Dziś mamy sobotę, 28 dzień marca 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

Konkursy

II Wojewódzki Turniej Debat OksfordzkichUWAGA!
NABÓR DRUŻYN ZAKOŃCZONY

Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM’y” w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku zapraszają szkoły ponadgimnazjalne z województwa śląskiego do udziału w II Wojewódzkim Turnieju Debat Oksfordzkich z zakresu wiedzy o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Turniej objęty jest honorowym patronatem: Wojciecha Saługi- Marszałka Województwa Śląskiego, Stanisława Fabera-Śląskiego Kuratora Oświaty
i dr. Jana Olbrychta - Posła do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia do I etapu rozgrywek 3 osobowych drużyn z opiekunem należy przysyłać pocztą lub faksem na adres:

RODNiIP „WOM” w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a; tel./faks: 32-4247472;
lub skan mailem: edu@wom.edu.pldo dnia 5 marca 2015 r. (decyduje data wpływu Karty zgłoszenia).

Tezy dla dwóch pierwszych etapów:
Nagrodą w finale dla drużyny zwycięskiej jest ufundowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr. Jana Olbrychta kilkudniowa wycieczka do Brukseli (połączona ze zwiedzaniem Europarlamentu i innymi atrakcjami).

Nagrodą dla drużyny, która uzyska drugie miejsce w finale jest ufundowana przez Posła na Sejm RP Marka Krząkałę jednodniowa wycieczka do Warszawy (połączona ze zwiedzaniem budynku Sejmu i innymi atrakcjami).

Regulamin dostępny na stronach: www.womkat.edu.pl, www.csr.slaskie.pl, www.sob.edu.pl


Informacja>>

Regulamin>>
Karta zgłoszeniowa>>


 

ZAGŁĘBIOWSKIE  KONKURSY: GRAFIKI  KOMPUTEROWEJ (XIV  edycja) oraz  NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ i FILM (VI edycja) o zasięgu wojewódzkim pod patronatem Dyrektora RODN WOM Katowice „Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję...”Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z  terenu województwa śląskiego.

Organizatorzy: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej: doradca metodyczny matematyki, informatyki i techniki oraz nauczyciele informatyki i historii

Partnerzy: Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach, portal „SPORTOWA DĄBROWA”.

Cele konkursu:

  Szczegóły konkursu>>

 
 

 
 

V REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2014/2015

  

Opieka merytoryczna   

Patronaty Honorowe

Patronaty medialne

ADRESACI,
ZASIĘG KONKURSU

Uczniowie klas III szkół podstawowych miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, Zawiercie.

ORGANIZATOR   
Szkoła Podstawowa Nr 20
ul. Adamieckiego 12
41- 300 Dąbrowa Górnicza
Tel./fax, 32/2625162
e-mail: sp20@sp20.dabrowa.pl

CELE KONKURSU
rozwijanie zainteresowań i umiejętności informatycznych dziecka w młodszym wieku szkolnym;
stymulowanie aktywności poznawczej uczniów informatycznie uzdolnionych;
umacnianie wiary dziecka we własne siły, możliwości i umiejętności oraz umożliwienie mu osiągnięcia sukcesu;
promowanie uczniów szczególnie zdolnych;
przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną;
podnoszenie jakości pracy Szkół Podstawowych w zakresie informatyki i technologii informacyjnej na I etapie kształcenia.


ETAPY KONKURSU:

Etap I -  szkolny   
Kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas III szkół podstawowych. Organizator nie bierze udziału w konkursie.

Etap II    Szkołę reprezentuje jeden uczeń klasy III z poziomu, (np.: jedna klasa III -  jeden uczeń, dwie klasy III – 2 uczniów, etc.), wyłoniony w etapie I, który w Programie Paint przedstawia pomysł technicznie zaawansowanego robota „Transformer”. Prace muszą być wykonane tylko w tym programie i zapisane w formacie: * jpg. Nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np.: cliparty, zeskanowane ilustracje. W nowym dokumencie Microsoft Office Word należy zamieścić metryczkę według wzoru: Imię i nazwisko ucznia    Imię i nazwisko nauczyciela    Nazwa placówki z danymi teleadresowym,  e-mail szkoły.
                     
Zapisaną pracę ucznia i metryczkę, proszę przesłać na adres kier_20@interia.pl z dopiskiem: V Regionalny Konkurs Informatyczny, do 25.02.2015. 

Powołana komisja kierując się kryteriami: samodzielności, pomysłowości, ogólnego wrażenia artystycznego, wyłoni 25 uczniów do właściwego etapu III.  Wyniki etapu II,  zostaną zamieszczone na Internetowej stronie szkoły www.sp20.dabrowa.pl, w zakładce: NAUCZYCIEL / AKCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA / REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY dnia 06.03.2015.

Nauczyciele, których uczniowie zakwalifikowali się do III etapu, mają obowiązek telefonicznego poinformowania organizatora o dalszym udziale ucznia w konkursie, do dnia 13.03.2015.  

Etap III    Odbędzie się w siedzibie organizatora, 25.03.2015., o godz. 1000.
Na tym poziomie, sprawdzenie wiadomości oraz umiejętności uczniów odbędzie się w wyniku testu i zadań praktycznych,                     w oparciu o załączoną literaturę i zakres materiału.
Komisja konkursowa etapu III: Pracownicy WOM RODN Katowice (pracownia Informatyki), Doradca metodyczny matematyki, Informatyki i techniki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE, WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM ŻYCZYMY  POWODZENIA!
                                                               
ORGANIZATORZY: Jolanta Tarnowska: doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zaj. komputerowe, nauczyciele zajęć komputerowych :Małgorzata Polak, Marcin Ordon
  
Literatura:
Zakres materiału:
   Konkurs: WYPĘDZENIA, WYWÓZKI, MARTYROLOGIA I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW Podtytuł: Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój?NCE „Kubajak” oraz RODN „WOM” w Katowicach organizują kolejną edycję konkursu WYPĘDZENIA, WYWÓZKI, MARTYROLOGIA I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW
Podtytuł: Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój?

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Regulamin oraz literatura konkursu umieszczone są w załącznikach.

Regulamin>>
Wykaz literatury>>
Materiały>>


Konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji lub akcji związanych z obchodami Roku Czytelnika


Doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w Katowicach, mgr Iwona Müller przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Katowicach oraz Katowickim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich zaprasza nauczycieli do konkursu na najlepszy scenariusz lekcji lub akcji związanych z obchodami Roku Czytelnika.

Adresatami konkursu są nauczyciele bibliotekarze z terenu województwa śląskiego.

