Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Relacje w szkole podstawą skutecznej dydaktyki . Warsztaty: dyscyplina, skuteczność i znaczenie oceniania kształtującego.
Termin: 01.02.2024 godz. 10:0013:30
Sala: Aula dolna
Prowadzący szkolenie: dr Ewa Chorąży, dr Hewilia Hetmańczyk (IP UŚ)

Warsztaty dydaktyczne z cyklu: Szkoła XXI wieku (część II), we współpracy naukowo-dydaktycznej z Instytutem Pedagogiki UŚ

“Im bardziej potrafię utrzymać relację wolną od osądów i oceny, tym bardziej to pozwoli drugiej osobie dotrzeć do punktu, gdzie rozpoznanie przez nią umiejscowienia oceny, centrum odpowiedzialności, leży wewnątrz niej.” CARL ROGERS

Celem warsztatów jest doskonalenie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie  kompetencji dydaktyczno-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji w edukacji. Temat bardzo istotny i podstawowy dla sukcesu edukacyjnego nauczyciela i ucznia.

Tematyka nawiązuje do priorytetu nr 2 MEiN.

O prowadzących

dr Hewilia Hetmańczyk - doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki UŚ. Zainteresowania badawcze: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem społeczno-emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym, gotowością szkolną, twórczością, zaburzeniami rozwojowymi, nowatorskimi rozwiązaniami metodycznymi w pracy z dziećmi, współpracą środowiska przedszkolnego z rodziną i środowiskiem lokalnym. Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych, współautor i redaktor monografii naukowych.

dr Ewa Chorąży - dr nauk humanistycznych, nauczycielka-konsultantka w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych, ekspert i arbiter CKE i OKE, trener systemu egzaminów zewnętrznych. Wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły. Specjalista w zakresie dydaktyki przedmiotów humanistycznych z wykorzystaniem elementów neurodydaktyki, mentoringu i tutoringu, specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego. Autorka wielu publikacji z dziedziny edukacji, dydaktyki historii i egzaminów zewnętrznych. 

Studenci Koła Naukowego IP UŚ „Paidagogos”,  pod opieką naukową dr Hewilii Hetmańczyk – zapoznają uczestników z wynikami projektu przeprowadzanego w bieżącym roku,          a dotyczącego omawianej tematyki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresat: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek różnego typu. Wszyscy zainteresowani problematyką relacji, doskonaleniem jakości pracy szkoły i pracy własnej oraz rozwojem inkluzyjnym całej społeczności szkolnej.

Zarys programu:

  1. Przywitanie uczestników, podanie celów konferencji- dyrektor RODN „WOM”,
  2. Wprowadzenie do warsztatów: Kilka słów o budowaniu pozytywnych relacji nauczycieli ze środowiskiem dziecka/ ucznia - dr Hewilia Hetmańczyk .
  3. Relacje podstawą skutecznej dydaktyki – dr Ewa Chorąży,
  4. Warsztaty – 2 grupy do wyboru:

1) Dyscyplina w grupie/klasie szkolnej; Prowadząca - Ewa Chorąży + studenci IP UŚ

2) Ocenianie kształtujące i jego znaczenie w edukacji,  Prowadzący - Cezary Lempa + studenci IP UŚ

Osoba do kontaktu: Ewa Chorąży
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: echorazy@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 01.02.2024 godz. 13:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.