Katalog Nakładów Rzeczowych - KNR

Ikona obiektów INFORMACJE PODSTAWOWE

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR) stanowią podstawę do sporządzania kosztorysów szczegółowych. Są to zestawienia norm ilościowych, określające specyfikację i ilości nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania elementów lub robót.
KNR-y wydawane są przez:

  • Ministerstwo Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
  • Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB – PZITB,
  • inne resorty (dla specjalistycznych robót), a zawarte w nich nakłady mają charakter nakładów średnich.

Katalogi nakładów rzeczowych są podstawowym zbiorem norm nakładów rzeczowychwykorzystywanym do wyceny kosztu robót.

W praktyce, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i danymi wyjściowymi do kosztorysowania, określa się najpierw rodzaj odpowiednich katalogów.


Ikona obiektów PODZIAŁ

KNR-y dzielą się na opracowania dla odrębnych rodzajów budownictwa lub robót np.:

 


nr 2-01

Budowle i roboty ziemne


nr 2-02

Konstrukcje budowlane

 

nr 4-01

Roboty remontowe budowlane

 


nr 4-02

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

 


KNR