Cele konkursu:
Scenariusze należy nadsyłać do dnia 28 lutego 2015 roku w formie elektronicznej pod adresem: metodykdsbibliotek@gmail.com

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RODN „WOM” do dnia 25 kwietnia 2015 r.

Decyzja komisji jest ostateczna.

Regulamin konkursu >>

Wszelkie pytania proszę przesyłać do pani Iwony Müller pod adresem e-mail: metodykdsbibliotek@gmail.com lub telefonicznie  605163730

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Iwona Műller – doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych
Aldona Ferdyn - konsultant RODN „WOM” w Katowicach
 

XVI Regionalny Festiwal Małych Form Teatralnych, Kabaretowych i Chórów klasowych.

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu serdecznie zaprasza szkolne grupy teatralne na : XVI Regionalny Festiwal Małych Form Teatralnych, Kabaretowych i Chórów klasowych.
Konfrontacje festiwalowe odbędą się w dniach od 24 do 27 marca 2015 r.
Zgłoszenia przyjmują organizatorzy festiwalu do 3.03.2015 r.


Ludmiła Prusko - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Tarkowska - wicedyrektor szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
Zabrze
ul. Gdańska 10,  tel. 32 271 61 80

V Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

Pod Honorowym Patronatem Pani Aleksandry Skowronek - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Uwaga! Zmiana terminu przyjmowania scenariuszy. Nowy termin: 10 kwietnia 2015 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RODN „WOM” do 20 kwietnia 2015 r. Zapraszamy twórczych nauczycieli języka polskiego, chcących się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Regulamin konkursu>>

Organizatorzy
Iwona Kruszewska-Stoły
Alina Zarzycka

Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultanci RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji.

Cele konkursu:
1)    promowanie twórczych nauczycieli,
2)    zachęcenie nauczycieli do przygotowywania upowszechniania własnych scenariuszy lekcji,
3)    wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania,
4)    uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach,
5)    wykorzystywanie nowoczesnych programów edukacyjnych,
6)    popularyzacja ICT.


Udział w konkursie: W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel języka polskiego z województwa śląskiego. Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej do dnia 16 marca 2015 r. karty zgłoszenia oraz scenariusza lekcji pod adresem: konkurs1@onet.eu
W temacie korespondencji i załączniku należy podać nazwę szkoły i miejscowość (załącznik wyłącznie w formacie „Dokument programu Word”). Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa, nauczyciel wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację opracowanego scenariusza lekcji wraz z załączonymi do niego materiałami. Uczestnik konkursu wypełnia formularz konkursowy zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły, wydawnictwo i tytuł podręcznika, z którego korzysta.

Schemat scenariusza:
•    temat lekcji,
•    cel ogólny,
•    cele szczegółowe,
•    metody i formy pracy,
•    materiały i środki dydaktyczne,
•    przebieg lekcji,
•    komentarz nauczyciela,
•    bibliografia.

Do scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez nauczyciela (np. karty pracy, plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji). Uczestnik przesyła jeden scenariusz lekcji. Należy zamieścić informację, dla której klasy jest on przeznaczony. Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Komisja konkursowa

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2015 r. na podstawie następujących kryteriów:
•    dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości uczniów,
•    logiczna, przejrzysta struktura scenariusza,
•    innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych,
•    oryginalność scenariusza,
•    atrakcyjność sformułowania tematu.
Uwaga: Scenariusze naruszające prawo autorskie nie będą brane pod uwagę!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RODN „WOM” do dnia 25 kwietnia 2015 r.
Decyzja komisji jest ostateczna.
Wszelkie pytania proszę przesyłać pod adresem: doradcajezykapolskiego@onet.eu

Wyróżnione scenariusze lekcji zostaną opublikowane w „Forum Nauczycieli”, a ponadto wraz z innymi, zakwalifikowanymi przez komisję konkursową, ukażą się w wersji elektronicznej na stronie RODN „WOM” w Katowicach.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Alina Zarzycka − koordynator zespołu doradców języka polskiego
Iwona Kruszewska-Stoły – konsultant RODN „WOM” w Katowicach
 

Wyniki konkursu historycznego „Henryk Sławik – przywrócić od zapomnienia”


Gimnazja>>
Szkoły ponadgimnazjalne>>

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest współorganizatorem II edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych (The International Statistical Literacy Project (ISLP).

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Polega na przeprowadzeniu badań, statystycznym opracowaniu wyników i zaprezentowaniu ich w postaci plakatu.

Dla najlepszych zespołów uczniowskich oraz ich opiekunów przewidziano atrakcyjne nagrody a dla laureatów - indeks na Politechnikę Białostocką oraz Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania.

Laureaci polskiej edycji konkursu biorą udział we współzawodnictwie międzynarodowym. Prace wszystkich tegorocznych laureatów zaprezentowane zostaną na 60 Światowym Kongresie Statystyki, który odbędzie się w Rio de Janeiro w okresie 26-31 lipca 2015

Do Państwa zwracamy się z prośba o popularyzację Konkursu przez zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronie internetowej.

W załączeniu przesyłamy regulamin Konkursu oraz ulotkę informacyjną.

Informacji o Konkursie udzieli Zdzisław Babicz – wicedyrektor CEN Białystok, babicz@cen.bialystok.pl, są one dostępne na stronach Konkursu:

http://www.islp.edu.pl

https://www.facebook.com/feinMKS

IV Wojewódzki Konkurs Historyczny: "POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945. »Akcja Burza i Powstanie WarszawskieUwaga nauczyciele historii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach, zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Historycznym: "POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945. »Akcja Burza i Powstanie Warszawskie« (prezentacja multimedialna).

Patronat nad konkursem objęli:
 1. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej - Jacek Falfus.
 2. Marszałek Województwa Śląskiego - Mirosław Sekuła
 3. Wojewoda Śląski - Piotr Litwa
 4. Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber.
Regulamin konkursu>>

www.wombb.edu.pl>>
 

Rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015Trwa nabór zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000, 6 000 i 3 000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski na prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych w USA, Holandii, Belgii i Rumunii.

Jeśli obserwujesz to, co się wokół Ciebie dzieje, jesteś ciekawy świata, często pytasz „jak?” „dlaczego?” i „po co?”, zastanawiasz się jak działa sztuczna inteligencja, szukasz rozwiązań związanych z zanieczyszczeniem środowiska, badasz otaczającą Cię przyrodę albo masz pomysł na niezwykły projekt społeczny, to znaczy, że Konkurs Naukowy E(x)plory jest właśnie dla Ciebie!

