Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Oferta - języki obce

Oferta - języki obce

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” w Katowicach

Zapraszam NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH na konsultacje, warsztaty, szkolenia

Zapraszam na szkolenia/konferencje dotyczące nowej podstawy programowej z języków obcych w miastach, gdzie współpracujemy z doradcami metodycznymi:
 
Zawiercie - 15 maja 2017 godzina 15.10 
Zapraszamy także nauczycieli z innych miast, którzy nie mogli uczestniczyc w tego typu konferencjach w WOM lub w swoich miastach.
Świętochłowice - 13 czerwca 2017 godzina 16.00 (szczególy wkrótce)
 
Bytom 7 czerwca godzina 16.00 -18.30
"Nauczanie języków obcych w kontekście zmian w systemie oświaty - podstawa programowa- język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych i etnicznych"
Inforamcja dostepna u doradców metodycznych, a także w wydziałach edukacji ww. miast.

SZKOLENIA BEZPŁATNE 

Szkolenia zaznaczone na niebiesko są aktywne - nalezy "kilknąć" tytuł szkolenia i pojawi się arkusz rejestracyjny.

kontakt: Joanna Drążek jdrazek@womkat.edu.pl
dr Barbara Czwartos bczwartos@womkat.edu.pl

Tel. 032 258 38 01 wew. 122

 

SZKOLENIA PŁATNE 

Cena warsztatu i kursów może ulec zmianie w zależności od liczebności grupy.

Jeśli grupa na dany kurs zbierze się wcześniej, może się on odbyć we wcześniejszym terminie. Wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane o rozpoczęciu kursu droga mailową.

 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego – 240 godzin,  Nauczyciele nauczania początkowego uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, początek kursu: 7 grudnia 2016, zakończenie czerwiec 2017
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania  języka angielskiego – 280 godzin. (Uczestnicy zdobywają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach szkól publicznych). Początek kursu: 2 grudnia 2016, zakończenie czerwiec 2017
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania  języka niemieckiego – 280 godzin. (Uczestnicy zdobywają kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na wszystkich poziomach szkól publicznych).

Kierownik kursów – Joanna Drążek

KONTAKT: jdrazek@womkat.edu.pl

KURSY JĘZYKOWE 
KURSY KWALIFIKACYJNE

 

 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego – 240 godzin, Nauczyciele nauczania początkowego uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, początek kursu: październik 2017, zakończenie czerwiec 2018 Kierownik szkolenia: Joanna Drążek

Edycja 2016/2017 w trakcie realizacji

 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego – 280 godzin. (Uczestnicy zdobywają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach szkól publicznych). Początek kursu: październik 2017, zakończenie czerwiec 2018 Kierownik szkolenia: Joanna Drążek


Edycja 2016/2017 w trakcie realizacji

 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego – 280 godzin. (Uczestnicy zdobywają kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na wszystkich poziomach szkól publicznych). Początek kursu październik 2017, zakończenie czerwiec 2018 Kierownik szkolenia: Joanna Drążek

 ZAPISY NA KURSY KWALIFIKACYJNE OD WRZEŚNIA 2017

PROJEKTY

Podsumowanie realizacji projektu

„Nowatorskie planowanie i realizacja podstawy programowej języka obcego z wykorzystaniem elementów diagnostyki edukacyjnej w kontekście zmian w ustawie o systemie oświaty”

Projekt polegał na specyficznym układzie planowania i realizacji podstawy programowej języka obcego.

Celem projektu było sprawdzenie czy taka organizacja procesu nauczania/uczenia się języka obcego ułatwia ten proces i przynosi lepsze efekty nauczania mierzone, na tym etapie badań, nie wyznacznikami liczbowymi, ale zwiększoną satysfakcją uczniów i nauczycieli, ich subiektywnym poczuciem osiągania postępów w nauce, większej łatwości uczenia się i zwiększonej motywacji do nauki. Nie zakładamy uzyskania danych wymiernych np lepszych ocen uczniów, ze względu na krótki czas trwania projektu oraz ze względu na fakt, że obejmuje on realizację co najwyżej dwóch zakresów tematycznych podstawy programowej.
A zatem założyliśmy, że:

Proponowana organizacja procesu nauczania (realizacji podstawy programowej) jest efektywniejsza od tradycyjnej ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomości planowanych i realizowanych treści podstawy programowej
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność

Zakładanym efektem realizacji całego projektu jest zarówno nauczenie się posługiwania językiem obcym, jak i optymalne przygotowanie do zdawania egzaminów przewidzianych na danym etapie kształcenia.

