Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wykorzystanie metody Hejnego w edukacji wczesnoszkolnej.
WOM
Termin od: 08.04.2024 godz. 15:00 do: 22.04.2024 godz. 19:00
Miejsce: RODN "WOM" Katowice Sala: 83
Prowadzący szkolenie: Marzena Oterman

Adresaci:

 •  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cele:

 • poznanie nowatorskiej metody nauczania matematyki  w I etapie edukacyjnym i wykorzystanie jej w procesie edukacyjnym

Cele szczegółowe:     

   Uczestnik kursu:

 • Zna założenia metody nauczania matematyki prof. Hejnego.
 • Zna 12 kluczowych zasad matematyki prof. Hejnego
 • Wie, jak eliminować „matematyczny paraliż” uczniów w oparciu o filozofię metody prof. Hejnego
 • Rozwiązuje zadania i problemy matematyczne poprzez doświadczenia manipulacyjne wg metody prof. Hejnego
 • Potrafi przekładać sytuacje konkretne na język symboli matematycznych w oparciu o metodykę metody prof. Hejnego
 • Potrafi rozwiązywać różne sytuacje matematyczne i zadania w oparciu o Środowiska matematyczne

Tematyka szkolenia:

 1. Założenie metody Hejnego.
 2. Dwanaście kluczowych zasad matematyki prof. Hejnego.
 3. Rozwiązywanie różnych sytuacji matematycznych i zadań opartych na środowiskach matematycznych: Krokowanie, Schody, Autobus, Węże, Dziadek Leśny, Sąsiedzi.

 Liczba godzin

 • 15 godzin dydaktycznych - 3 spotkania stacjonarne.

Terminy spotkań 

 • 08.04.2024 r. - od godz.15:00-19:00
 • 15.04.2024 r. - od godz.15:00-19:00
 • 22.04.2024 r. - od godz.15:00-19:00

 O prowadzącej kurs:

Marzena Oterman - – posiada kwalifikacje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, technologii informacyjnej i techniki, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Ukończyła I stopień Letniej szkoły metody Hejnego  dla zaawansowanych w Czechach. Wieloletni doradca metodyczny, obecnie nauczyciel informatyki. Opracowała i wdrożyła szereg innowacji pedagogicznych, m.in.  z zakresu edukacji regionalnej, ekologicznej, programowania, wdrażania metody Hejnego w polskim systemie edukacji. 

Informacje o zaświadczeniach 

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostaną wydanie po zakończeniu kursu.

Osoba do kontaktu: Marta Cichoń-Sendor
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mcichonsendor@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 250 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
 • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
 • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 7-23/24-MCS /KDST

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 04.04.2024 godz. 13:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.