Do 24 października 2014 r. swoje pomysły ze wszystkich dziedzin naukowych mogą zgłaszać pasjonaci nauki w wieku od 14 do 20 lat, pojedynczo lub w dwu- i trzyosobowych zespołach wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.explory.pl.

150 wybranych przez ekspertów projektów weźmie udział w regionalnym etapie konkursu podczas Festiwali Naukowych E(x)plory w 5 miastach. Młodzi badacze zaprezentują swoje pomysły przed naukowcami oraz przedstawicielami innowacyjnych firm. Będzie to także okazja do udziału w ciekawych warsztatach i niezwykłych pokazach naukowych oraz poznania rówieśników, którzy, tak jak oni, pasjonują się nauką.

Około 30 najlepszych projektów wybranych przez jury zobaczymy na finale konkursu w marcu 2015. Laureaci zdobędą stypendia naukowe oraz wyróżnienia w postaci udziału w najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży: Intel ISEF w USA, INESPO w Holandii, Expo-Sciences International w Belgii oraz Infomatrix w Rumunii. Główne nagrody E(x)plory to:


Informacja o konkursie>>

Ulotka>>

Ewa Dmochowska, Koordynator Konkursu Naukowego E(x)plory
e.dmochowska@fzt.org.pl  W: www.fzt.org.pl, www.explory.pl
+48 728 804 557, F: +48 22 205 08 85
Fundacja Zaawansowanych Technologii, ul. Antoniego Fontany 12/1, 01-885 Warszawa
 

KONKURS „PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA”
Głównym celem Konkursu "Przedsiębiorcza Szkoła" jest zainspirowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości oraz do zwiększenia udziału młodzieży w decydowaniu o tym, w jaki sposób zdobywają wiedzę z tego zakresu. "Przedsiębiorcza szkoła" ma kształtować umiejętności uczniów, zachęcić nauczycieli do innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania, a także ma pomóc w podnoszeniu jakości edukacji w Polsce.

Jak się zgłosić? Wystarczy do 20 października wypełnić formularz zgłoszeniowy i opisać plan projektu swojego autorstwa. Zwycięski projekt zostanie dofinansowany kwotą 5000zł.

Regulamin konkursu>>

Karta opisu pomysłu na projekt>>

Koordynatorka projektu:
Agnieszka Nowakowska
Fundacja ŚTP
agnieszka@tydzienprzedsiebiorczosci.pl
tel. 501 431 241

Informacje o konkursie dostępne są również tutaj:

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/aktualnosci-fundacji/item/57-rusza-konkurs-przedsiebiorcza-szkola-do-wygrania-5000zl.html

 
 

KONKURS „Młodzi odpowiedzialni” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychKonkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  proponujemy Państwu oryginalny i interesujący sposób realizacji podstawy programowej, integrujący treści z różnych przedmiotów.

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz ze swoimi nauczycielami – opiekunami do wzięcia udziału w konkursie związanym z ważną obecnie tematyką społecznej odpowiedzialności w biznesie (CSR).

I Organizatorzy konkursu: Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach , Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis”

w Katowicach zwani dalej Organizatorem, we współpracy z RODN ‘WOM” w Bielsku – Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku,

II Cel konkursu:Celem konkursu jest upowszechnienie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wśród nauczycieli idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Przesłaniem konkursu jest również zwrócenie uwagi uczniów na elementy CSR-u w ich otoczeniu oraz na rolę młodych ludzi w budowaniu idei społecznej odpowiedzialności organizacji. Ponadto celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwijanie wrażliwości na otoczenie, promowanie odpowiedzialnego spojrzenia na własne otoczenie.

Szerzej z tematyką społecznej odpowiedzialności w biznesie można zapoznać się, korzystając ze stron internetowych m.in.  http://www.sob.edu.pl/ oraz http://csr.slaskie.pl/.

III Adresaci i tematyka konkursu

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich typów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zgłoszeni przez nauczycieli – opiekunów na formularzu zgłoszeniowym. (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2).
 2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie (1 uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace). Każdą szkołę mogą reprezentować wszyscy chętni uczniowie.
 3. Przedmiotem konkursu jest  zaprojektowanie logo społecznej odpowiedzialności biznesu – zgodnie z zamieszczonymi poniżej wymogami technicznymi,
 4. Efektem konkursu będzie uzyskanie oryginalnego projektu LOGO CSR, składającego się z symbolu graficznego i tekstowego przedstawienia nazwy. Stanie się on oficjalną identyfikacją graficzną CSR w Województwie Śląskim.
Regulamin  konkursu>>

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

Sabina Furgoł 322095312 w. 138, sfurgol@metis.pl;
Beata Cielecka 322095312 w. 116, bcielecka@metis.pl. 

Konkurs historyczny „Henryk Sławik – przywrócić od zapomnienia”
Jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody roku Henryka Sławika jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie, zaangażowane zostały Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Za założenie  i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Patronat nad Rokiem Henryka Sławika objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.

Regulamin konkursu, literatura konkursu oraz możliwość zgłoszenia szkoły i uczniów do konkursu udostępniona jest na stronie https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/henryk-slawik-przywrocic-od-zapomnienia/>>

Informacje>>
Literatura>>
Regulamin konkursu>>


Z poważaniem

Dyrektor Regionalnego Ośrodka                    Współorganizator
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”                   dr Paweł Matyszkiewicz
w Katowicach                                                 pm@womkat.edu.pl
Anna Zakrzewska – Zamora                           tel. 322583801
VIII edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”


Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiły VIII edycję Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Kandydatury  nauczycieli można zgłaszać do 31 lipca 2014 roku.

Nagroda przyznawana jest co roku nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu  tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i  odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz w społeczności lokalnej.

Co roku kapituła wyłania laureata konkursu, który otrzymuje nagrodę wysokości 15 000 zł.  W skład kapituły nagrody wchodzą m.in. Krzysztof Czyżewski – przewodniczący kapituły,  twórca Fundacji ”Pogranicze”; Elżbieta Ficowska – pedagog, działaczka społeczna, jedna  z 2,5 tys. osób uratowanych przez Irenę Sendlerową i była przewodnicząca Stowarzyszenia  Dzieci Holocaustu w Polsce; Alicja Pacewicz – dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej  do spraw programów i wydawnictw; Mirosław Sawicki – były dyrektor Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej, minister edukacji narodowej w rządzie Marka Belki, od 2008 roku członek Rady Edukacji Narodowej.

Jak ubiegać się o nagrodę?

