Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
  10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Szanowni Państwo Doradcy Zawodowi!

Z myślą o działalności w zakresie doradztwa zawodowego  zapraszam wszystkich zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach/placówkach oświatowych do realizacji kierunku polityki oświatowej państwa.

W czasie naszych spotkań omówione zostaną obszary umiejetności mające największe znaczenie dla Zintegrowanej Strategii Umiejętności, w tym obszar doradztwa zawodowego nakierowany na rozwijanie proaktywnych postaw wobec rynku pracy i profilaktyki niepowodzeń w sferze aktywności zawodowej.

Poszczególne spotkania, warsztaty, konsultacje i konferencja realizowana także w ramach Akademii Zawodowców będą związane z funkcjonowaniem efektywnego doradztwa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze wszystkich grup społecznych i zawodowych.

Maria Kaczmarek, konsultant RODN "WOM", pokój 212, tel. 32 203 59 67, w.212

 

Informacje

 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Obwieszczenie Ministra edukacji i nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Pobierz >>>

Wykaz zawodów o znaczeniu istotnym i umiarkowanym jest szczególnie polecany dla kadry zarzadzającej szkół i placówek planujących kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 oraz doradców zawodowych.

 

 

Nowe zawody

Sześć nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Technik izolacji przemysłowych, Technik elektroautomatyk okrętowy i Technik przemysłu jachtowego to 6 nowych zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Więcej tutaj >>>

 

Ścieżki kształcenia

Ścieżki kształcenia po szkole podstawowej TUTAJ >>>

PRAWO

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017 poz. 59) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000059 

Ustawa z dnia 22listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2245)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002245

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000639

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000325

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1280)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001280

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2020 poz. 1552)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001552

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz.U. 2020 poz. 1289)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001575

*********************************************************************************************

Minimalny wymiar zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

O ile zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być prowadzone również przez pedagogów, psychologów czy innych nauczycieli prowadzących te zajęcia, to zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 26a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe prowadzą doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego. Zajęcia te są jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe) a ich minimalny wymiar określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639).Przykładowo w szkole podstawowej realizowane są one w klasie VII i VIII, w wymiarze co najmniej 10 godzin w roku (razem w 2 letnim okresie nauczania minimum 20 godzin), a w szkole ponadpodstawowej to minimum 10 godzin w całym cyklu kształcenia.

**************************************************************************************************

Czas pracy nauczyciela doradcy zawodowego

Czas pracy nauczycieli, w tym nauczycieli doradców zawodowych został uregulowany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela w sposób całościowy i wyczerpujący. Przepisy Kodeksu pracy będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie nieuregulowanym przepisami pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czas pracy nauczycieli został określony w art. 42 ust.1 KN i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. Ogólną zasadą wyrażoną w treści omawianego uregulowania prawnego jest, aby czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie przekraczał 40 godzin na tydzień.

Więcej czytaj Tutaj >>>>