dajemy możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień , a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

Odwołujemy trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów i gwarantujemy tytuł finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy. Nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści. Finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia.

W związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów mają obowiązek wprowadzić zmiany w regulaminach do 10 kwietnia 2020 r.

Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki

W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W  przypadku gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r.

W sytuacji gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
rozporządzenie​_25​_marca​_2020​_COVID-19.pdf 0.27MB

< Powrót do listy