Kandydat do nagrody powinien być czynnym zawodowo nauczycielem szkoły podstawowej,  gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w Polsce (nie ma znaczenia, czy szkoła jest państwowa,  prywatna czy społeczna). Powinien uczyć w duchu tolerancji, odgrywać aktywną rolę w  szkole lub szerszym środowisku oraz wyrażać to poprzez konkretne projekty i działania. Zgłoszenia do nagrody mogą nadsyłać osoby fizyczne, organizacje i instytucje oraz sami  kandydaci. Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie  www.nagrodasendlerowej.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń do nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata” upływa 31 lipca 2014 r.
Wręczenie nagrody zaplanowane jest na koniec września 2014 roku.
Regionalna Liga Historyczna


Zgodnie z naszym zamierzeniem Regionalna Liga Historyczna ma na celu promocję wiedzy historycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Udział w IX edycji konkursu mają zagwarantowany dotychczasowi uczestnicy. Natomiast pozostali chętni do wzięcia udziału, mają szanse na zakwalifikowanie się w dodatkowym barażu, który odbędzie się w terminie przekazanym przez koordynatora rozgrywek (w drugiej połowie maja 2015r.).

O udziale w barażu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych do koordynatora rozgrywek (w terminie od 01.09. – 10.09.2014r.). Pierwsza zgłoszona szkoła będzie gospodarzem barażu!!! W sumie w barażu mogą wystartować maksymalnie 4 szkoły.

Aktualne wiadomości można śledzić na blogu informacyjnym rozgrywek: www.rlh.blog.interia.pl

Uczestnicy RLH 2014-2015>>
Karta zgłoszenia do barażu - RLH>>
Regulamin>>
Tematyka>>
Wyniki>>


Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora rozgrywek:
Sławomir Wicik     e-mail: adam256@poczta.fm

 
 

VIII  edycja  Regionalnej Ligi Historycznej pod patronatem RODN „WOM” w Katowicach

 
Zgodnie z naszym zamierzeniem Regionalna Liga Historyczna ma na celu promocję wiedzy historycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Udział w konkursie mają zagwarantowany dotychczasowi uczestnicy. Natomiast pozostali chętni do wzięcia udziału, mają szanse na zakwalifikowanie się w dodatkowym barażu, który odbędzie się w terminie przekazanym przez koordynatora rozgrywek.

O udziale w barażu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych do koordynatora rozgrywek. Pierwsza zgłoszona szkoła będzie gospodarzem barażu!!! W sumie w barażu mogą wystartować maksymalnie 4 szkoły.

więcej>>

Wyniki aktualnie trwającej edycji można śledzić na blogu rozgrywek:
www.rlh.blog.interia.pl
 
Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora rozgrywek:
Sławomir Wicik     e-mail: adam256@poczta.fm


Konkurs IDEA 2014 - realizowany przez Fundację Młodzieżowej PrzedsiębiorczościIDEA 2014 to konkurs na najlepsze przedsięwzięcie uczniowskie. Adresowany jest on do uczestników programu Przedsiębiorczość - młodzieży gimnazjalnej i jej nauczycieli. Celem konkursu jest wyłonienie najaktywniejszych szkół gimnazjalnych, które łączą zdobywanie wiedzy z podejmowanym przez uczniów działaniem, kształtującym i rozwijającym umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu, ale także wymiana doświadczeń i współpraca z elementami rywalizacji.

Konkurs składa się z trzech części. W I etapie zmagań konkursowych wezmą udział wszystkie zrealizowane i zarejestrowane na stronie programu projekty. Do II etapu przejdą te, które otrzymają największą ilość głosów wśród internautów. W finale spotka się 12 drużyn i zaprezentuje swoje przedsięwzięcia. Oczywiście oprócz rywalizacji na finalistów czekają ciekawe zajęcia oraz nagrody. Zapraszam do zapoznania się z regulaminem.

Szczegóły i regulamin na:  http://www.przedsiebiorczosc.junior.org.pl/pl/Konkurs-IDEA-2014

Info udostępnia: ACzwIV Wojewódzki Konkurs na Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!


wyniki>>

7 kwietnia 2014 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach wyłoniono laureatów IV Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Sce-nariusz Lekcji Języka Polskiego, zorganizowanego przez RODN „WOM” i zespół doradców języka polskiego.

Komisja konkursowa wyróżniła scenariusze w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce
•    Autorka scenariusza: Sabina Łanucha
Szkoła Podstawowa nr 9 im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej
Lekcja języka polskiego w kl. 6.
Temat: Poznajemy Bilba Bagginsa, tytułowego bohatera powieści J. R. R. Tolkiena

Wyróżnienia
•    Autorka scenariusza: Marzanna Pietruszka-Łój
Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Budryka w Gliwicach
Lekcja języka polskiego w klasie 4.
Temat: Czy lubimy się bać, czy wolimy się śmiać? Odpowiadamy na pytanie, który dom z wiersza Jerzego Ficowskiego bardziej nam się podoba

•    Autorka scenariusza: Marta Ryguła
Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie k. Pszczyny
Lekcja języka polskiego w klasie 5.
Temat: Przyjaciel poszukiwany! O roli przyjaźni w naszym życiu

GIMNAZJUM
I miejsce (ex equo)
•    Autorka scenariusza: Martyna Lipińska
Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju
Lekcja języka polskiego w kl. II.
Temat: Magia miejsc – podążając tropem Bilba

•    Autorka scenariusza: Joanna Paleta
Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  w Gliwicach
Lekcja języka polskiego w kl. III.
Temat: Sięgamy po laur olimpijski – pięciobój antyczny

Wyróżnienie
•    Autorka scenariusza: Aneta Bednarek
Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie
Lekcja języka polskiego w kl. I.
Temat: Zapraszamy na Wigilię… Ebenezera Scrooge’a

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce
•    Autorka scenariusza: Dorota Tobiasz
Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach
Lekcja języka polskiego w kl. III liceum ogólnokształcącego.
Temat: O czym jest ta lekcja? – Kończy się o 10.45

II miejsce
•    Autorka scenariusza: Katarzyna Stawowska
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach
Lekcja języka polskiego w kl. I liceum ogólnokształcącego lub II klasie technikum.
 Temat: Gdyby spotkali się dzisiaj…, czyli Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego scenariusz randki Laury i Filona. Zabawa  konwencją literacką dwudziestowiecznego poety

Wyróżnienia
•    Autorka scenariusza: Ewa Siwczyk
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie
Lekcja języka polskiego w kl. III liceum ogólnokształcącego lub IV klasie technikum.
Temat: Czy literatura jest nieżyciowa? O twórczości Mirona Białoszewskiego

•    Autorka scenariusza: Renata Tetla
Zespół Szkół nr 3, III Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Żorach
Lekcja języka polskiego w kl. II i III liceum ogólnokształcącego.
Temat: „Żeby tylko nie anioł” i inne wiersze, czyli „siódme niebo” Zbigniewa Herberta

Wyróżnione prace zostaną opublikowane przez RODN „WOM” w Katowicach. Dodatkowo scenariusze, które zdobyły pierwsze miejsca, zostaną zamieszczone w kolejnych numerach kwartalnika „Forum Nauczycieli”.

W imieniu komisji konkursowej:

Iwona Kruszewska-Stoły − konsultant RODN „WOM” w Katowicach
Alina Zarzycka − koordynator zespołu doradców języka polskiego
 

ZAGŁĘBIOWSKIE KONKURSY: GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (XIII edycja) na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ i FILM (V edycja) pod patronatem Dyrektora RODN WOM Katowice

„Sport ma w sobie siłę, w której mieszczą się trzy wartości – prawość, wolność i patriotyzm”

Organizatorzy: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej: doradca metodyczny matematyki, informatyki i techniki oraz nauczyciele informatyki i historii

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych z terenu: Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Sławkowa, Sosnowca, powiatu będzińskiego, Jaworzna, Łazów, Mysłowic, Siewierza, Zawiercia, Olkusza.

Partnerzy: Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, portal „SPORTOWA DĄBROWA”, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach.

Cele konkursu:
- wskazanie postaw niosących szczególne wartości, - propagowanie idei zdrowej rywalizacji sportowców świata, - nakreślenie postaw bohaterskich w walce o wolność i niepodległość, - ukazanie sylwetek i postaw sportowców odznaczonych Orderem Virtuti Militari, - ukazanie sportowej walki z przeciwnościami losu, - zachęcenie młodzieży do twórczego myślenia przez niekonwencjonalne formy pracy, rozwój warsztatu graficznego, - poszukiwanie środków wyrazu oddających tematykę konkursu.

więcej>>


IV edycja konkursu historycznego "Wypędzenia i wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków" oraz konferencja pt. „Zryw niepodległościowy, lata 1914–1956

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu historycznego "Wypędzenia i wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków" oraz poprzedzającej go konferencji pt. „Zryw niepodległościowy, lata 1914–1956 (Roman Dmowski, prymas August Hlond). Wywózki Górnoślązaków, Kaszubów i AK-owców w 1945 r. do ZSRS. Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński (jest to równocześnie podtytuł konkursu na obecny rok szkolny).

Konferencja odbędzie się w dniu 17 lutego 2014 r. (poniedziałek), początek o godz. 14.00 w RODN "WOM" Katowice, ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7. Na konferencję zapraszamy również uczniów. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie ich orientacyjnej liczby (jednak uczniowie niezgłoszeni też będą mogli wziąć udział w konferencji).

Zapraszamy też do udziału w konkursie, którego pierwszy etap szkolny odbędzie się 4 marca 2014 r. (wtorek). Całość materiałów do I etapu została zamieszczona na stronie internetowej NCE "Kubajak" (http://www.nce.kubajak.pl/?do-pobrania-materialy-do-i-etapu-konkursu,36). Niemniej jednak w celu ułatwienia zrozumienia treści załączamy również nieobowiązkowe kalendarium (Nie będzie ono wymagane, a jedynie ma służyć pomocą w zrozumieniu innych treści!).
 
W załączeniu:
1) program konferencji,
2) formularz zgłoszeniowy na konferencję,
3) formularz zgłoszeniowy do konkursu,
4) kalendarium.

Zgłoszenia na konferencję oraz konkurs prosimy przesyłać na odpowiadających im formularzach.
 
z poważaniem,
Anna Kubajak
 
NCE "Kubajak"
pl. F. Kulczyckiego 2
32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 62 65
e-mail:nce@kubajak.pl
www.nce.kubajak.pl


XV Regionalny Festiwal Małych Form Teatralnych, Kabaretowych i Chórów Klasowych

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, 41 –800 Zabrze, ul. Gdańska 10, zaprasza szkoły z regionu województwa śląskiego i opolskiego do udziału w XV Regionalnego Festiwalu Małych form teatralnych, Kabaretowych i chórów klasowych

Regulamin  Festiwalu 2014
1.    Festiwal ma zasięg na region śląski i opolski.
2.    Przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych, integracyjnych oraz świetlic szkolnych,  domów dziecka, świetlic  socjoterapeutycznych oraz klubów.
3.    Repertuar dowolny, zawierający treści akceptowane społecznie, zgodne z ideałami wychowawczymi, może mieć charakter przedstawienia teatralnego, kabaretu, widowiska muzycznego, chóralnego lub baletowego.
4.    Patronat nad Festiwalem sprawuje doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej pani Ludmiła Prusko. 
5    Grupy teatralne lub śpiewacze występujące na Festiwalu mogą liczyć do 15 osób i reklamują się na Festiwalu własnoręcznie wykonanym plakatem.
6    Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć: 10 minut dla chórów i 20 minut dla grupy teatralnej lub kabaretowej.
7    Na Festiwalu każda szkoła może wystąpić w 4 kategoriach: przedstawienie teatralne na dowolny temat, przedstawienie teatralne w gwarze śląskiej, kabaret oraz chór klasowy.
8    W skład komisji wybranej przez organizatorów Festiwalu wchodzą nauczyciele, aktorzy, animatorzy instruktorzy teatralni, muzycy oraz działacze stowarzyszeń na rzecz pielęgnowania gwary i historii regionu śląskiego.
9     Oceniając spektakle teatralne jury weźmie pod uwagę:             
-    reżyserię utworu (0-5 pkt)
-    oprawę muzyczną (0-5 pkt)
-    scenografię (0-5 pkt)
-    eksponowanie elementów wychowawczych
       w sztuce (0-5 pkt)
-  umiejętności sceniczne aktorów  (0-5pkt).
9    Za niedotrzymanie przez wykonawców warunków ujętych w punkcie 2, 5 i 6 regulaminu komisja przyznaje po jednym ujemnym punkcie.
10    Grupa kabaretowa otrzyma 25 pkt za ogólne wrażenie artystyczne oraz za nawiązanie relacji z widownią.
11    Chór klasowy otrzyma 25 pkt za wrażenie artystyczne i czystość śpiewu grupowego.
12    Każdy zespół lub grupa teatralna otrzyma w dniu występu podziękowanie za udział w Festiwalu.
13    Komisja Festiwalowa ustala I, II i III miejsce w każdej z czterech kategorii i przyznaje wyróżnienia zbiorowe  oraz indywidualne. Komisja dysponuje także możliwością przyznania wyróżnień indywidualnych za stworzenie wyjątkowej i oryginalnej kreacji aktorskiej.
14    Decyzja komisji podjęta w warunkach niejawnych nie podlega negocjacji.
15    Protokół z prac Komisji podaje się do publicznej wiadomości na stronie Internetowej organizatora.
16    Konfrontacje Festiwalowe trwają od 25 do 28 marca 2014 r. Podsumowanie zmagań młodych artystów odbywać się będzie w każdym dniu festiwalowym. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie terminu i sposobu dokonywania podsumowania festiwalu.
17    Podczas Festiwalu organizowane będą dla nauczycieli i uczniów warsztaty z zakresu teatralizacji, rysunku, pracy nad partyturą sceniczną i chóralną.
18    Organizator Festiwalu zabezpiecza: małą scenę, szatnię (pomieszczenie na przygotowanie się do występów i spożycie przyniesionego przez siebie śniadania) oraz obsługę techniczną do zamontowania własnych dekoracji na scenie.
19    Zgłoszenia uczestników należy dokonać na „Karcie zgłoszenia” do  dnia 14 marca  2014 r.
20    Uwagi techniczno – organizacyjne: Przyjazd na Festiwal odbywa się na koszt własny, organizatorem Festiwalu jest :   Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, 41 –800 Zabrze ,
ul. Gdańska 10,  Telefon/ fax: 32/ 271- 61- 80,  sekretariat@sp14zabrze.debacom.pl . Osoby odpowiedzialne za organizację Festiwalu: Ewa Tarkowska, Magdalena Chmielniak
-    Karta zgłoszenia powinna być wypisana czytelnie – pismem drukowanym lub komputerowo ( w załączeniu)


XI edycja konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” oraz VII edycja konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w bieżącym roku szkolnym Fundacja „Shalom” organizuje kolejną, jedenastą edycję konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” oraz siódmą edycję konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi.” Konkurs od początku swego istnienia organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Współpracujemy także z Ministerstwem Edukacji Izraela, które gościło laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu wraz z nauczycielem podczas tygodniowego pobytu w Izraelu.

Dla laureatów oraz przygotowujących ich nauczycieli przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dla laureatów – maturzystów staramy się o wolny wstęp na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Nasi laureaci już teraz mają zapewniony wstęp na Wydziały Filologii Polskiej oraz Historyczny UW, a także na Wydział Judaistyki w Instytucie Judaistyki UJ.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, których prace zostaną zakwalifikowane do finału uzyskują tytuł finalisty konkursu ogólnopolskiego oraz otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie i do zachęcenia młodzieży do zapoznania się z wieloetniczną historią zamieszkiwanego regionu.

Fundacja nadal przekazuje bezpłatnie do szkół i bibliotek publikację „Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie” pod red Feliksa Tycha. Zainteresowanych otrzymaniem tej publikacji prosimy o kontakt.

W załączeniu przesyłamy regulaminy konkursów oraz informujemy, iż wszelkich informacji dotyczących organizacji i tematyki konkursu udzielamy w biurze Fundacji „Shalom”, Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa, tel. (22) 620 30 36, 620 30 37, fax (22) 620 05 59; e-mail: shalom@shalom.org.pl

Konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi.>>
Regulamin konkursu>>
Konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich"
Regulamin konkursu>>

Z wyrazami szacunku,
Hanna Pałuba
Dyrektor Programowy Konkursu

Konkurs na najlepszy scenariusz lekcji - akcja promująca czytelnictwo związane z twórczością lub postacią Juliana Tuwima.

Wyniki Konkursu

Wyróżnienie w kategorii akcja: Julian Tuwim- wiecznie żywy
Autorki scenariusza: Danuta Jeziorowska i Jolanta Czeczota
bibliotekarki z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Wyróżniony scenariusz zostanie opublikowany w kwartalniku Forum Nauczycieli. 

Doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w Katowicach, mgr Iwona Müller przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ”WOM”                     w Katowicach oraz Katowickim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich zaprasza nauczycieli do konkursu na najlepszy scenariusz lekcji, akcji promującej czytelnictwo związane z twórczością lub postacią Juliana Tuwima.

Adresatami konkursu są nauczyciele bibliotekarze z terenu województwa śląskiego.

Cele konkursu:
Scenariusze należy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2013 roku pod  adresem: metodykdsbibliotek@gmail.com

Zaproszenie>>
Regulamin>>Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 15 lutego 2014 r. na stronie internetowej www.womkat.edu.pl

Osoba do kontaktu:
Iwona Müller, tel. 605163730,
e-mail: metodykdsbibliotek@gmail.com 

IV Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego pod Patronatem Wicemarszałka Województwa Ślaskiego Mariusza Kleszczewskiego.


Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultanci RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji.

Cele konkursu:
 1. promowanie twórczych nauczycieli,
 2. zachęcenie nauczycieli do przygotowywania upowszechniania własnych scenariuszy lekcji,
 3. wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania,
 4. uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach,
 5. wykorzystywanie nowoczesnych programów edukacyjnych,
 6. popularyzacja ICT.
Udział w konkursie:

W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel języka polskiego z województwa śląskiego. Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej do dnia 29 marca 2014 r. karty zgłoszenia oraz scenariusza lekcji pod adresem: konkurs1@onet.eu

W temacie korespondencji i załączniku należy podać nazwę szkoły i miejscowość (załącznik wyłącznie w formacie „Dokument programu Word”).

Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa, nauczyciel wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację opracowanego scenariusza lekcji wraz z załączonymi do niego materiałami. Uczestnik konkursu wypełnia formularz konkursowy zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły, wydawnictwo i tytuł podręcznika, z którego korzysta. Formularz w załączniku.

Schemat scenariusza:
Do scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez nauczyciela (np. karty pracy, plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji).

Uczestnik przesyła jeden scenariusz lekcji. Należy zamieścić informację, dla której klasy jest on przeznaczony.

Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Komisja konkursowa

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2014 r. na podstawie następujących kryteriów:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RODN „WOM” w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 r.

Decyzja komisji jest ostateczna.

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres: doradcajezykapolskiego@onet.eu

Wyróżnione scenariusze lekcji zostaną opublikowane w Forum Nauczycieli, a ponadto wraz z innymi, zakwalifikowanymi przez komisję konkursową, ukażą się w osobnej publikacji.

Karta zgłoszeniowa i scenariusz konkursu>>

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!
Alina Zarzycka − koordynator zespołu doradców języka polskiego
Iwona Kruszewska-Stoły – konsultant RODN „WOM” w Katowicach

Wyniki II-go etapu konkursu „August Hlond – salezjanin, biskup katowicki, prymas”

zobacz>>

Wyniki I-go etapu konkursu „August Hlond – salezjanin, biskup katowicki, prymas”Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, iż Wasz uczeń (patrz załącznik Excel) został zakwalifikowany do wojewódzkiego etapu konkursu „August Hlond – salezjanin, biskup katowicki, prymas” pod patronatem Prymasa Polski, marszałka województwa śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz dyrektora IPN  w Warszawie. W I etapie konkursu wzięło udział 313 uczniów. Ci najlepsi osiągnęli średnią punktów 45 na 77 możliwych.

Proszę o sprawdzenie danych finalisty, nauczyciela przygotowującego oraz nazwy placówki.

Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w dniu 25.11.2013 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25. Uczeń wraz z opiekunem winien stawić się w tym miejscu najpóźniej o godzinie 9.30.

Proszę również, aby uczeń miał przy sobie ważną legitymację szkolną oraz wypełnioną Kartę Uczestnika (patrz załącznik Word).

Konkurs rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 60 minut. Po konkursie i poczęstunku wszyscy uczniowie oraz ich opiekunowie ponownie spotykają się na Sali Sejmu Śląskiego.
Proszę o potwierdzenie wiadomości

Pozdrawiam
dr Paweł Matyszkiewicz
konsultant RODN "WOM"
w Katowicach
pm@womkat.edu.plRusza kolejna edycja konkursu "Historia i kultura Żydów polskich" oraz "Na wspólnej ziemi"


Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w bieżącym roku szkolnym Fundacja „Shalom” organizuje kolejną, jedenastą edycję konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” oraz siódmą edycję konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi.” Konkurs od początku swego istnienia organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Współpracujemy także z Ministerstwem Edukacji Izraela, które gościło laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu wraz z nauczycielem podczas tygodniowego pobytu w Izraelu.

Dla laureatów oraz przygotowujących ich nauczycieli przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dla laureatów – maturzystów staramy się o wolny wstęp na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Nasi laureaci już teraz mają zapewniony wstęp na Wydziały Filologii Polskiej oraz Historyczny UW, a także na Wydział Judaistyki w Instytucie Judaistyki UJ.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, których prace zostaną zakwalifikowane do finału uzyskują tytuł finalisty konkursu ogólnopolskiego oraz otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie i do zachęcenia młodzieży do zapoznania się z wieloetniczną historią zamieszkiwanego regionu.

Fundacja nadal przekazuje bezpłatnie do szkół i bibliotek publikację „Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie” pod red Feliksa Tycha. Zainteresowanych otrzymaniem tej publikacji prosimy o kontakt.

W załączeniu regulaminy konkursów.

Regulamin dla szkół podstawowych i gimnazjów>>
Regulamin dla szkół średnich>>

Wszelkie informacje dotyczące organizacji i tematyki konkursu udzielamy w biurze Fundacji „Shalom”, Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa, tel. (22) 620 30 36, 620 30 37, fax (22) 620 05 59; e-mail: shalom@shalom.org.pl

Z wyrazami szacunku,

Hanna Pałuba
Dyrektor Programowy Konkursu
Fundacja Shalom


Konkurs: Istnieję w sieci

„Istnieję w sieci – IV edycja”. Wyniki konkursu na najciekawszą stronę biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.


14 kwietnia 2014 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą stronę internetową biblioteki szkolnej  „Istnieję w sieci – IV edycja” w roku szkolnym 2013/2014.

Celem  konkursu  było promowanie szkolnej biblioteki w Internecie, prezentacja działań biblioteki szkolnej, a szczególnie tych, które wpisywały się w Rok Bezpiecznej Szkoły,  pokazanie współpracy nauczyciela z uczniami, a przede wszystkim, popularyzacja stron WWW jako sposobu komunikowania się biblioteki szkolnej z czytelnikami.

Na konkurs wpłynęło 12 zgłoszeń ze wszystkich typów szkół. Komisja konkursowa  przyznała  równorzędne wyróżnienia w 4 kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół.

Wyróżnione strony internetowe bibliotek szkolnych:

Szkoła Podstawowa
Biblioteka Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu     
Lidia Pesta, Anna Radwańska
http://bibliotekagspswierczyniec.blogspot.com/

Gimnazjum
Biblioteka Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląskiej
Weronika Mruk-Kujawa, Janina Bienek
Wejście na stronę biblioteki przez stronę szkoły:
 http://www.gim11.com/

Szkoła Ponadgimnazjalna
Biblioteka Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
Zyta Barczyk
http://www.biblioteka.zs2zory.pl/

Zespół Szkół

Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5  w Sosnowcu
Wiesława Iwańska, Szymon Wałowski
http://www.bibliotekazso5.sosnowiec.pl/


Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za  udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w następnym roku szkolnym.

Koordynatorzy konkursu:
Aldona Ferdyn
Beata Rutkowska
Iwona Müller
Izabela Bebek - Siennicka
Beata Milanowska
Justyna Błaszczyk


Konkurs multimedialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Kardynał August Hlond – prymas Polski i wielki patriota”

więcej informacji>>

Agnieszka Bartnik Kuratorium Oświaty w Katowicach
Wydział Rozwoju Edukacji ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice
tel. 32 207 79 53 a.bartnik@poczta.kuratorium.katowice.pl


Wojewódzki Konkurs: „Ekonomia komiksem opowiadana”


Zapraszamy nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości do wzięcia udziału w konkursach.

Szczegóły: http://usw.zpsb.szczecin.pl/konkurs-zaproszenie>>


Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „August Hlond – salezjanin, biskup katowicki, prymas Polski”

Wydarzeniem wpisującym się w obchody 65. rocznicy śmierci kardynała Augusta Hlonda jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „August Hlond – salezjanin, biskup katowicki, prymas Polski” skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Oficjalny honorowy patronat nad organizacją Roku Kardynała Augusta Hlonda objął JE Prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. Współorganizatorami Roku Kardynała Augusta Hlonda są m.in. Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Miasto Mysłowice oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A. Hlonda w Mysłowicach. Patronat medialny nad obchodami Roku Kardynała Augusta Hlonda objęli Gość Niedzielny, Niedziela oraz Radio e’M.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie zaangażowane zostały Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej.

Regulamin konkursu, literatura na I i II etap oraz możliwość zgłoszenia szkoły i uczniów do konkursu udostępniona jest na stronie https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/konkurs-august-hlond-salezjanin-biskup-katowicki-prymas-polski/

Regulamin konkursu>>
Literatura na I i II etap>>

Z poważaniem

Dyrektor Regionalnego Ośrodka                    Współorganizator
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”                   dr Paweł Matyszkiewicz
w Katowicach                                                 pm@womkat.edu.pl
Anna Zakrzewska – Zamora                           tel. 322583801


III WOJEWÓDZKI KONKURS NA SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY!

20 maja 2013 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO pod patronatem Mar-szałka Województwa Śląskiego, zorganizowanego przez RODN „WOM” i zespół doradców języka polskiego.

Cele konkursu:

1)    promowanie twórczych nauczycieli,
2)    zachęcenie nauczycieli do przygotowywania upowszechniania własnych scenariuszy lekcji,
3)    wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania,
4)    uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach,
5)    wykorzystywanie nowoczesnych programów edukacyjnych,
6)    popularyzacja ICT.

Komisja konkursowa wyróżniła scenariusze w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.


SZKOŁA PODSTAWOWA

I MIEJSCE
•    autorka scenariusza: Renata Parchańska
Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach
Lekcja języka polskiego w kl. 4
Temat: Relacje reporterskie z Narnii online

II MIEJSCE
•    autorka scenariusza: Katarzyna Krzempek-Ślezińska
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie
Lekcja języka polskiego w klasie 5
Temat: Wiedzą to uczniowie oraz bosmani, że na lądzie i na morzu trzeba umieć posługiwać się rytmami!

III MIEJSCE
•    autorka scenariusza: Marta Ryguła
Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie (koło Pszczyny)
Lekcja języka polskiego w klasie 5
Temat: Miłe złego początki…, czyli jak rozpętano wojnę trojańską


WYRÓŻNIENIA
•    autor scenariusza: Wojciech Kula
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej
Lekcja języka polskiego w klasie 5
Temat: Patriotyzm, czyli co?

•    autorka scenariusza: Katarzyna Zięcik
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
Lekcja języka polskiego w klasie 4
Temat: W poszukiwaniu czarodziejskiej czapki bogdychanów

•    autorka scenariusza: Anna Kilian
Zespół Szkół Specjalnych przy WCP „Kubalonka” w Istebnej
Lekcja języka polskiego w klasie 4
Temat: Jakie wskazówki dotyczące postępowania w życiu zostały ukazane w legendzie „O Złotogłowcu”?

•    autorka scenariusza: Katarzyna Rogowicz
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
Lekcja języka polskiego w klasie 5
Temat: W kim drzemie ta moc, skąd ta chwała? Kreacja bohatera narodowego w utworze Adama Mickiewicza „Śmierć Pułkownika”
   

GIMNAZJUM

I MIEJSCE
•    autorka scenariusza: Elżbieta Dzielińska
Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
Lekcja języka polskiego w klasie III
Temat: Jesteśmy dziećmi epoki…

II MIEJSCE
•    autorka scenariusza: Edyta Bukowska
Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu
Lekcja języka polskiego w klasie III
Temat: Zapraszamy do …  kuchni mistrzów


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I MIEJSCE
•    autorka scenariusza: Anna Szulc
Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach
Lekcja w klasie IV technikum
Temat: Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę. Motyw przemijania i śmierci w twórczości Wisławy Szymborskiej

II MIEJSCE
•    autorka scenariusza: Ewa Siwczyk
III Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Chorzowie
Lekcja w klasie II LO lub III klasie technikum
Temat: Próba wskazania najważniejszych problemów podjętych w „Lalce” B. Prusa

III MIEJSCE
•    autor scenariusza: Krystian Węgrzynek
VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach oraz IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach
Lekcja w klasie II LO
Temat: Uczuciowe prawdy czy emocjonalne pozy? Czyli co kryją serca romantycznych hra-biów: hrabiego Horeszki i Josepha von Eichendorffa

WYRÓŻNIENIA
•    autorka scenariusza: Anna Kazek-Tomza
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Lekcja w klasie III LO
Temat: Gdy Wisława Szymborska dostała literacką Nagrodę Nobla… Trzydzieści minut w newsroomie

•    autorka scenariusza: Joanna Paleta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IV LO w Gliwicach
Lekcja w klasie I LO
Temat: Człowiek jako aktor, świat jako scena. O sztukach Szekspira, czyli jak znaleźć się w teatrze świata


Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane przez RODN „WOM” w Katowicach. Dodatkowo scenariusze, które zdobyły pierwsze miejsca, zostaną zamieszczone w kolejnych numerach kwartalnika „Forum Nauczycieli”.

Wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy, a wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Życzymy dalszej twórczej pracy i sukcesów zawodowych.
Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji konkursu w roku szkolnym 2013/2014.

Alina Zarzycka (koordynator zespołu doradca, języka polskiego)
Iwona Kruszewska-Stoły (konsultant RODN „WOM” w Katowicach)

Międzynarodowy Konkurs Statystyczny

 International Association for Statisstical Education oraz Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w  Międzynarodowym Konkursie Statystycznym. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności statystycznych u młodzieży z uwzględnieniem problematyki rolnictwa i otaczającego nas środowiska. Uczniowie wykonają plakat naukowy (poster) na podstawie własnych prac badawczych.  Po raz pierwszy krajowe eliminacje w Polsce organizowane są przez Urząd Miejski w Białymstoku. Prace zwycięzców będą brały udział w finale Międzynarodowego Konkursu Statystycznego, który w tym roku odbędzie się w Hong Kongu.

Konkurs kierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Koordynator krajowy konkursu Katarzyna Łogwiniuk k.logwiniuk@pb.edu.pl
oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku tel 85 664 2351 w.16  islp@modm.bialystok.pl

Aktualne informacje, regulamin na stronie internetowej konkursu:http://www.islp.pl


Katarzyna Łogwiniuk
Krajowy koordynator Międzynarodowego Konkursu Statystycznego 

Projekt Xperimania

Stowarzyszenie "Appe" zrzeszające producentów materiałów petrochemicznych oraz europejska organizacja edukacyjna "European Schoolnet". Zaprasza młodzież szkolną w wieku 10-20 lat do udziału w projekcie Xperimania. Wszelkie informacje – także w języku polskim – dostępne są na stronie internetowej http://www.xperimania.net/.

 

 

 

Województwo Śląskie


Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU
więcej>>

Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>