W celu sprawdzenia prawdziwości założonej tezy zorganizowana została sieć współpracy nauczycieli języków obcych. Nauczyciele mieli za zadanie

 • zorganizować nauczanie jednego działu podstawy programowej według nowatorskiego schematu – wyciągnąć wnioski,
 • zastosować wnioski w realizacji następnego działu podstawy programowej
 • zaplanować pracę według nowego schematu na cały rok
 • zaplanować realizację podstawy programowej według nowego schematu dla całego etapu kształcenia.

Założeniem projektu było, że poszczególne lekcje realizowano z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. Szczególna uwaga została zwrócona  na nauczanie umiejętności mówienia i aktywizację uczniów w tym zakresie. Proces realizacji zakresu tematycznego został poprzedzony odpowiednim przygotowaniem obejmującym planowanie kierunkowe i wynikowe.
Nauczyciele zostali przeszkoleni na serii warsztatów i szkoleń oraz zdobyli umiejętności potrzebne do realizacji zarówno planowania jak i prowadzenia zajęć. W trakcie trwania projektu odbyły się konsultacje indywidualne
i grupowe pozwalające na monitorowanie postępów realizacji projektu
i ewentualne korekty. Pani Joanna Kostoń, nauczycielka zaangażowana
w projekt przeprowadziła lekcję otwartą, gdzie mogliśmy zaobserwować zastosowanie wszystkich elementów nowatorskiego nauczania w praktyce.

Po zakończeniu projektu powstały następujące wnioski potwierdzające zakładane tezy:
Proponowana organizacja procesu nauczania (realizacji podstawy programowej) jest efektywniejsza od tradycyjnej ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomości planowanychi realizowanych treści podstawy programowej
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego i uwzględnienie tej wiedzy w prowadzeniu zajęć jak i w planowaniu sekwencji realizacji materiału
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność
 • wprowadza porządek i klarowność podejmowanych działań nauczyciela, co jest szczególnie ważne dla uczniów i przyczynia się do rozwoju ich autonomii, czyli min. podjęcia odpowiedzialności za uczenie się – uczniowie więcej się uczą
 • taki nowatorski sposób uczenia daje lepsze wyniki na teście, ponieważ materiał jest wielokrotnie powtarzany i utrwalany, a uczniowie aktywnie i świadomie ćwiczą słownictwo i inne umiejętności
 • wzrasta zatem u uczniów świadomość tego czego się uczą, wiedzą do czego są im potrzebne ćwiczone umiejętności, czyli mają świadomość celu podejmowanych aktywności, co zwiększa ich motywacje i aktywność na lekcji
 • do wzrostu owej świadomości ucznia, oprócz logiki procesu uczenia się i świadomego dostosowania przez nauczyciela wiedzy o przyswajaniu języka w planowaniu procesu uczenia się, w znacznym stopniu przyczynia się stosowanie elementów oceniania kształtującego na każdej lekcji i indywidualne podejście nauczyciela do każdego ucznia. Uczniowie np. potrafią samodzielnie ocenić swoje postępy w nauce i to czego się nauczyli
 • Położenie większego nacisku na rozwój umiejętności mówieniai komunikacji w języku obcym ma bardzo znaczący, pozytywny wpływ na przyswajanie wszystkich umiejętności językowych, ponieważ angażuje wszystkie inne sprawności niejako całościowo. I na odwrót, rozwinięcie sprawności mówienia rozwija umiejętność słuchania, pisania i czytania – uczeń musi wykorzystywać swoją wiedzę w sposób kreatywnyi świadomy („żonglowanie” wszystkimi sprawnościami).

Należy przyznać, że tak pojęty i zorganizowany proces nauczania języka obcego wymaga większego nakładu pracy od nauczyciela, szczególnie w poszukiwaniu i adaptacji materiałów, ale jest bardzo satysfakcjonujący, daje poczucie sukcesu, pomaga lepiej uczyć, jak twierdzą nauczyciele biorący udział w projekcie.

Projekt będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym z większą grupą nauczycieli. Jest wiele jeszcze elementów, które powinny być przetestowane
i udoskonalone.

Dziękuję nauczycielom realizującym projekt i dyrektorom szkół, którzy umożliwili realizację zajęć i założeń projektu. Dziękuję za wszelkie wsparcie
i pomoc:

 • Pani Małgorzacie Filipkowskiej – Świeca, nauczycielce języka angielskiego w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach i Pani Dyrektor Renacie Matla-Kocot.
 • Pani Joannie Kostoń nauczycielce języka niemieckiego w zespole Szkół nr 10 w Zabrzu i Panu Dyrektorowi Mirosławowi Mendeckiemu,
 • Pani Magdalenie Kotowskiej, nauczycielce języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Hutkach i Pani Dyrektor Tamarze Gwóźdź.

Joanna Drążek
Konsultant ds. języków obcych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach